Məzmuna keç

Azərbaycan atalar sözləri/X

H Azərbaycan atalar sözləri
Müəllif: Şifahi xalq ədəbiyyatı
İ
Sister Projects. Həmçinin baxın: Haqqında •
 • Xain adam xoflu olar, kor ürkəyən.
 • Xain dost, dəli düşmən, göz tikər ölən günə.
 • Xain gözdən, mərd üzdən bilinər.
 • Xain xəyanətinin cəzasını mütləq çəkər.
 • Xain xofli olar, kor hürkən.
 • Xain qorxaq olar.
 • Xain suçlu olar
 • Xainə sürü göndər, yenə cibin güdər.
 • Xal üzün bəzəyidir.
 • Xala evinə dadanan, ər evində dayanmaz.
 • Xalam bildi - aləm bildi.
 • Xala, xala təndiri qala, aşı bişirib, nimçəni yala.
 • Xala, xala təndiri qala, kösövü götür, odu qurdala.
 • Xalam gəzəyən olsa idi, bizə də gələrdi.
 • Xalam kişi olsa idi, ona dayı deyərdim.
 • Xalamdan bir dilək dilərəm, versə də xalamdır, verməsə də.
 • Xalamın saqqalı olsaydı, mən ona dayı deyərdim.
 • Xalça salan özü oturar.
 • Xalçalı gəl, xalçalı get.
 • Xalına bax, xalı toxu.
 • Xalını xovuna sığallarlar.
 • Xalının tozu tükənər, dəlinin sözü tükənməz.
 • Xalq gedər quş gətirər, Xanalı bayquş gətirər.
 • Xalq kəsən barmaq qanamaz.
 • Xalq qız verib quda qazandı, biz qız verib qada qazandıq.
 • Xalq necə, biz də elə.
 • Xalqa adətdir, bizə bidət?.
 • Xalqa it hürəndə, bizə də çaqqal ulayar.
 • Xalqa qarın ağrısı gələndə bunun tuman bağı əlindədi.
 • Xalqın ağzı faldır.
 • Xalqın ağzına qıfıl vurmaq olmaz.
 • Xalqın ağzını bağlamaq olmaz.
 • Xalqın eybini söyləyən, özü eyibli olar.
 • Xalqın fikrini çəkib qocalmaqdansa, öz dərdini çək, ucal.
 • Xalqın qapısını el döyür, bizim qapımızı - yel.
 • Xalqın sədası, haqqın nidasıdır.
 • Xalqınkı ipək olur, bizimki köpək.
 • Xallı üz göyçək olar.
 • Xaltanı aslan boynuna vurmazlar.
 • Xalvar sənin evində, talvar sənin evində, daş vurarsan toz çıxar, nə var sənin evində?
 • Xam atı minməkdən, çullamağı çətindir.
 • Xam dəmir döyülməz.
 • Xam yer axtarır bostan atmağa.
 • Xamın gözü böyük olar.
 • Xamır yeyənə etibar yoxdu.
 • Xan arıqlayanda rəiyyətin canı çıxar.
 • Xan evi - bəla evi.
 • Xan eylər xan divanı.
 • Xan qapısında işləyənin ayağını daş aparar.
 • Xan qulluğuna gedən atlı gedər, piyada qayıdar.
 • Xan məni dindirdi.
 • Xana nökər olanın börkü haça olar.
 • Xana yaradı, bəyə yaradı, keçəl Xondi, sənə yaramadı?!
 • Xandan gələn nökərəm, dişlərini tökərəm.
 • Xanəndə məclisin bəzəyidir.
 • Xanım-xanım dedilər, axçacığım yedilər, eylə ki, axşam qurtardı, zır tut xanım, dedilər.
 • Xanım xanım dedilər, var-yoxunu yedilər.
 • Xanım qırsa - qəza, nökər qırsa cəza.
 • Xanım qız xalasına oxşar, yaxşı oğlan – dayısına.
 • Xanım sındıran qabın səsi çıxmaz.
 • Xanın gözü dörd olar.
 • Xanla plov yemirəm, bığlarım yağa batar.
 • Xaraba şəhərə qala nə lazım.
 • Xarabadan tüstü çıxmaz.
 • Xarallara sığmayan canım, torba-dağarcığz sıxıldı.
 • Xasiyyətini bilmədiyin atın arxasına keçmə.
 • Xasiyyətini bilmədiyin itin quyruğunu əlləmə.
 • Xata xata üstündən gəlməsə, bir xataya nə var.
 • Xata məndən, əta səndən.
 • Xeyir Allahdan, şər şeytandan.
 • Xeyir de, xeyir taparsan.
 • Xeyir dilə qonşuna, xeyirgəlsin başına.
 • Xeyir xeyri tapar, şər də şəri.
 • Xeyir xəbər ağır ayaq olar.
 • Xeyir içində şərim olunca, şər içində xeyrim olsun.
 • Xeyir ilə şər qardaşdır.
 • Xeyir istə qonşuna, xeyir çıxsın qarşına.
 • Xeyir iş yerdə qalmaz.
 • Xeyir işi uzatma, şərrə dönər; şər işi uzat ki, xeyrə dönər.
 • Xeyir işi yubatmazlar.
 • Xeyir ver, xeyir görəsən.
 • Xeyir verən yalandan ziyan verən doğru yaxşıdır.
 • Xeyir verməyən qohumdan yad yaxşıdır.
 • Xeyirxah adam yaddan çıxmaz.
 • Xeyirlə şər xurcun tayıdır.
 • Xeyirsöyləməzdən xeyir olsaydı, adını Xeyrulla qoyardılar.
 • Xeyirsöyləməzə dedilər: «Xeyir söylə, səfərdən gələndə sənə sovqat gətirərəm» Dedi: «Bəlkə getdin, gəlmədin, indidən ver».
 • Xeyrat babamın, gərək toy özümün.
 • Xeyrat halvasından qarın doymaz.
 • Xeyri yoxdur çaxırın, içmə, açar paxırın.
 • Xəbər almaq eyib deyil, bilməmək eyibdir.
 • Xəbərçi dosta da böhtan atar.
 • Xəbərçi yalançı olar.
 • Xəbəri uşaqdan öyrən.
 • Xəcalət düşmənin olsun.
 • Xəlbircən evi olanın, gözləri qədər dərdi var.
 • Xəlvəti halva yeyənin sirrini Allah bilir.
 • Xəmir suyu çox götürər.
 • Xəmiraşı – bəylər aşı, umac onun yoldaşı.
 • Xəmiri bir yerdə yoğrulubdur.
 • Xəncər bir nəfəri kəsər, dil min nəfəri.
 • Xəncər çıxdı, qan çıxdı.
 • Xəncər yarası gedər, dil yarası getməz.
 • Xəncər yarası sağalar, namus yarası sağalmaz.
 • Xəngəl qaşıqda, xaşıl barmaqda.
 • Xəsis acgöz olar.
 • Xəsis bazarda vicdanını da satar.
 • Xəsis havanı udanda da xəsislik edər.
 • Xəsis ilə comərdin xərci birdir.
 • Xəsis zalım olar.
 • Xəsisdən alınan yumurtanın sarısı olmaz.
 • Xəsisdən qışda buz almaq olmaz.
 • Xəsisə zəhər versən, pulsuzdur deyə içər.
 • Xəsisin barmağından da qan çıxmaz.
 • Xəsisin dostu olmaz.
 • Xəsisin qarnı doysa da, gözü ac olar.
 • Xəsisin malı arvadın sonrakı ərinə qalar.
 • Xəsisin malı öləndən sonra bəlli olar.
 • Xəstə başında ulu oturar.
 • Xəstə həkimdən dərman istəməzlər.
 • Xəstə tələsər, armud vaxtında yetişər.
 • Xəstə yat xətir üçün, nanəcibə əl uzatma, bir tikə fətir üçün.
 • Xəstə yatan ölməz, əcəli yetən ölər.
 • Xəstə yatmaq, xəstəyə baxmaqdan yaxşıdır.
 • Xəstəlik atlı gəlir, piyada gedir.
 • Xəstəlik putnan gələr, mısqalnan çıxar.
 • Xəstəni döşəkdə saxlarlar, uşağı beşikdə.
 • Xəstənin işi qalar, astanın işi qalmaz.
 • Xəstənin qızıl taxt nəyinə gərək?
 • Xəstənin qüvvəti olmaz.
 • Xəstəyə döşək, aca çörək lazımdır.
 • Xəstəyə naz eləmək həkimə yaraşmaz.
 • Xəstəyə yuxu şəfadır.
 • Xəşil bişirmək bilmir, aşpazlıq iddiası edir.
 • Xəta xəta üstündən gəlməsə, bir xətaya nə var?
 • Xəta insandan baş verər.
 • Xəta məndən, əta səndən.
 • Xəta xətanın üstündən gələndə bir xətaya nə var ki?
 • Xətakardan xəta əskik olmaz.
 • Xətir ucundan xəstə yatır.
 • Xətir üçün xəstə yatmaq olmaz.
 • Xəyalsız insan meyvəsiz ağaca bənzər.
 • Xəzinə xarabalıqda tapılar.
 • Xəzinəyə tüpürənin tüpürcəyi öz saqqalına yapışar.
 • Xiffəti qeyrətli edər.
 • Xiyar pulu ilə alınan eşşəyin ölümü suda olar.
 • Xıdır çıxdı – qış çıxdı.
 • Xınalı əl cibə qoyulmaz.
 • Xırçıya qarpız bağışlamazlar.
 • Xırdavatçının andı özünə qənim olar.
 • Xırman döymək kişi işidir.
 • Xırman sonu abdallarındır.
 • Xırman yellə sovuşar, düyün ellə.
 • Xırmana girən porsuq yabanı özünə qəbul edər.
 • Xırmanın axırı dərvişindir.
 • Xırmanın tozu bərəkətli olar.
 • Xış ilə məhsul olmaz, meydan maşın meydanıdır.
 • Xış kötüyə dayanıb.
 • Xışa gedən öküzüm olsun, işə getməyən oğlum olmasın.
 • Xoca bizdə, xurcunu sizdə.
 • Xocalar kağızı tərsindən oxuyar.
 • Xoruz banlamasa, səhər açılmaz?!
 • Xoruz banlayanda gözünü yumar.
 • Xoruz bir kərə bəzənər.
 • Xoruz çox olan yerdə səhər tez açılar.
 • Xoruz elə xoruzdur, nə qocası, nə cavanı!?
 • Xoruz getdi, dava bitdi.
 • Xoruz quyuya baxan kimi baxır.
 • Xoruz olmasa, səhər açılmaz?
 • Xoruz ölmüş, gözü çöplükdə qalmış.
 • Xoruz öz küllüyündə banlar.
 • Xoruz silkələnsə, bir çəngə tük olar, dəvə silkələnsə, bir ulağa yük olar.
 • Xoruza quyruğu da yükdür.
 • Xoruza quyruğu yük olmaz.
 • Xoruzun altından yumurta axtarır.
 • Xoruzun quyruğu görünür.
 • Xoruzun quyruğuna inanım, tülkünün andına? [1]
 • Xoruzun saqqalı ağarsa da bahası on dörd şahıdır.
 • Xoruzun vəzifəsi banlamaqdır.
 • Xoruzunu veriblər qoltuğuna.
 • Xoruzsuz da sabah açılar.
 • Xoş günüm qapılarda keçir.
 • Xoş günün sorağı uzaqlardan gələr.
 • Xoş söz ürəyə qapıdır.
 • Xoş sözlə ilan yuvadan çıxar.
 • Xoşrəftar ol, xoş gün görərsən.
 • Xörəyi doyunca yemə, gözün dalınca qalsın.
 • Xörəyin dadı ağızdadır.
 • Xörəyin yaxşısı - hazır olanıdır.

Mənbə

[redaktə]
 • Atalar sözü, Bakı, 2003,
 • Atalar sözü, Bakı, 2004,
 • Atalar sözü. Bakı, 1985

İstinadlar

[redaktə]
 1. Atalar sözü, Bakı, 2004, səh.132