Məzmuna keç

Azərbaycan atalar sözləri/İnsan qüsurlarının tənqidi

Azərbaycan atalar sözləri Qalın mətn
Müəllif: Şifahi xalq ədəbiyyatı
Sister Projects. Həmçinin baxın: Haqqında •
 • Abırlı abrından çəkinər, abırsız nədən çəkinər.
 • Abırsızdan abrını gözlə.
 • Ağa gətirər navala, xanım tökər çuvala.
 • Ağa Nəzərəm, belə gəzərəm, bir vuranda qırxın əzərəm.
 • Ağzına çullu dovşan sığışmır.
 • Ağıl çox - pul yox, ağıl yox - pul çox.
 • Ağıllı olan bir dəfə aldanar.
 • Ağır otur, batman gəl.
 • Adam var ki, adamların naxşıdır,
  Adam var ki, heyvan ondan yaxşıdır,
  Adam var ki, dindirərsən can deyər,
  Adam var ki, dindirməsən yaxşıdır.
 • Adam olmayan yerdə adamdır.
 • Adamın başına nə bəla gəlsə, dilindən gələr.
 • Adı it dəftərində də yoxdur.
 • Atasının gözünü çıxardıb, adını qoyub Koroğlu.
 • Az idi arıq-uruq, biri də gəldi dabanı yarıq.
 • Aza qane olmayan, çoxa çatmaz.
 • Ay doğar gədiyindən,Utan bir dediyindən.
 • Ayı qandı, abid qanmadı.
 • Al - ver deyiblər, al vermə deməyiblər.
 • Ala itdən məşhurdur.
 • Aldığını verməz, bildiyini deməz.
 • Alim olmaq asandır, adam olmaq çətin...
 • Artıq tamah baş yarar.
 • Arı yeyib, namusu atıb dalına.
 • Bağa qınından çıxdı, qının bəyənmədi.
 • Bazarın bazar, qadam sənə mərdumazar!
 • Barmağının beşini də bal elə, pis adamın ağzına sal, yenə deyər: acıdır.
 • Başını yarıb, ətəyinə qoz tökür.
 • Başından böyük danışma.
 • Başı daşa dəyməyincə ağlı başına gəlməz.
 • Belə otlayan idin, niyə arıq düşdün?
 • Beşdə alacağın yox, üçdə verəcəyin.
 • Bədəsil əsil olmaz, boyunca qızıl qala.
 • Bədəsili başa çəkərsən, sürüşüb ayağa düşər.
 • Bildiyini babasına da verməz...
 • Bir ac qudurar, bir yalavac.
 • Bir dadanandan qorx, bir qudurandan.
 • Bir versən bir də istər,<br>Yatmağa yer də istər.
 • Bir qəpiklik qutab kimi özünü ortaya soxma.
 • Bir yeyərəmdən qorx, bir də yemərəm deyəndən.
 • Bir ziyandan min böhtan doğar.
 • Bir gözü alça dərir, bir gözü gavalı.
 • Bir napakdan qorun, bir də köpəkdən.
 • Bir tikəni bilməyən, min tikəni də bilməz.
 • Birə bir deyiblər, birə iki deməyiblər.
 • Boşdan bir çıxar, bərkdən iki.
 • Boyaqxana küpünü azdırma.
 • Bu uşaqlıq deyil, şıltaqlıqdır.
 • Buğda göstərir, arpa satır.
 • Buğda çörəyin yoxdursa, buğda dilinə nə gəlib...
 • Buynuzsuz qoçun qisası, buynuzlu qoçda qalmaz.
 • Burda mənəm, Bağdadda kor xəlifə.
 • Burnun girməyən yerə başını soxma.
 • Bığdan götürüb, saqqala qoyur.
 • Varlılığa tələsən, yoxsulluğa tez düşər.
 • Vəz oxumaq asan işdir, əməl eləyən gərək.
 • Qabaq dinən bilsə ki, sonra dinən nə deyəcək, heç dinməz.
 • Qazan qarası gedər, üz qarası getməz.
 • Qazancını it yeyər, yaxasını bit.
 • Qaydanı pozan peşman olar.
 • Qayınananın gücü qızına çatar.
 • Qamış ola, gomuş ola, görməmiş ola...
 • Qanmaza qoşulanı qanmaz çağırarlar.
 • Qanı qan ilə yumazlar.
 • Qanana da can qurban, qanmayana da, dad yarımçıq əlindən.
 • Qapıdan qovursan, bacadan gəlir.
 • Qanmaza hörmət edərsən, deyər: - Məndən qorxur.
 • Qaraçı bir ələk verib, elə bil evə dirək verib.
 • Kifirə sabun, dəliyə öyüd neyləyər.
 • Qarğa özün quş bilir, xaşıl özünü aş.
 • Qarğanı qırğı bilir.
 • Qarnı tox olan, qayğısız olar.
 • Qarın başa bəladır.
 • Qarın qardaşdan irəlidir.
 • Qarın səndən aşağıdır.
 • Qəlb odur ki, qəlbindəkin deməyə...
 • Qorğaya öyrənən çərəzsiz qalmaz.
 • Qonaq bu il burdadır, gələn il də sərasər.
 • Qonağa get deməzlər, altından palazı çəkərlər.
 • Qonşunun toyuğu, qonşunun gözünə qaz görünər.
 • Qurddur, qoyun dərisinə girib.
 • Qırqovul kimi başını kola soxub, elə bilir görünmür.
 • Dağarçığını çuval yanına qoyur.
 • Dadanan qudurandan pis olar.
 • Dedi - qodu ev yıxar.
 • Demək olmur gözün üstə qaşın var.
 • Dəymişin qoyub, kalın dərir.
 • Dəli qazandı, ağıllı yedi.
 • Dəli qırmızı sevər, gic - sarı.
 • Dəli dəlini görəndə çomağını yan tutar.
 • Dərə xəlvət, tülkü bəy...
 • Dərə yiyəsiz olanda, donuz təpəyə çıxar.
 • Dilinin bəlasını çəkir.
 • Dilim səni görüm dilim-dilim olasan.
 • Dili dost, qəlbi qara.
 • Dini yeyib, imanını dalına atıb.
 • Diriyə hay verməz, ölüyə pay.
 • Dolunu yeyib, boşa təpik atır.
 • Duzu yeyib, duzqabını sındırır.
 • Dığ-dığ adamı azara salar.
 • Eyibli öz eybini bilsə, başına kilim örtər.
 • Elə bilir yuxa arasında halva var.
 • Elə yerdə otur, altına su çıxmasın.
 • Elə söz deyir ki, bişmiş toyuğun gülməyi gəlir.
 • Elə elə ki, nə şiş yansın, nə kəbab.
 • Eşşək palçığa bir dəfə batar.
 • Əvvəl arxı tullan, sonra bərəkallah de.
 • Əvvəldən nə idi hüsnü-camalı, indi oldu dəli Bayramalı.
 • Ədəbi kimdən öyrəndin, ədəbsizsən.
 • Əzizim əziz, tərbiyəsi ondan əziz.
 • Əl qatma harama.
 • Əlindən bir iş gəlməyən on danışar.
 • Əsli, nəcabəti olmayana qamçı neylər?
 • Əhl ilə daş daşı, naəhl ilə yemə aşı.
 • Zər ilə olan, zor ilə olmaz.
 • Zorla qoyuna gedən köpəyin qoyuna nə faydası?
 • İki canbaz bir ipdə oynamaz.
 • İlqarı olmayanın imanı da olmaz.
 • İnsan zülmə tabedir.
 • İnsan olmayan insan qədrin nə bilər!
 • İsti aşa soyuq su qatma.
 • İtdən çox çarıq aparan olmaz, yenə ayağı yalındır.
 • İçdin üzüm suyunu,<br>Tökdün üzün suyunu.
 • İşini möhkəm tut, qonşunu oğru tutma.
 • Yanan da mən - yaman da mən.
 • Yiyəsinə baxıb atın nallayırlar.
 • Yemə namərd çörəyini, axırda başına vurar.
 • Yükünü yığdı təpəyə, elə arxa çevirdi.
 • Yıxılanı vurmazlar.
 • Yuxarı evə baxıb, aşağı evi yıxma.
 • Kasıblıq eyib deyil, oğurluq eyibdir.
 • Keçi can hayında, qəssab piy hayında.
 • Kiminin əvvəli, kiminin axırı.
 • Kişi sözü üzə deyər.
 • Kişi tüpürdüyünü yalamaz.
 • Kişini tez qocaldar axşamdan yatan arvad.
 • Kişinin özünə baxma, sözünə bax.
 • Kişiüzlü arvaddan, arvadüzlü kişidən həzər.
 • Kor kor, gör gör.
 • Kor tutduğun buraxmaz.
 • Köpək araba kölgəsində yatar, elə bilər öz kölgəsidir.
 • Köhnə kəndə təzə nırx qoyur.
 • Quyu var, suyu yox.
 • Külək kimi hərdən bir tərəfə əsmə.
 • Gah nala döyür, gah mıxa.
 • Gədaya borclu olsan, bir toyda deyər, bir də yasda.
 • Gedər bağlar qorası, qalar üzlər qarası.
 • Gedər bu dövran sənə də qalmaz.
 • Gəlin bəzənincə toy əldən gedər.
 • Gəlmisən ayran içməyə, gəlməmisən ara açmağa.
 • Gəmidə oturub gəmiçi ilə vuruşur.
 • Goru var ki, kəfəni də ola.
 • Gözlərindən qan damır.
 • Gözünü qırpdın, sənin deyil
 • Gündüz gəzər obanı, gecə sancar dabanı.
 • Günü günə satmazlar.
 • Gününü düyünləyib göy əsgiyə.
 • Nəğdi qoyub, nisyə dalınca düşmə.
 • Nadiri taxtda görüb, Süleymanı qundaqda.
 • Nə qanır, nə qandırır.
 • Niyyətin hara, mənzilin ora.
 • Od düşdüyü yeri yandırar.
 • Od ilə oynamaq olmaz.
 • Od olub aləmi yandırır...
 • Oddan kül törər, küldən nə törər?
 • Oynamaq bilmir, deyir: yerim dardır.
 • Onun üzü - dəvənin dizi.
 • Ortada yeyir, qıraqda gəzir.
 • Ot kökü üstə bitər.
 • Oxun atıb, yayın gizlətmə.
 • Öz ağlını özgəyə vermə.
 • Özgə evində koxalıq eləməzlər.
 • Ölüdən də pay istəyir.
 • Ölünün dalınca danışmazlar.
 • Örtülü bazar, dostluğu pozar.
 • Ölünü öz başına qoyarsan, vurar kəfənin yırtar.
 • Pay verdi, dalınca xəbər göndərdi.
 • Paxıl artmaz.
 • Paxıl olmasan dərdin olmaz.
 • Pişiyi bağlayıb süfrə açır.
 • Pul verməz, can verər.
 • Sayanın quluyam, saymayanın ağası.
 • Saman sənin deyil, samanlıq ki, sənindir.
 • Sən ağa, mən ağa, inəkləri kim sağa.
 • Sən vurmadın, mən yıxmadım, bəs buna nə oldu?
 • Sənə vur dedilər, öldür ki, demədilər.
 • Sənin ipinlə quyuya girmək olmaz.
 • Səhər gedər naxıra, axşam gələr axıra.
 • Sirkə nə qədər tünd olsa, öz qabını sındırar.
 • Siçandan törəyən kəsəyən olar.
 • Soğan yeməmisən için niyə göynəyir.
 • Su bir yerdə qalanda iylənər.
 • Tazıya deyir tut, dovşana deyir qaç.
 • Tikan olub ayağa batınca, gül ol yaxaya sancıl.
 • Tutub ucundan, gedir ucuzluğuna.
 • Tülkünün meydanda nə işi var ki, dərisinə qiymət qoyalar.
 • Uman yerdən küsərlər.
 • Hazırın naziri.
 • Hamam suyu ilə özünə dost tutur.
 • Haram malın bərəkəti olmaz.
 • Heç bilmir harada bişib, deyir bir çömçə də bəri ver.
 • Hələ quyruğu qapı arasında qalmayıb.
 • Hər işi tutdun, insafı əldən qoyma.
 • Hər kəs nə eləsə, özünə elər.
 • Hayasızdan hayanı saxla.
 • Çanax öz başında sınar.
 • Çatana çatır, çatmayana bir daş atır.
 • Çörəyini özü öz ayağı ilə tapdaladı.
 • Çörək itirən çörək tapmaz.
 • Canavardan qorxan meşəyə girməz.
 • Canavarın nə qocası, nə cavanı.
 • Cəhənnəmə gedən özünə yoldaş axtarar.
 • Cücəni payızda sayarlar.
 • Şadlığına şitlik eləmə.
 • Şaftalı tabağı kimi ortada durma.