Özbək atalar sözləri

Vikisitat saytından
Jump to navigation Jump to search
Wikipedia logo
Özbəklər haqqında Vikipediyada məqalə var.A B C Ç D E Ə F G H X  İ   J  K Q L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z


A[redaktə]

 • Adam - adam ilə, yer - su ilə.
 • Axmağın böyüyü-kiçiyi yoxdur.
 • Ağıllı adam atını, axmaq arvadını tərifləyər.
 • Ağıllı iş - qanadlı quş.
 • Ağıllı özünü günahkar bilər, ağılsız - dostunu.
 • Ağlı qısa olanın dili uzun olar.
 • Ağlına ağıl qoş, cəhdinə - səbir.
 • Anayla bala - gün ilə lalə.
 • Arxı su korlar, adamı - söz.
 • Arının zəhrin çəkməyən, balın qədrini bilməz.
 • Arpa-buğda bir gününə yarar, sadiq dost - ölüncə.
 • Aşın dadı duz ilə, adamın tamı söz ilə.
 • Atam balası olma, adam balası ol.
 • Atalar sözü - ağlın gözü.
 • Atdan qorxan yerə baxar, quşdan qorxan - göyə.
 • Avqustun hər dəmi, kəndçinin həmdəmi.

B[redaktə]

 • Bağa bülbül, adama ağıl yaraşar.
 • Bala əziz, ədəbi ondan əziz.
 • Balığın diriliyi su ilədir, adamın diriliyi - adam ilə.
 • Başına qılınc da çalsalar, doğru danış.
 • Bazardan qalsan - hər gün qalarsan, əkindən qalsan - bir il.
 • Bəlaya düşmək istəmirsənsə, huşyar ol.
 • Bilən - bildiyin işlər, bilməyən barmağın dişlər.
 • Bilən - tapıb deyər, bilməyən - qapıb deyər.
 • Biləyi güclü birini yıxar, biliyi güclü minini.
 • Bir adam körpü qurar, min adam keçər.
 • Bir edən - mədəd, iki edən - adət.
 • Bir görən tanış, iki görən - biliş.
 • Bir igidə yetmiş hünər də azdır.
 • Bir il tut əkən ər, yüz il ipək "dərər".
 • Birləşən - düzülər, birləşməyən - üzülər.
 • Birləşən güc yenilməz.
 • Böyük araba haradan keçsə, kiçik araba da oradan keçəcək.
 • Bülbül gülşəni sevər, insan vətəni.

C[redaktə]

 • Cavan gəlsə – işə gələr, qoca gəlsə – aşa gələr.
 • Cavanlıqda öyrənilən - daş yazısı, qocalıqda öyrənilən - qum yazısı.

Ç[redaktə]

 • Çox bilən az danışar.

D[redaktə]

 • Dağ başı dumansız olmaz, igid başı - qovğasız.
 • Dağ başında qar olar, ər kişidə ar olar.
 • Dağın ucalığı daş ilə, adamın ucalığı baş ilə.
 • Daşdan da od çıxar.
 • Dəstərxana göz tikəndən dost olmaz.
 • Dəvə quraqlıqda gedər, amma bir də onu bataqlıqda gör.
 • Dil kiçik də olsa, dünyanı bəzəyib - düzədi.
 • Dindən də çıxsan, eldən çıxma.
 • Doğru dil - daş yarar, əyri dil - baş yarar.
 • Doğru sözün toxmağı var.
 • Dost min də olsa, azdır; düşmən bir də olsa - çox.
 • Dostsuz başım, duzsuz aşım.
 • Dostun üçün zəhər ud.
 • Dostundan ayrılan yeddi il ağlar, vətənindən ayrılan bütün ömrü boyu.
 • Dostunu pisləyəndən qaç.
 • Dövlət - başdadır.
 • Düşmənə canını ver, sirrini vermə.
 • Düşmənin böyüyü-kiçiyi olmaz.
 • Düşmənin güləni - sirrini biləni.
 • Düz danışıqdan əvvəlcə zərər də görsən, axırı fayda taparsan

E[redaktə]

 • El - elə qoşulsa - dövlət, eldən el getsə - möhnət.
 • Elə qoşulanın - könlü tox, eldən ayrılanın - baxtı yox.
 • Elm ilə hikmət suyu yandırar.
 • Elm - qüvvətdə yox, qüvvət - elmdədir.
 • Elmsiz bir yaşar, elmli - min.
 • Eşidəndən - görən yaxşı, özü görüb-bilən yaxşı
 • Evin dar olsa da, ürəyin gen olsun.
 • Eybini gizləmək nadan işidir.

Ə[redaktə]

 • Ər igid el qəmində.
 • Əyri adamın kölgəsi də əyri olar.

F[redaktə]

 • Faydasız sözü aytma, faydasız sözdən qayıtma. (Aytma - demə)

G[redaktə]

 • Gəlmək - ixtiyar ilə, getmək - işazə ilə.
 • Gərəkli daş ağır olmaz.
 • Gözə nur, torpağa su gərək.
 • Gözün ağrıyır - əlini saxla, qarnın ağrıyır - ağzını.
 • Günəş havanı isidər, dostluq - qəlbi.
 • Günün yamanı gedər, adamın yamanı getməz.

H[redaktə]

 • Haqq söz- açıq söz.
 • Halal iş - Ləzzətli yemiş.
 • Hasilin kəm olsa, havadan görmə.
 • Hərəkət, hərəkətdə - bərəkət.
 • Hünər - ürəyin hüsnüdür.
 • Hünər - zər, hünərsiz - xar.
 • Hünəri yox kişinin, məzəsi yox işinin.
 • Hünərli ər xar olmaz.

X[redaktə]

İ[redaktə]

 • İgid - sözündən dönməz, aslan - izindən.
 • İgiddən yaxşı iş qalar, arifdən - yaxşı söz.
 • İki bıçaq bir qına sığmaz, iki sevgi - bir könülə.
 • İlan qovalasa yola, dəvə qovalasa yoxuşa qaç.
 • İnsan könlü güldən zərif, daşdan bərkdir.
 • İş iştaha açar, tənbəl işdən qaçar.
 • İş səni yenməsin, sən işi yen.
 • İşgörməzə iş buyursan, atandan artıq nəsihət eylər.
 • İşi qovlasan iş çıxar.
 • İtən bıçağın sapı qızıl.

J[redaktə]

K[redaktə]

 • Kor toyuğa hər şey darıdır.
 • Könlü açığın - əli açıq.
 • Könül könüldən su içər.

Q[redaktə]

 • Qabil oğul ata mindirər, naqabil - atdan endirər.
 • Qeyrət dəmir zənciri üzər.
 • Qəlbə - qarımaq yoxdur, sevgiyə - ölüm.
 • Qəsd qılan - pəst olar. (Pəst - aşağı).
 • Qızıl odda bilinər, adam zəhmətdə.
 • Qızıl yerdə qalmaz, yaxşılıq yolda.
 • Qonaq atadan hörmətlidir.
 • Qorxaqın gözü yekə, axmaqın - sözü.
 • Qorxan - qoşa görər.
 • Qurd qurdu qoruyar.
 • Quş balası da özünə yuva qurur.

L[redaktə]

M[redaktə]

N[redaktə]

O[redaktə]

 • Od - köydürər, yer doydurar. (Köydürmək - yandırmaq)
 • Oda düşən kül olar, Yerə düşən gül olar.
 • Oğurluq aşın bədənə xeyri olmaz.

Ö[redaktə]

 • Özünü ər bilsən, özgəni şir bil.

P[redaktə]

 • Paxılın aşı bişməz, bişsə də ocaqdan düşməz.
 • Paxılın bağı göyərməz.
 • Pul tapınca - hesab tap.

R[redaktə]

S[redaktə]

 • Səhhət diləsən - çox yemə, izzət diləsən - çox demə.
 • Sirr saxlayana bəla yox, sirr saxlamayana - dəva yox.
 • Sirr ucunu söz açar.
 • Sözünü bilib danışsan, dilinin dürrü tökülməz.
 • Su gedər - daş qalar, vəsmə gedər - qaş qalar.
 • Su qədrini kənkan bilər. (Kənkan - quyu qazan)
 • Su - zər, suçu - zərgər.
 • Sualın cavabsız olmasın, dostun - etibarsız.
 • Susuz həyat olmaz, zəhmətsiz rahatlıq.
 • Süddən ağzı yanan, qatığı da üfləyib içər.

Ş[redaktə]

 • Şirin söz - şəkərdən şirin.
 • Şirin yalandansa, acı həqiqət yaxşıdır.

T[redaktə]

 • Təbib - təbib deyil, dərd görən təbibdir.
 • Tənbəlin işi bitməz, yaz gələr - qışı bitməz.
 • Təzəni köhnə saxlar.

U[redaktə]

Ü[redaktə]

 • Ümidini üzmə, könlünü pozma.
 • Ürəkdə varsa, biləkdə görünər.

V[redaktə]

 • Vaxtın getdi - nəqdin itdi.
 • Var-dövlət tükənər, elm tükənməz.
 • Vəfasızda həya yox, həyasızda vəfa yox.
 • Vətən dinc - sən dinc.

Y[redaktə]

 • Yaxşı igid yurd düzər, yaman igid yurd pozar.
 • Yaxşı - qənd yedirər, yaman - pənd yedirər. (Pənd - nəsihət)
 • Yaxşı olsa, aşını yeyərlər, yaman olsa – başını.
 • Yaxşı yaxşının qədrini bilər.
 • Yaxşılıq nur gətirər, yamanlıq - zülmət.
 • Yaxşının sözü - qaymaq, yamanın sözü - toxmaq.
 • Yağışın çoxu - yeri zay elər, sözün çoxu - əri zay elər.
 • Yağmur ilə yer göyərər, dinclik ilə el göyərər.
 • Yamana gün də qaradır, dün də. (Dün - gücə).
 • Yamandan dağ qalar, yaxşıdan bağ qalar.
 • Yamanın yaxşısı olunca, yaxşının yamanı ol.
 • Yalançı gövhərini xarə qılar (Xarə qılar - daş elər).
 • Yara istiykən ağrımaz.
 • Yaz gələr - qışı bitməz.
 • Yazı - zəhmət, qışı - rahət.
 • Yer açanın bəxti açılar.
 • Yer doymasa, el doymaz.
 • Yer - xəzinə, su - qızıl.
 • Yerindən ayrılan yeddi il ağlar, elindən ayrılan ölüncə ağlar.
 • Yersiz qəzəb - özünə əzab.
 • Yersiz qürur - bəla olur.
 • Yersiz oyun - sındırar boyun.

Z[redaktə]

 • Zəhəri zəhər kəsər.
 • Zəhmət bəxt gətirər.
 • Zəhmət dost artırar, qeybət - düşmən.
 • Zəhmətdən qorxma, minnətdən qorx.
 • Zəhmətsiz tapılan aşdan, zəhmətlə tapılan daş yaxşıdır.

Mənbə[redaktə]

 • Aforizmlər və hikmətli sözlər. Bakı,2005.