Məzmuna keç

Azərbaycan atalar sözləri/İ

X Azərbaycan atalar sözləri
Müəllif: Şifahi xalq ədəbiyyatı
K
Sister Projects. Həmçinin baxın: Haqqında •
 • İçdim üzüm suyunu, tökdüm üzüm suyunu.
 • İçim özümü yandırır, çölüm özgəsini.
 • İgid arxasinda igid gizlənər.
 • İgid ağzını açmaz, əlini açar.
 • İgid basdığın kəsməz.
 • İgid döyüşdə məlum olar.
 • İgid qovqasız olmaz.
 • İgid igidə xor baxmaz.
 • İgid ilqarından dönməz, dəvə ovsarından.
 • İgid ləqəbilə tanınar.
 • İgid min yaşar, fürsət bir düşər.
 • İgid odur atdan düşə atlana, İgid odur hər yaraya qatlana.
 • İgid odur yaman gündə əl tuta.
 • İgid oğul cavan eylər atanı.
 • İgid oğul dayısına çəkər.
 • İgid oğul düşmənə boyun əyməz.
 • İgid oğul düşmənə əyilməz.
 • İgid ölər, adı qalar.
 • İgid ölər adı qalar, müxənnətin nəyi qalar?!
 • İgid ya tər altında, ya yer altında
 • İgid yarasına igid qatlanar.
 • İgid yarasız ölməz.
 • İgiddə öldü olar, döndü olmaz.
 • İgidim igid olsun, kol dibi evim olsun.
 • İgidin adı çıxınca canı çıxar.
 • İgidin başı qalda gərək.
 • İgidin əli işdə gərək.
 • İgidin igiddən nəyi artıqdır? - Ehtiyatı.
 • İgidin sözü ilə işi bir olar.
 • İgidin süfrəsi açıq olar.
 • İgidin yaraşığı sınağdır.
 • İgidlik biləklə deyil, ürəklədir.
 • İgidlik döyüşdə məlum olar.
 • İgidlik ondur: biri zordur, doqquzu fənd.
 • İki arvadlı ev zibilli olar.
 • İki arvadlı evdə bərəkət olmaz.
 • İki arvadlı gecə şamsız qalar.
 • İki arvadlı kişinin ağzının dadı olmaz.
 • İki arvadlı kişinin yaxası çırıq olar.
 • İki bülbül bir budaqda oxumaz.
 • İki daşı çaxaram, tamaşaya baxaram.
 • İki dəvə əlləşəndə otluq xarab olar.
 • İki düşün, bir danış.
 • İki eşşək bir axurdan arpa yeməz.
 • İki evin urvasından bir fətir olar.
 • İki fikir bir fikirdən daha yaxşıdır.
 • İki güləşənin biri basılar.
 • İki it bir aslana dov gələr.
 • İki itin arasına para sümük atmazlar.
 • İki kəsək bir daşa əvəz olmaz.
 • İki kişi danışanda, üçüncüsü sən olma.
 • İki qardaş savaşıb, axmaq buna inanıb.
 • İki qapıda gəzən köpək ac qalar.
 • İki qibləyə namaz olmaz.
 • İki qılınc bir qına sığmaz.
 • İki qoçun başı bir qazanda qaynamaz.
 • İki verməzsən, bir ala bilməzsən.
 • İki yana baxan çaş qalar.
 • İki yumruq bir başa yükdür.
 • İl baharından bilinər.
 • İl xırmansız olmaz.
 • İl ötər, ay dolanar, şənbə düşər novruza.
 • İl var bir günə dəyməz, gün var min aya dəyər.
 • İlan balasını da çalar.
 • İlan yarpızdan qaçar, hara getsə, yenə qarşısına çıxar.
 • İlan çalan yatar, ac yatmaz.
 • İlan çıxdığı bacanı yaxşı tanıyır.
 • İlan hər yerə əyri gedər, öz yuvasına düz.
 • İlan ilanı yeməyincə əjdaha olmaz.
 • İlan qabığını dəyişər, xasiyyətini dəyişməz.
 • İlan öz əyrisini bilməz, deyər; dəvənin boynu əyridir.
 • İlan öz qonşusunu çalmaz.
 • İlan ulduz görməsə ölməz.
 • İlan vuran ala çatıdan qorxar.
 • İlana ağu verən kərtənkələdi.
 • İlana balası qənim olar.
 • İlanı tapdamasan sancmaz.
 • İlanı özgə əli ilə tutur.
 • İlanı Seyid Əhməd əliylə tutur.
 • İlanı sən tut, mən gözünə darı salım.
 • İlanı yaralı buraxmazlar.
 • İlanı yuvasında öldür.
 • İlanın ağına da lənət, qarasına da.
 • İlanın başı ağrıyanda yolun ortasında yatar.
 • İlanın başın düşmənin əlinnən əz.
 • İlanın quyruğun basmasan, səni sancmaz.
 • İlanın zəhləsi yarpızdan gedər, o da bitərburnunun dibində.
 • İlxıçının qazancı havayı minməkdir.
 • İlikli sümük ağır olar.
 • İlin axır çərşənbəsi kimiyə düşər, kimiyə yox.
 • İlqar - iman.
 • İlqarı olmayanın imanı da olmaz.
 • İmam əzizdir, qara pul imamdan da əzizdir.
 • İmam şaftalı ağacı deyil ki, hər yerdə bitə.
 • İmam tək-tək tapılar, tin başı şümürdür.
 • İman əzizdir.
 • İmandan qonşu payı olmaz.
 • İmtahan yerdədi, göydə deyil.
 • İncələn yerdən üzülər.
 • İnək buzovun ayağını basmaz.
 • İnək göz eləməsə, kələ sıçramaz.
 • İnək sağa bilməyənə həyət əyridir.
 • İnək su içər - süd olar, ilan su içər - zəhər.
 • İnək südünə görə mələr.
 • İnsaf dinin yarısıdır.
 • İnsan çiy süd əmibdi.
 • İnsan dilindən dağlanar, heyvan belindən.
 • İnsan xain olmasa, heyvan damğanı neylər?
 • İnsan olan zülmə dözməz.
 • İnsan söyləşə-söyləşə, heyvan iyləşə-iyləşə.
 • İnsan yaxşılığın quludur.
 • İnsanın bir əvvəli, bir axırı.
 • İnsanın əti yeyilməz, dərisi geyilməz, ancaq şirin dili gərək!
 • İnsanınkı gətirməyəndə, xaşıl yeyəndə də dişi sınar.
 • İpək köhnələndə eşşəyə palan olar.
 • İpək necə xar olub, eşşəyə cidar olub!
 • İpək yumşaq olduğundan, qılınc kəsməz.
 • İpində varsa, cəhrəsində də var, onu əyirən çəpəldə də var.
 • İsinmədik istisinə, kor olduq tüstüsünə.
 • İslanmışın yağışdan nə qorxusu?!
 • İsmarıcnan Həcc qəbul olunmaz.
 • İstədi qaş düzəldə, vurdu gözün çıxardı.
 • İstədiyim yar idi, yetirdi pərvərdigar.
 • İstədiyin söyləyən, istəmədiyin eşidər.
 • İstək gözdə olar.
 • İstəmək bir ayıb, verməmək iki ayıb.
 • İstərəm dosta varam, əlim boş, üzüm qara.
 • İstəyənin bir üzü qara, verməyənin iki üzü.
 • İstəyirsən bal-çörək, al əlinə bel-kürək.
 • İsti aşa soyuq su qatmazlar.
 • İsti çörək təndirdən, minnəti yox pendirdən.
 • İsti sevən tüstüsünə dözər.
 • İsti-soyuq bilmir.
 • İş əldən, söz dildən, oğul beldən gəlməsə nə faydası?!
 • İş ərəb sacına döndü.[1]
 • İş gedər sahibin tapar.
 • İş insanı safa çıxardar.
 • İş insanın cövhəridir.
 • İş tərs gələndə xəşil diş sındırar.
 • İş ustasından qorxar.
 • İşdən artmaz, dişdən artar.
 • İşə bax, ala qarğa şux tərlanı bəyənmir.
 • İşi başlayan yarıda qoymaz.
 • İşıq gələn yeri tıxamazlar.
 • İşıq olan yerdə yaraşıq olar.
 • İşlək at arpasını artırar.
 • İşlək dəmir pas tutmaz.
 • İşləmək dərdindən yeməyə həsrət canım.
 • İşlənməyən dəmiri pas tutar.
 • İşləməyən dişdəməz
 • İşləyən inci taxar, işləməyən yandan baxar.
 • İstədiyini unut, gördüyünü demə.
 • İt acından oğurluq elər.
 • İt adına üyüdüb özü yeyir.
 • İt ağırlığını qurda bildirməz.
 • İt ağzı dəyməklə doqqaz murdar olmaz.
 • İt araba kölgəsində yatar, elə bilər öz kölgəsidir.
 • İt aya hürər, başına qal gətirər.
 • İt bilir xurcunda nə var, çoban da bilir itə nə verəcək.
 • İt bir olar, yoxsa bir sürü?!
 • İt bir yara ilə ölməz.
 • İt də getdi, ip də getdi.
 • İt də öz qapısında ağadır.
 • İt də yuxa yeyər, dürməyini bilsə.
 • İt dəmirçi dükanından nə aparar?!
 • İt dəvəyə hürər, dəvənin xəbəri olmaz.
 • İt əppəyə, uşaq məhəbbətə.
 • İt əti olsun, şişdə olsun.
 • İt getdi, qurd gəldi.
 • İt hardan aldı iki küt, birin yesin, birin də başın altına qoysun.
 • İt hürər, karvan keçər.
 • İt it ilən savaşar, çaya gedəndə bir gedər.
 • İt itin ayağını basmaz.
 • İt itin ətini yeməyib, hampa hampanın ətini yeyib.
 • İt itlə savaşanda bir ayağın dalda tutar.
 • İt itliyindən əl çəkər, sümsünməyindən əl çəkməz.
 • İt itnən boğuşdu, qurdun işi rast düşdü.
 • İt kəlləsini xonçaya qoyarsan, sürüşüb düşər.
 • İt kütdən qaçmaz, qonaq məhəbbətdən.
 • İt qəssab dükanından ət apardı, ayağın kəsdi.
 • İt qışı çıxardar, amma dərisi nə çəkər.
 • İt qorxduğu yerə hürər.
 • İt qorxusundan oğurluğa getməz.
 • İt quduranda yiyəsini də qapar.
 • İt qulağı əppək eşitdi.
 • İt qulağını kəsəndən qorxar.
 • İt qursağı sarı yağ götürməz.
 • İt motaldan əl çəkdi, motal itdən əl çəkmədi.
 • İt nədir ki, yunu nə ola?
 • İt olsun, komasında hürsün.
 • İt özü nədir ki, südü nə ola?
 • İt özüdür, qurdu mənə göstərir.
 • İt özündən təmizini tanımaz.
 • İt saxla, başını gəmirsin.
 • İt sünsünər doyar, adam sümsünər doymaz.
 • İt sümüyü udanda sevinə-sevinə udar, tamaşadı çıxaranda.
 • İt ulaya-ulaya yuvasına qurd gətirər.
 • İt yediyin qusar.
 • İtdən çox çarıq aparan yox, yenə ayaqları yalındır.
 • İtdən qurtardıq, qurda rast gəldik.
 • İtdən törəyən it olar.
 • İtdən utanmasan, sahibindən utan.
 • İtə bax, yediyi kütüyə bax.
 • İtə çörək atarlar yiyəsinin xatirinə.
 • İtə çörək verməzsən, acından hürər.
 • İtə umudlu ol, ağacını yerə qoyma.
 • İtə umudlu olduq, hürmədi evimizi yıxdı.
 • İti dalıma almışam qurd qorxusundan.
 • İti itlə boğdurarlar.
 • İti öldürənə sürütdürərlər.
 • İtin axsağı ovdan qalmaz.
 • İtin ayağın basarsan, səni qapar.
 • İtin dirisi nədir ki, ölüsü nə ola?
 • İtin əbləhi qayğanaqdan pay umar.
 • İtin hürməyi dilənçini qaytarmaz.
 • İtin qabağından qalanı aslan yeməz.
 • İtin qudursun, çaqqal!
 • İtin qulağını küçük ikən kəsərlər.
 • İtin ölümü gələndə çobanın dəyənəyinə sürtünər.
 • İtin yanından bəy kimi keç, bəyin yanından it kimi keç.
 • İtini haya öytətmə, qonşunu paya.
 • İtlə yatan bitlə qalxar.
 • İtlə yoldaş oldun, daşı əldən buraxma.
 • İtən baltanın sapı qızıl olar.
 • İtiyi itən soraq elər.
 • İy də varsa, cəhrə də var, onu əyirən qarı da var.
 • İynə batırana çuvalduz batırarlar.
 • İynə işini çuvalduz görməz.
 • İynənin kiçik ucunu özünə batır, böyük ucunu özgəyə.

Mənbə[redaktə]

 • Atalar sözü, Bakı.1985
 • Atalar sözləri, Bakı.2004
 1. Atalar sözü:/ B.Tahirbəyovun redaktəsi ilə. Bakı:Yazıçı, 1985, səh.375.