Məzmuna keç

Avar atalar sözləriA B C Ç D E Ə F G H X  İ   J  K Q L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z


A[redaktə]

 • Aclıq utanmaq, varlılıq da həddini bilməz. Ракъийта лумус лъануру, бечелъийтаги танхъзи.
 • Axsağın kölgəsi də axsaq olar. Лекъасул растадги лекъаб бо’на.
 • Ağacdan yıxılan deyər ki, məni qaldırmağa ağacdan yıxılanı gətirin. Гъотlоса вортарас бицана: жив вокlзи гъотlоса вортарав вачун.
 • Ağıllı adam arqumentlərini atalar sözü ilə, axmaq isə andla möhkəmləndirir.
 • Ağıllı qorxaq qorxmaz dəlidən yaxşıdır. Ихlанав (хlинкъулев) цlодорав, ихlанурав гlадаласдаса лъикl.
 • Ağıllı üçün - qayğı, axmaq üçün - əyləncə.
 • Ağıllının ağlı başında, ağılsızın ağlı dilində olar. Цlодорасул гlакълу бикьарда, гlадаласул гlакълу мацlалда кьад бо’на.
 • Ağıllıya bir işarə bəsdir, ağılsıza başa salmaq lazımdır. Гlакъиласе цо ишар гуна, г|адаласда бич|зи богъзи хьана.
 • Ağılsız söhbətə and içməklə başlar, səfeh söhbətə - atalar sözləri ilə. Шибги гураб гап гьедийтаса, цlодораб гап масалуса байбихьана.
 • Allah da münbit torpaqlari sevir. Аллагьасиги лъикlал ракьал ракьана.
 • Arvada tərif, ata nəvaziş. Руччабай (чlужу) лъикlай йези гlолo йеци, чу лъикlаб бези – кер бачун.
 • Arzularla tarla əksən, eşşək nəcisi bitər.
 • Aslan özündən sonra dərisini, insan özündən sonra adını saxlayır.
 • At yerişindən, insan danışığından tanınar. Чу гали бокlийтса, адам мецlейса лъана.
 • Ata tərəfi qohumlarını pisləmə, ana tərəfi qohumlarını tərifləmə. Эмцул рахъисаб гlагарлъи какугуй, эбелалъул рахъисаб гlагарлъи бецугуй.
 • Atanın qədri öləndən sonra bilinər. Эмцул (инсул) къимат жив хlунутун кlараса нахъа лъана.
 • Atına baxıb dayçanı al, anasına baxıb qızını al. Гlалата балатун тай босун, эбел йехьу яс ячун.
 • Ayağı qırılmış keçinin üstünə palıd ağacı da yıxılar. Бох бекараб цlеда кьад, михъул гъетlги бихана.

B[redaktə]

 • Baxırsan mumdur, dişləyirsən – dəmir. Кьад бала хlойо рехьараб, хlанчlрулъну мах батана.
 • Bal çox olsa, acı gələr. Кида гьоцlо гlемерлърилъи кьугlаб бена.
 • Başda ağıl olması qızıldan qiymətlidir. Бикьарда гlакълу бегьи цо месед буго.
 • Başın harda salamat olacaqsa, oraya qoy. Бекьер гъанийзухъ лъе, чдаго хутдиби.
 • Bəri başdan buynuzundan tutmasan, sonra quyruğundan tuta bilməzsən. Байбихьилта гучаса хоно гьеилъи, дагlатуну кlолаб мехалъ мегъейса хоно кlануру.
 • Bir alma ağacının yaxşı olub olmadığını öyrənmək üçün bütün məhsulu yeməyə ehtiyac yoxdur.
 • Bu il suda olan, gələn il suda üzər. Агьаб соналъ лъудуа кьад танхъу вегьухьалъи, кьад белъенаб соналъ суртзиги (лъелдезиги) куцина.
 • Budağı vurarlar ki, ağac başa düşsün. Гlончlлоа бана гъотlоа бичlзи.
 • Bütün dünyanı dolansan da, cənnət öz evindir.

C[redaktə]

 • Camaat üçün söz deyən çamaat üçün çalışandır. Жамагlатуй гlоло рагlи бицанав, жамагlатуй г|оло векердала.
 • Canavar dərisini dəyişmir.
 • Cəsarət ildırım kimidir - anidir.
 • Cığırla gedən qayıtmaz, yol ilə gedən qayıdar. Жигъируд кlарав нахъи вусалуру, нухlлид кlарав нахъи вусала.

Ç[redaktə]

 • Çoban itə, it də quyruğa tapşırar. Вехьас гьеда, гьедги мегъеа богъна.
 • Çox bil, az danış.
 • Çox gəzən çox görər, çox oxuyan çox bilər. Гlемер сердарасда гlемераб бехьна, гlемер цlалрасда гlемераб лъана.
 • Çox yaşayan çox bilməz, çox görən çox bilər.
 • Çörək ümidi ilə ağlını itirmə. Чудуа умудлъутун г|акълу кудиса кьогуй.

D[redaktə]

 • Danışa bilmirsənsə, heç olmasa sus otur. Гедези лъа вишинуру, валъу хьуну во’зи гlаги лъай.
 • Desələr, dağ dağın yanına gedib, inan, desələr, xasiyyətini dəyişib, inanma. Бицнухьалъи меер мугlрухъ кlала божун, бицнухьалъи гlамал хъисала божнугуй.
 • Deyilmiş söz - yaydan buraxılmış oxdur.
 • Dəmirçi üşüməz, molla ac qalmaz. Мухул устарав вогьнуру, дибирав вакъу хутlнуру.
 • Dəyirmançıda çörək, ovçuda ət olar. Гьубигьанасухъ чед бо’на, чанахъансухъ – гьан.
 • Dil qısa, kəndir uzun yaxşıdır. Мацl гъутlаб, киндир халаб лъик.
 • Dil sənin, düşmən sənin.
 • Dil özü də bir xəzinədir. Мацl жибги цо бечелъи.
 • Dirilər arasında ölülər, ölülər arasında dirilər var.
 • Doğma qız yad oğuldan yaxşıdır. Жинел яс чадал васдаса лъикl.
 • Doğma yurd cənnət, yad yurd cəhənnəmdir.
 • Dostunu qış üçün yox, yay üçün seç. Гьудул кьиндал гуро, риидал къурагlала.
 • Dovşan görənin yox, onu tutanındır.
 • Dovşan kolluqda ikən qazanı ocağa qoyma. Гlанкl чlазагlанго хьаг цlудуа кьад лъогуй.
 • Dovşanın ayaqları ona düşməndir, bildirçinin isə-səsi. Довшанул (гlанкl) душман бохал, чlоpолилъул душман-долъул ахи.
 • Döyüşə ən axırda, evə gedəndə qabaqda dur. Ругъулъ вишу ахирта, рикъив кlолалъну вишу цеве.

E[redaktə]

 • Elm nə oğurlanan, nə yanan, nə çürüyən, nə də heç vaxt itməyən, həmişə yanında olan bir sərvətdir. Гlелму буго бикъукlанураб, цlудуд бохlнураб, турнураб, даима цадахъ бугаб бечелъи.
 • Elm olmasa, ağıl çiçəklənməz. Гlакълу гlелму гье’ну тlойогьануру.
 • Elmin başlanğıcı-ağıl, ağlın başlanğıcı- səbrdir. Гlелмулъул байбихьил гlакьлу, гlакьлулъул байбихьил сабру.
 • Eşşəyin varisi - itdir.
 • Evinizi tikməyə başlamazdan əvvəl qonşunuz haqqında hər şeyi öyrənin.

Ə[redaktə]

 • Əgər baş ağıllansa, əyin də təzələnər. Бекьер сагъаб бегьу хьалъи кьад регьараб рекьелги цlилъна.
 • Əgər əkinin ortasında camışlar otlayırsa, əkin kənarından keçi balalarını qovmaq mənasızdır. Бугlата кьороб гимиш билъатуну, гъирагъуса цlедул кlенчl бичахийлъул магlна шеб?
 • Əgər kimisə rüsvay etsən, bir gün özün də rüsvay olarsan. Лъид цог чи вехе тlамрилъи, цо къоялъ живги цогияс гъаб къойну тlамна.
 • Ər yaxşıdır - arvad da yaxşıdır, arvad yaxşıdır - ər də yaxşıdır. Чи лъикав ватилъи руччабайги ликъай йена, руччабай ликъай йегьухьалъи чиги ликlав вена.

G[redaktə]

 • Gecə yatın, gündüz qalxın - bayquş vərdişlərinə əməl etməyin.
 • Gəmidəykən gəmi istehsalçısı ilə mübahisə etmə.
 • Gördüyün – həqiqət, eşitdiyin – yalandır. Берда бехьраб буго битlраб, риараб – гьебес.
 • Gözlər bir-birini görməsin deyə aralarında burun yaranıb. Кlиго берда цо цояб бехьугутlзи гlоло кьороб мушуш бижила.
 • Gözəl-görünən deyil, xoşa gələn gözəldir. Берцинаб-бехьнабгуру, берцинабрекlейкъубулаббо’на.
 • Gözün çıxınca əl qoy (tut). Бер бахъзагlан хъат чlай.
 • Güllə bir nəfəri, söz on nəfəri öldürər. Гуллид цо адам чlана, хабаралъ – анцlго.

H[redaktə]

 • Heyvan zahirən, insan daxilən rəngarəngdir. Хlайван кьаса, инсан угьриса чарчараб бо’на.
 • Həqiqət yuxarıdadır, yalan aşağıdadır.
 • Həqiqəti söyləyəndə ürək də razı qalar. Битlраб хабар бицарасул ракlги кьад рекъана.
 • Həkim dərmanından, insan sözündən tanınar. Тlохдирав кьураб дармануса, адам мецlейса лъана.
 • Hər firon üçün bir Musa var.
 • Hər kəs öz evində xandır. Гьар цочи жинел рикъив вуго хан.
 • Hər kəs üçün öz vətəni Bağdaddır. Жив-жив чияси гlоло жинел бакl жиней Багъдад буго.
 • Hətta toyuq da Allaha baxaraq su içir.
 • Həyat davranışımızdan asılıdır.
 • Hündürün altından, alçağın üstündən keç. Кьухъата кьаса, рохlотlата гlодоса лъугьун.

X[redaktə]

 • Xəncərdə mərhəmət, güllədə söz olmaz. Хонжроа рахlму лъануру, гуллилги бер бо’нуру.
 • Xəstəlik aula ya tacirin yükündə, ya da dilənçinin torbasında gələr. Росну унти бена я бечеясул боцlитухуну, яги мискьинчисул чантану.

İ[redaktə]

 • İçkidən sərxoş olan ayılar, var-dövlətdən sərxoş olan ayılmaz. Къулид метхарав вична, бечелъуд метхарав киддаги.
 • İgid bir dəfə ölər, qorxaq yüz dəfə. Бихьинчи цо нухlалъ, хlаликатав чи-нусго нухlалъ хlана.
 • İnsan torpağı qidalandırır, torpaq insanı qidalandırır.
 • İş istəyənə dəyirman, dərd-kədər istəyənə - mal-qara. Хlалтlи бакьараси – гьобо, дард-пикру бакьараси - гlибоцlи къурагlала.
 • İşdə fərsiz, yeməkdə şir. Гьидингуяв xlалтухъан кунана гъалбац| г|адин.
 • İşləmək işi, var-dövlət – danışmağı öyrədir. Хlалтlилъ хlалтlу куцизи вогъна, гlи – боцlилъ - гедези.
 • İşləyənlə işlə, yeyənlə ye. Хlалтlлусдухун хlалтlи, куналусдухун кунай.
 • İtirilmiş pul tapılır, itirilmiş vaxt tapılmır.

K[redaktə]

 • Kasıb bir ovuc buğda üçün dağları aşar. Мискьинчияс бугlа бокlзи гlоло меерги бахъна.
 • Kasıbın oğlu qürurlu, qızı da gözəl olar. Мискьинчиясул вас рец гьеав, яс берцинай йона
 • Kənardan gələnin evi kəndin kənarında olar. Кьад верасул рокъ, росу лъуаразухъ бо’на.
 • Kim başqasına yalan danışsa, sənə yalan danışacaq; Kim başqasını dəyişsə, səni də dəyişəcək.
 • Kimin arvadı yaxşıdırsa, yaxşı yaşayır, kimin arvadı pisdirsə, pis yaşayır.
 • Kişi olmaq alim olmaqdan daha çətindir.
 • Köməyində pişiklər varsa, siçanlar heç nə edə bilməzlər. Кумаг кьези гитбил рерлъи, гlункlаз цохlо жо гьубу кlануру.
 • Küləyin pulu tüstü ilə ödənər. Гьoрoд гlадин бикзи бакьарси, цохlо кlуй щвана.

Q[redaktə]

 • Qan qurumur.
 • Qarğanın yuvası qarıltısı ilə tanınar. Гъидил бакl долъул сисийса батана.
 • Qəhrəman bir dəfə ölür, qorxaq yüz dəfə ölür.
 • Qəhrəman döyüşdə ölür, qorxaq yataqda.
 • Qələbə çalıb sakitləşməyən uduzanda sakitləşər. Бегьин щвуну вехе ваштанурав, къотун вехе ваштана.
 • Qoçaq məqamında tanınar. Бихьинчи лъана хьаразухъ.
 • Qonağa baxıb çörək kəs, atına baxıb yemini ver. Гьоболчиясда бала чед бекун, чодуа бала чодуй кен кье.
 • Qonağın belində qızıl möhürü olar. Гьоболчийсул мугъалда меседул печат бо’на (досул рицlкъи жинеа цадахъ кьуна).
 • Qonşunun dərdi evin damına düşən yağış kimidir. Чадал дард чардаху кьад баштанаб нукlлаa (цlад) рехьана.
 • Qorxmazla yürüşə, qorxaqla bazara. Ихlанурал нухlлиа рахъна, хlaликатал базарну кlана.
 • Qorxudan qaçmaqla, kasıbçılıqdan işləməklə qurtarmaq olar. Ихlарав дагlатуну, миск|инлъуса хlалтlутуну вахъу хьана.

M[redaktə]

 • Mənbəyi bilinməyən var-dövlətin axırı olmur. Киса бераб лъанураб бечелъул кlараб бакlги лъануру.
 • Müdrik sözü qızıldan qiymətlidir.
 • Müharibə oğlan doğmur, doğulanı isə öldürür. Ругъуд вас гьувунуру, гьувурав чlана.

N[redaktə]

 • Namusunu müdafiə etməyənlər məhv olacaqlar.
 • Nə görürsən — həqiqətdir, nə eşidirsən — yalan.
 • Nə günah etdiyini bilmirsənsə, demək, günahkar deyilsən. Дур бунахl шеб дуа лъабишина батну гьеалъи, мун бунахlу хьалуру.
 • Nə yeyib-içdik, bizimdir, qalanı özgənin. Карабгуну къараб нижер буго, хутlраб чадал.
 • Nəticələrini düşünənlər cəsarətli deyillər.
 • Nikahı və evini qorumağı bacar. Никахlги, рокъги (рукъ) цlумзи лъай.
 • Nişanlını anan tərifləyirsə, evlənmə, qonşular hörmət edirsə, əldın buraxma.

O[redaktə]

 • Oğru oğurladığını qəpik kimi, sahibi isə manat kimi görər. Цlогьорасда жинед бикъраб жо цо кlебекl гlадин бехьна, боцlул бекьергьанасда гъуруш кlараб гlадин риана.

Ö[redaktə]

 • Öküz ölsə ət, araba sınsa, odun olar. Гlарба хlалъи цlул бена, калдил хlалъи гьан бена.
 • Öküz yedikcə, insan zaman keçdikcə güclənər. Дана кунид къарт|лъна, адам замануд.
 • Ölənlə ölmək olmaz. Хlарасда цадахъ хlуну ренуру.
 • Ördək balası yumurtadaykən suyu tanıyır.
 • Öz torpağın doğma ana, yad torpağı ögey anadır.
 • Özgə atına minmə, tez düşərsən.
 • Özgə atından palçığa düşərlər. Чадал чодуа кьаса пилчихуну раштана.
 • Özgə malını qarnı ilə yeyər, öz malını gözü ilə. Жинел боцlи чохьхьод, чадал боцlи бераз кана.
 • Özgə oğlundan öz qızın yaxşıdır.
 • Özü bilməyib özgədən də soruşmayan-ağılsızdır. Жинеа лъанураб жо цlухнурав чи вуго гlадалав, лъанаб жо цlухнав чиги – гадалав.

P[redaktə]

 • Padşaha o vaxt yaxşı deyərlər ki, qəbri üstə bir keçi balasının doyacağı qədər ot bitmiş olsun. Пачахlав лъикаб вуго бицну бена досул хlаба кьад цlедул кlенчl гlорцlзи гlеяб хер бижралъну.
 • Paltarın təzəsi, dostun köhnəsi yaxşıdır.
 • Pis insan pis insanla dostluq edir.
 • Pul xanı nökər, nökəri də xan edər. Гlарцуд ханги нукарав, нукаравги хан гьувуна.

R[redaktə]

 • Ruh canda, var-dövlət isə əldə olmalıdır. Рухl жандагуа, боцlи кудиб бези хьала.

S[redaktə]

 • Sahibkar iş, fəhlə isə yemək barədə fikirləşər. Хlалтlул бекьергьанасул пикруйта хlалтlи, хlалтlухъансул пикруйта кен бо’на.
 • Saxladığın qızıldırsa, söylədiyin – qara puldur. Бихьaраб месед буго, бицараб – гъарапул.
 • Sevgi üçün gözəllik, yuxu üçün yastıq lazım deyil. Рокьи тlамзи гlолo-берцинлъи, макьу шинзи г|олoкъаналъру къураг|алуру.
 • Səbr cənnətin açarıdır.
 • Sən tülküsənsə, mən də quyruğuyam. Мун цер баталъи, дунги магъ буго.
 • Siçanın balası kisəni deşər, canavar balası qoyunu boğar. Гонкlол кьинчlид мошокl багьана, бацlил кlинчlид гlи ганкъна.
 • Söz atdan da qiymətlidir.

Ş[redaktə]

 • Şir olmayan meşədən ayının səsi gələr. Гъалбацl гьеаб рохьоб, цид жинед жиб бехьзи богъна.

T[redaktə]

 • Tarlada varlanıb, azadlıqda ölmək istərdim. Рукьуса бечелъзи вакь, х|инзи эркенав.
 • Tənbəl canavar açından ölər.
 • Tənbəl xəyalı ilə, işgüzar əməyi ilə varlanar. Хlалтухъан заlмат цlа бечелъна, хlалти бакьанурав-чlорогуял пикруяз.

Ü[redaktə]

 • Üzdə tərif demə, arxada qaralama.
 • Üzün gözəlliyi üçün qaş, nəslin gözəlliyi uçun oğul lazımdır. Гьумардул берцинлъуй гlолo кьусрал, насилул берцинлъуй г|оло вас къурагlала.

V[redaktə]

 • Vaxtı gəlməmiş yarpaq ağacdan tökülməz. Мех шинчlугун кьамахl гъотlоаса бортануру
 • Var-dövlət özgənin, can sağlığı mənim olsun. Бечелъи шайги чадай, дие шайги сагъаб черх.
 • Varlıya yaxşılıq etmək daşı yağlamaq kimi bir şeydir. Бечеяси гlоло лъикlлъи гьубуй – кьеп нухlуд биинта рехьана.
 • Vura bilməyən dəyənəyin böyüyündən yapışar. Банурас хlус кlудаб бокlна.

Y[redaktə]

 • Yad adamın evi kəndin kənarındadır.
 • Yaxşı döyüş pis duadan yaxşıdır.
 • Yaxşı igid yaxşı sözdən yumşalar, pis igid pis sözdən bərkiyər. Лъикав цlакъав чи лъикаб хабар риарилъну тамахlна, гешав чи кьадиги гешса къадна.
 • Yaxşı söz ilə dağ da əriyər. Лъикlаб хабаралъ меер бигlана.
 • Yaşı qurutmaq üçün günəş, qurunu islatmaq üçün şeh. Хlерхьараб букъази гloлo бакъ, букъараб хlерхьзи гlолo – шоб (шуб) къурагlала.
 • Yaşlı öləndə evdə, cavan öləndə qəlbdə boşluq yaranır. Кlудав чи хlаралъну рукъ, хизан хlаралъну ракl чlобогулъна.
 • Yayda tarlada ol, qışda-evdə. Риидал чолнил хlалтlлузухъ, кьиндал рикъил хlун.
 • Yazda əkməyən payızda biçməz. Ихдал хьинчас хаслухъ хъануру.
 • Yeməyi sevən inəyə, əri sevən ata yaxşı qulluq edər. Кен хирай гlакдаа лъикlса балана, чи вакьанай чодуа лъикlса балана.
 • Yeməyin içində nə olduğunu qaşıq bilər. Кинжота жаниб шеб буго бугьниа лъана.
 • Yetkin bir qız suyu coxalan çaya bənzər. Гlурайяс, кlанцlлъудудцlурабгlуруарехьана.
 • Yolda yoldaş, aulda dost. Нухl(нух) кlоласи гьалмагъ, росну хутlрасе гьудул къурагlала.
 • Yükü ağır olsa, eşşəyin beli əyilər, eşşək cılız olsa, arabası aşar. Гьир бакlаб берлъи хlимил мугъ гьетlна, хlама кьадагьаб берлъи гlарба кучlи гьанкlна.

Mənbə[redaktə]

 • İradə Məlikova. Azərbaycanda yaşayan xalqların atalar sözləri və deyimləri. Bakı, 2016.

İstinadlar[redaktə]