Məzmuna keç

Azərbaycan atalar sözləri/S

R Azərbaycan atalar sözləri
Müəllif: [[Portal:

Şifahi xalq ədəbiyyatı|Şifahi xalq ədəbiyyatı]]

Ş
Sister Projects. Həmçinin baxın: Haqqında •
 • Sabun ilə üz yuyan bir gün göyçək olar.
 • Sadağa qada qaytarar.
 • Sadağa verən əllər dərd görməz.
 • Saf armud sapdan düşməz.
 • Sahibindən qabaq bostana girmə.
 • Sahibsiz qoyunu qurd yeyər.
 • Saxla gönü, gələr günü.
 • Saxla samanı, gələr zamanı.
 • Sakitlikdə olan iş qışqırıqla başa gəlməz.
 • Saqqal feyz olsaydı, keçi şeyxlik elərdi.
 • Saqqalım yoxdu, sözüm ötmür.
 • Sağ əl verəni sol əl gərək bilməsin.
 • Sağ əlin sol ələ ehtiyacı var.
 • Sağ əlin sol ələ xeyri yoxdu.
 • Sağ gözü sol gözə möhtac olmasın.
 • Sağ gözü tut, sol gözdən ona işıq yoxdu.
 • Sağ gözün sol gözə etibarı yoxdur.
 • Sağalsa həkiməm, sağalmasa mən kiməm?.
 • Sağlam ruh sağlam bədəndə olar.
 • Sağlamlıq böyük nemətdir, qədrini bilmək gərək.
 • Sağlamlığın qədrini xəstələr bilər.
 • Sağlıq ən böyük varlıqdır.
 • Sağlığında kor Fatma, öləndə badam gözlü?!
 • Sağlığında nə idi ki, sayrılığında nola?!.
 • Sağmal inək bizdə, satdıq yağ sizdə.
 • Sağsağan kəkliyə baxar, öz yerişini itirər.
 • Salam Allahın adıdır.
 • Salavat gücə bağlıdır.
 • Sallaqxana köpəyi arsız olar.
 • Saman sənin deyil, samanlıq ki sənindir.
 • Samanın tüstüsü göz çıxardar.
 • Sambalı xoş, içərisi boş.
 • Sap üzülən yerdən qırılar.
 • sarala-sarala yaşamaqdan, qızara-qızara ölmək yaxşıdır
 • Sarı it çaqqalın dayısıdır.
 • Sarı yağdan tük çəkir.
 • Sarı yağla yağlayar, sarımsağla dağlayar.
 • Sarımsağı gəlin eləmişlər, qırx gün qoxusu çıxmamış.
 • Sarsaqlar olmasaydı, yaltaqlar acından ölərdi.
 • Satdığın kimi al.
 • Savab tökülüb, yığanı yoxdur.
 • Savadsız adam kor kimidir.
 • Savaşanda barışmağa da üz yeri qoyarlar.
 • Sayanın quluyam, saymayanın ağası.
 • Saydığını qoy kənara, gör fələk nə sayır.
 • Sayğısız igidi düşmən aldadar.
 • Saymaz it adam tutar.
 • Sel gətirən ucuz olar.
 • Selbəni meyvəli ağaca atarlar.
 • Sevənin gözü kor olar.
 • Sevgi adamı selə verər.
 • Sevgi od deyil, amma oddan yamandır.
 • Sevindim - quşum var, quşum var! Aralığa çıxdı sərçə balası.
 • Seyid cəddinə arxayın olar.
 • Səbir acıdır, meyvəsi şirin.
 • Səbir ağacı hər bağda göyərməz.
 • Səbir Allahdan, səbirsizlik şeytandan.
 • Səbir cənnət açarıdır.
 • Səbir edən sevinər.
 • Səbir edən səadətə yetər.
 • Səbir eləyən muradına yetişər.
 • Səbir eləyənin ağzı bal dadar.
 • Səbir ilə halva bişər, ey qora, səndən. Bəsləsən atlas olar tut yarpağından.
 • Səhər gedər naxıra, axşam gələr axıra.
 • Səhər gününə qızınmayan, axşam gününə qızınmaz.
 • Səhvsiz insan olmaz.
 • Sən ağa, mən ağa, inəkləri kim sağa.
 • Sən ağacı əlinə al, oğrunu it qapacaq.
 • Sən baş vurdun, mən ayaq, gəl bunu ortalayaq.
 • Sən doğru ol, əyri bəlasın tapar.
 • Sən gördüyün ağaclar kürəkliyə kəsildi.
 • Sən gündüz gedən yolları mən gecə ilə gəlmişəm.
 • Sən haqnan ol, haqq da sənlə olar.
 • Səndən hərəkət, məndən bərəkət.
 • Sənə tut dedilər, ud demədilər.
 • Sənə vur dedilər, öldür ki, demədilər.
 • Sənət insan üçün xəzinədir.
 • Sənətə gəc baxan ac qalar.
 • Sənətinə kim xor baxar, boynuna torba taxar.
 • Sərçə deyil budunu verim, bir dəvənin nəyini verim.
 • Sərçə qazan doldurmaz, qaz vur, qazan dolsun.
 • Sərçə nədir ki, bozbaşı nə ola?!
 • Sərçə olsun əlimdə olsun, göydə uçan qazı neylərəm.
 • Sərçədən qorxan gərək darı əkməsin.
 • Sərçəni bülbül adına satır.
 • Sərçənin cib-cibindən toyuğun qaqqıldaması yaxşıdır.
 • Sərçənin nəğməsi yox, cib-cibi çox.
 • Sərçəyə cib-cib öyrətməzlər.
 • Sərnic gətir, süd axtar.
 • Sərv ağacı nə qədər uca olsa, əsli yoxdu, budağında bar olmaz.
 • Siçan görəndə pələngə oxşayan pişik, pələng görəndə siçana dönər.
 • Siçan olmamış dağarcığı dəlir.
 • Siçana dedilər: - Bu deşikdən çıx, gir o deşiyə, beş min altun verək sənə! Siçan dedi; - Bunda nə var, mənzili yaxın, pulu çox?!.
 • Sirkə nə qədər tünd olsa öz qabını sındırar.
 • Sıxıla-sıxıla cənnətə getməkdənsə, oynaya-oynaya cəhənnəmə get.
 • Sınan gəmiyə nə külək.
 • Sonalayan ya kora, ya keçələ
 • Sonrakı peşmançılıq fayda verməz.
 • Sonsuz adam dövləti çox istər.
 • Söhbət dananı qurda verər.
 • Söhbət ki var, bulaqdır, kəsilməsə axacaq.
 • Söymə qul atamı, söyməyim bəy atanı.
 • Söz danışıqdan keçər.
 • Söz gəzdirən mərd olmaz.
 • Söz haqdan gəlir.
 • Söz sözü çəkər.
 • Söz vaxtına çəkər.
 • Söz var - gələr keçər, söz var - dələr keçər.
 • Sözü asta, ürəyi tasvasda.
 • Sözü at yerə, gedər yerin tapar.
 • Sözü yerində söylə.
 • Sözün düzünü zarafatla deyərlər.
 • Sözün ilə işin bir olsun.
 • Sözün uzunu adamı yorar.
 • Sözün yanlışı olar, yalanı olmaz.
 • Söyüd ağacı bar verməz.
 • Su axar, çuxurun tapar.
 • Su axdığı yerdən bir də axar.
 • Su başdan aşanda ya bir qarış, ya yüz qarış.
 • Su başdan bulanıqdır.
 • Su bulandırmaqla balıq tutulmaz.
 • Su bulanmayınca durulmaz.
 • Su çıxmaz arxa cuvar qoydular, adımı da qoydular yarıtmaz.
 • Su da bir yerdə qalanda iylənər.
 • Su gəldiyi arxa bir də gələr.
 • Su girdi qaba - oldu içməli.
 • Su ilə odun nə oyunu var?!
 • Su kiçiyindir, yol böyüyün.
 • Su meymunun boğazına çıxanda balasını ayağı altına alar.
 • Su murdarlıq götürməz.
 • Su özünə yol elər.
 • Su sənəyi suda sınar.
 • Su yatar, düşmən yatmaz.
 • Subay adamın yaxasını bit yeyər, çörəyini – it.
 • Subay adamın gözü ilə qız alma, gəlin gözü ilə bez.
 • Subay idim, sultan idim, adaxlandım, xan oldum, evləndim, xəndan oldum.
 • Suda boğulan ilana sarılar.
 • Sudan boğulan saman çöpündən yapışar.
 • Sudan ayrılan balığın oddan nə qorxusu?
 • Susmaq da bir cavabdır.
 • Susuz it kəhrizə baxar.
 • Süd igidə halaldır.
 • Süd ilə girən sümüklə çıxar.
 • Süd verən inəyi kəsməzlər.
 • Süddən ağzı yanan qatığı üfləyə-üfləyə içər.
 • Südlə gələn sümüklə çıxar.
 • Südlü inək ol, vur dolu sərnici dağıt.
 • Südlü qoyun sürüsündən ayrılmaz..
 • Sürmə yüz,yaşa 100
 • Sürüdən ayrılan qoyunu qurd yeyər.
 • Sürüyə qurd gələndə vay bir keçisi olanın halına.

İstinadlar[redaktə]