Məzmuna keç

Azərbaycan atalar sözləri/Q

K Azərbaycan atalar sözləri
Müəllif: Şifahi xalq ədəbiyyatı
L
Sister Projects. Həmçinin baxın: Haqqında •


 • Qabağa keçirsən, deyirlər bicdir, dala qalırsan, deyirlər gicdir.
 • Qabağım qovurğa qovurur, dalım saman sovurur.
 • Qabağına baxmayanın ayağına daş dəyər.
 • Qabil şagird ustad olar ustada.
 • Qaçağı el saxlar.
 • Qaçan da Allahı çağırır, qovan da.
 • Qaçanı qovmazlar, yıxılanı vurmazlar.
 • Qaçırılan fürsət bir də düşməz ələ.
 • Qaçmaq da hünərdəndir.
 • Qaçmaq da hünərdir, qovmaq da.
 • Qadın bənnadır, kişi fəhlə.
 • Qafil başın ağrısını beyin bilər.
 • Qafil quşun ovçusu çox olar.
 • Qafil yaşamaqdan ölmək yaxşıdır.
 • Qala içəridən alınar.
 • Qalan işə qar yağar.
 • Qamış bizim eldə bitər, sümsüyünü ləzgi çalar.
 • Qamış ola, çamış ola, görməmiş ola...
 • Qan eylə qanun ilə.
 • Qan yol verməz.
 • Qanacaqlı həm qanar, həm qandırar.
 • Qanadı quşdan kirə istəməz.
 • Qanan ilə daş daşı, qanmaz ilə yemə aşı.
 • Qanan kim, qandıran kim?
 • Qanana bir söz yetər, qanmayana yüz oxu.
 • Qanana da can qurban, qanmayana da, dad yarımçıq əlindən.
 • Qanı qan ilə yumayıblar.
 • Qanı su ilə yuyarlar.
 • Qanlıdan qada əskik olmaz.
 • Qanlını qan tutar.
 • Qanmaza hörmət edərsən, deyər:-Məndən qorxur.
 • Qanmaza qoşulanı qanmaz çağırarlar.
 • Qanmaza yumruğunu əvvəl düyünlə, sonra söz qandır.
 • Qanun zora tabedir
 • Qapan it dişin göstərməz.
 • Qapıdan qovursan, bacadan gəlir.
 • Qapılan qapanın, tapılan tapanındır.
 • Qar dağa çıxar dadlanar.
 • Qar gedəndən sonra qaranın üstü açılar.
 • Qar ili - var ili
 • Qar yağmağıynan qarğa ağarmaz.
 • Qara gün adamı tez qocaldar.
 • Qarlı qış barlı olar.
 • Qara dolaşaya qırmızı papuş yaraşmaz.
 • Qara eşşək, ağ palan?!
 • Qara eşşəyin başına yüyən vuranda qatır olmaz.
 • Qara günün ömrü az olar.
 • Qara xəbər tez yayılar.
 • Qara qız bəzənincə toy əldən gedər.
 • Qara qız gəlin oldu, ürəyi sərin oldu.
 • Qara qız gəlməsəydi, külbəni kim odlardı.
 • Qara qızdan xatın olmaz, boz eşşəkdən qatır olmaz.
 • Qara qızın baxtı olsaydı, anadan ağ doğulardı.
 • Qara qul özünü öldürdü ki, ağasına zərəri olsun.
 • Qara qula şahlıq versən, əvvəl nənəsinin əmcəyini kəsər.
 • Qara məni basınca mən qaranı basım.
 • Qarabaxt dağlara çıxanda dağları duman alar.
 • Qaraca üzüm var, doğruca sözüm.
 • Qaraçı bir ələk verib, elə bil evə dirək verib.
 • Qaraçı qaraçıya öpüş verməz.
 • Qaraçının koyxası qaraçı olar.
 • Qaradan artıq boya olmaz.
 • Qaraquş sümüyü ölçər udar.
 • Qaraquşa xeyir öz dimdiyindən toxunar.
 • Qaranlıqda halva yeyənin sirrini Xuda bilir.
 • Qardaş qardaşı bıçaqlar, dönüb yenə qucaqlar.
 • Qardaş qardaşın yoxluğun istər, ölümün istəməz.
 • Qardaş yaman gündə arxadır.
 • Qardaş olaq, tən (yarı) bölək.
 • Qardaşım xandır, xatunu sevinsin.
 • Qardaşın necə adamdır? Yoldaş olmamışam.
 • Qarğa çəmdək üstə yığılar!
 • Qarğa döşün çəkməklə qaz olmaz.
 • Qarğa gəldi kəklik yerişi yeriyə, öz yerişin də itirdi.
 • Qarğa ilə dost olanın yediyi peyin olar.
 • Qarğa, qarğa məndə qoz var!
 • Qarğa qarğanın gözünü çıxartmaz.
 • Qarğa qarğaya deyər üzün qaradır.
 • Qarğa nədir qaşığı nə ola, birə nədir büzüyü nə ola?!
 • Qarğa özü nədir ki, qarıltısı da nə ola?
 • Qarğa özün quş bilir, xaşıl özünü aş.
 • Qarğadan gözəl quş istədilər, balasını göstərdi.
 • Qarğalar mənim toyuğumdu, yumurtasın görmərəm.
 • Qarğanı yüz il bəslə, yenə tərlan olmaz.
 • Qarğıdalı unu it qudurdar.
 • Qarğış tökən alqış görməz.
 • Qarğışlı baş çox yaşayar.
 • Qarı dizinə döyməklə dəvə pambıqdan çıxmaz.
 • Qarı düşmən dost olmaz, əyridi bir damarı.
 • Qarı var - arpa unundan aş elər, qarı var - buğda unun daş elər.
 • Qarın başa bəladır.
 • Qarın başdan aşağıdır - deyiblər.
 • Qarın doyuran aşı göz tanır.
 • Qarın qardaşdan irəlidir.
 • Qarın səndən aşağıdır.
 • Qarınlar doyandan sonra yetimlər yada düşər.
 • Qarnı tox olan qayğısız olar.
 • Qarnım doyandan sonra bal da olsa yemərəm.
 • Qarnım üçün deyil, qədrim üçündür.
 • Qarnımdaykən qanımı yeyər, çölə çıxar canımı.
 • Qarnın doymayan yerdə aclığını bildirmə.
 • Qarışqadan ibrət al; yaz ikən qışı düşün.
 • Qarışqanın il yığıntısını baqqal bir dəfəyə tərəziyə qoyar.
 • Qarışqanın ölümü yetəndə qanad gətirər.
 • Qarpız doyumluq üçün deyil, sərinlik üçündür.
 • Qarpız kəsməklə ürək böyüməz.
 • Qarpız qarın doyurmaz.
 • Qarpız-qovun yata-yata böyüyər.
 • Qarpız yediyi bəs deyil, hələ tumunu da çırtlayır.
 • Qart köpək yedəyə gəlməz.
 • Qaş düzəldən yerdə vurdu gözün də çıxartdı.
 • Qaş-daşı sərraf tanır, nə bilər hər divanə.
 • Qaşıq çömçədən irəli olub.
 • Qaşıqla aş verib sapıyla göz çıxarma.
 • Qaşına baxma, gözünə bax, ağzındakı sözünə bax.
 • Qaşıyıram qanım çıxır, qaşımıram canım çıxır.
 • Qaşqası böyük olanın sözü çox danışılar.
 • Qatıq süzülü - şoru qalar, ayran süzülü - nəyi qalar?
 • Qatır atasını görməsəydi, özünü xanzadə bilərdi.
 • Qatır nə bilir xatır?
 • Qatırdan soruşdular: dədən kimdir? Dedi: nənəm atdır.
 • Qaydanı pozan peşiman olar.
 • Qayğı ilə borc ödənməz.
 • Qayış bilər kotan nə çəkir.
 • Qaynanamı bağda ilan vuraydı, qaynatama Məkkə qismət olaydı. [1]
 • Qayınananın gücü qızına çatar.
 • Qaynayan qazan qapaq tutmaz.
 • Qaz uçdu, qarğa qondu.
 • Qaz vur, qazan doldur.
 • Qazan daşanda çömçənin biri bir tümənə gedər.
 • Qazan deyər: dibim qızıldır, Çömçə deyər: bulanmışam çıxmışam.
 • Qazan qarası gedər, üz (namus) qarası getməz.
 • Qazan qazana deyər: üzün qara olsun!
 • Qazan olmayan yerdə güvəc də qazandır.
 • Qazan üstüörtülü qaynar.
 • Qazana nə qoysan çömçəyə o gələr.
 • Qazanan qazandığını yesə xan, bəy acından ölər.
 • Qazanc qudurdu, mayanı basdı.
 • Qazanclı yük yüngül olar.
 • Qazandığın darı olsun, çuvalın səbət?!
 • Qazanmayınca qazan qaynamaz.
 • Qazı ağadan alacağın olsun, nə verər, nə danar.
 • Qazı da bilir, quzu da.
 • Qazı evində girdəkan boldur, amma sayı var.
 • Qazıdan qardaş olmaz.
 • Qazının çörəyini qarışqa da yeməz.
 • Qazının yanına tək gedən şad qayıdar.

Qe - Qə

[redaktə]
 • Qeyrəti olan torpağı qızıla döndərər.
 • Qeyrəti olmayanın isməti də olmaz.
 • Qeyrətli kişi bəlaya düşər.
 • Qədirbilməzin başmağın cütləyəndə deyər: o yana dur, gözümü çıxartmışdın.
 • Qəlb ki var, şüşədir, sındırma, yamamaq olmaz.
 • Qəlb odur ki, qəlbindəkin deməyə...
 • Qəlbdən - qəlbə yol olu.
 • Qəlbi dolu olanın, dili uzun olar.
 • Qəlblər örtülü olar.
 • Qələbə birlikdədir.
 • Qələbə sevinc gətirər.
 • Qələm düşmən əlindədir.
 • Qələm əyri yonulsa da doğru yazar.
 • Qələm fikrin tərcümanıdır.
 • Qələm qılıncdan itidir.
 • Qələm sözdən kəskindir.
 • Qələm tutan əl dilənməz.
 • Qələm yazanı kağız udar.
 • Qələm yazanı qılınc poza bilməz.
 • Qələmə gətirən eşşəyin qabıq gəmirən qoduğu olar.
 • Qələmin ucu - qılıncın gücü.
 • Qələndər dərd əlindən dağa çıxıb, görən deyir: bəxtəvər yaylağa çıxıb.
 • Qəlp mal yiyəsinə qayıdar.
 • Qəlp odur ki, qəlbindəkini deməyə.
 • Qəlyan çəkəni ilan vurmaz.
 • Qəlyanı çəkənə ver.
 • Qəm dağı yerindən qopardar.
 • Qəm hara gedirsən? Qəmin yanına.
 • Qəm insanı əridər.
 • Qəm qəmi çəkər, qum nəmi.
 • Qəm-qüssə adamı qocaldar, şadlıq cavanlaşdırar.
 • Qəm səni yeyər, sən qəmi yeyincə.
 • Qəmli ürək ölməsə də dirilməz.
 • Qənaət xəzinədir.
 • Qənaət tükənməz bir dövlətdir.
 • Qərib dərdin tək ağlar.
 • Qərib dostu olmayandır.
 • Qərib it hürəndə özünə hürər.
 • Qərib it hürəndə uzun hürər.
 • Qərib it quyruğu döşündə gəzər.
 • Qərib it yeddi məhəllədən qovular.
 • Qərib iti yad məhəllədən qovarlar.
 • Qərib itin quyruğu paçasının arasında olar.
 • Qərib quşa yuvanı Allah yetirər.
 • Qərib quşun yuvası olmaz.
 • Qərib quşun yuvasını Tanrı öz əliylə tikər.
 • Qəribə bir salam min tüməndən yaxşıdır.
 • Qəribi baxışından tanıyarlar.
 • Qəribi bu yerdə ağlamaq tutar.
 • Qəribi vurmuşlar, "Vay, vətən" demiş.
 • Qəribin boynu bükük olar.
 • Qəribin dostu olmaz.
 • Qəribin boynu uzun olar, dili qısa.
 • Qəribin kimsəsi yox, Allahı vardır.
 • Qəribin sözü gerçək olar.
 • Qəribin yaxşılığını gizlədib, pisini yayarlar.
 • Qəriblik ağıl artırar.
 • Qəriblik cənnət olsa, yenə Vətən yaxşıdır.
 • Qəriblikdə ölənin börkü nişanə gedər.
 • Qəşənglik vardan olur, olmasa hardan olur.
 • Qətrandan olmaz şəkər, olsa da cinsinə çəkər.
 • Qəza bəd gələndə quymaq da diş çıxardar.
 • Qəza ilə oyun olmaz.
 • Qəza işin işlər, bizə qalar təşvişlər.
 • Qəzadan qaçmaq olmaz.
 • Qəzadan riza gərək.
 • Qəzanın beş barmağı var, işini işlədəndə ikisini adamın gözlərinə soxar, ikisini qulaqlarına, birisini də ağzına, adam nə görər, nə eşidər, nə də danışa bilər.
 • Qəzanın işini bilmək olmaz.
 • Qəzəbin cana ziyanı var.

Qi - Qı

[redaktə]
 • Qiblə pakdı.
 • Qisas qiyamətə qalmaz.
 • Qismət də var, hümmət də var.
 • Qismət göydən zənbillə enməz.
 • Qismət olan qaşığa çıxar.
 • Qismətdə olan gəlir.
 • Qismət olsa gələr Yəməndən, qismət olmasa çıxar dəhəndən.
 • Qismətdən artıq yemək olmaz.
 • Qismətdən qaçmaq olmaz.
 • Qiyamət günü mənim əlim olsun, sənin yaxan.
 • Qiyamət o gün qopar, biri yeyər, biri baxar.
 • Qiyamətdə haqqın əli olsun, batilin yaxası.
 • Qiymətdə əvvəl qonşunu soruşarlar.
 • Qiymətdən düşmək istəmirsənsə, heç kəsin qiymətdən düşməsinə çalışma.
 • Qiymətli yük yüngül olar.
 • Qıfıl oğru üçün deyil, doğru üçündür.
 • Qıldığın namaz hürkütdüyün qurbağaya dəyməz.
 • Qılıqlı quzu yeddi ana əmər, qılıqsız birindən də qalar.
 • Qılınc bağlayanındır, at - minənin.
 • Qılınc gücüylə müsəlman olub.
 • Qılnc həmin qılıncdır, qul həmin qul deyil.
 • Qılınc kəsməyəni çörək kəsər.
 • Qılınc qınında paslanmaz.
 • Qılınc öz qınını kəsməz.
 • Qılınc yarası gedər, kök salar dil yarası.
 • Qılınc yarası sağalar, sağalmaz dil yarası.
 • Qılıncdar qılıncdan da ölər.
 • Qılıncından qan damır.
 • Qılıncının dalı da kəsir, qabağı da.
 • Qılıncla oyun olmaz.
 • Qılncsız qırğına getdik.
 • Qıraqda qalan qotur olar.
 • Qırağına bax bezin al, nənəsinə bax qızın al.
 • Qırx arxın suyunu bir arxa calayır.
 • Qırx bacanağı bir it parçaladı.
 • Qırx beşə saxla saman, çəkmə aman.
 • Qırx dayəsi olan uşaq aciz olar.
 • Qırx gün toyuq olmaqdansa, bir gün xoruz olmaq yaxşıdır.
 • Qırx gün saqqal dəlisi, qırx gün daraq dəlisi, qırx gün yaraq dəlisi.
 • Qırx il yağış yağsa, mərmərə su keçməz.
 • Qırx ildə bir dəfə arvad sözünə baxarlar.
 • Qırx illik balığa üzmək öyrədir.
 • Qırx qarğaya bir sapand daşı.
 • Qırx yaş - cavanlığın qocası, əlli yaş - qocalığın cavanı.
 • Qırxında öyrənən gorunda çalar.
 • Qırqovul başını kola soxar, quyruğundan xəbəri olmaz.
 • Qırqovul başını soxar kola, deyər: - Heç kim məni görmədi.
 • Qırğı yerində qarğa oturub.
 • Qırğını qarğı ilə tutmazlar.
 • Qırmanı iynənin gözündən keçirir.
 • Qır-saqqız olub, yapışıb yaxama.
 • Qısıla-qısıla behiştə gedincə öyünə-öyünə cəhənnəmə gedəsən.
 • Qışın qarı, yayın barı.
 • Qız ağacı, qoz ağacı, hər keçən bir daş atar.
 • Qız alan alana kimi, qız verən ölənə kimi.
 • Qız alan göz ilə baxmasın, qulağı ilə eşitsin.
 • Qız alanın ya bir çuval pulu gərək, ya da bir çuğal yalanı.
 • Qız anadan görməyincə öyüd almaz.
 • Qız anadan qorxmasa, öyüd almaz.
 • Qız anadan olanda gözünü açar, deyər: - Bu bizim ev deyil.
 • Qız anadan öyüd alar.
 • Qız anası elçi gözlər.
 • Qız aparanı yuxu tutmaz.
 • Qız aydınlıqdır.
 • Qız badamdır, balası - badam içi.
 • Qız da oğlan da övladdır, hər ikisi bir-birindən şirin.
 • Qız dediyin ağacda almadır, kim salar, o da aparar.
 • Qız deyər: - Qırxım çıxmayınca, məni atmasalar, daha atmazlar.
 • Qız evi, naz evi.
 • Qız evin qonağıdır, vaxt gələr, gedər.
 • Qız evində toydur, oğlan evinin xəbəri yox.
 • Qız evindən oğul bucağı yaxşıdır.
 • Qız evlərdə tanınar, ipək dəzgahda.
 • Qız ərə vermək bacılar işi deyil, hacılar işidir.
 • Qız əti haamar, oğlan əti damar.
 • Qız gedəridir, oğlan ürək başıdır.
 • Qız gələr gəlin olar, meh əsər sərin olar.
 • Qız gözəl gərək, oğlan - igid.
 • Qız güldür, oğlan - bülbül.
 • Qız idim, geydirdilər əbr-vəfa köynəyini, nişanlandım, geydirdilər zövqü-səfa köynəyini, gəlin oldum, geydirdilər cövrü-cəfa köynəyini.
 • Qız idim, soltan idim, ərə getdim kəniz oldum, tazıya çul oldum.
 • Qız ilə qızıl gizlin gərək.
 • Qız kəsilməmiş qarpıza bənzər.
 • Qız köçəri quşdur.
 • Qız qaldığca qızıla dönər.
 • Qız qapısı - şah qapısı, mini gələr, biri razı gedər.
 • Qız qarıyanda dayısınin boynuna düşər.
 • Qız qızanda tez soyuyar, vay ondan ki, dul qıza.
 • Qız qızıl alma, qızı gözdən salma.
 • Qız qızıldır, qədrini bilsin gərək.
 • Qız qundaqda, cehizi sandıqda.
 • Qız nəvəsi şirin olar.
 • Qız özgə çırağını yandırar.
 • Qız özgə əmanətidir.
 • Qız sevəndə tez sevər, vay o günə dul sevə.
 • Qız səsi qızıl səsi, kəfgir səsi.
 • Qız uşağı evin yaraşığıdır.
 • Qız ürəyi - çiçək ləçəyi.
 • Qız üz qızardar.
 • Qız var ki, qoz ağacına bənzər, hər gələn bir daş atar.
 • Qız yükü - duz yükü.
 • Qıza dedilər: - Gözəlsən! Dedi:- Hələ dayanın, əl-üzümü yuyum.
 • Qızdı - qızıldır, min tümən azdı.
 • Qızdır, qızıl parçası. Torpağa düşər parıldar.
 • Qızdır, qızıldır, oğlan nə çoxdur.
 • Qızdır, qızıldır. Yüz tümən azdır. Min tümən gətir, Bu qızı götür.
 • Qızı anası öyrədər.
 • Qızı ata mindirdilər. Dedi: - Ya nəsib!
 • Qızı otaqlıya yox, papaqlıya ver.
 • Qızı özbaşına qoysan, ya halvaçıya gedər, ya nağaraçıya.
 • Qızı özxoşuna qoysan, ya mütrübə gedər, ya da zurnaçıya.
 • Qızı saldın beşiyə, cehizi çək eşiyə.
 • Qızı vermisən, özünə oğul qazanmısan.
 • Qızıl açar, dəmir qapılar açar.
 • Qızıl arvadın, qılınc ərindir.
 • Qızıl atəşdə, insan zəhmətdə bəlli olar.
 • Qızıl əli bıçaq kəsməz.
 • Qızıl görəndə Qeysər də yoldan çıxar.
 • Qızıl Xızırı oynadar.
 • Qızıl inək qaraqabaq gəlinə süd verməz.
 • Qızıl qəfəsdən hər quşun tikdiyi yuva xoş.
 • Qızıl qızıl gətirər, xəzinə - xəzinə.
 • Qızıl palçıqda da parıldar.
 • Qızıl poladdan keçər.
 • Qızıl taxtım olunca, qızıl baxtım olsun.
 • Qızıldan çarıq geysən, yenə adı çarıqdır.
 • Qızıldan taxtın olunca bir quruca baxtın olsun.
 • Qızılquş əldə gəzər, gözəl qız - dildə.
 • Qızılquşun ayağında qumro olar.
 • Qızıllı əli bıçaq kəsməz.
 • Qızım sənə deyirəm, gəlinim, sən eşit.
 • Qızın döyməyən, dizin döyər.
 • Qızın isməti, atanın dövləti.
 • Qızını vermə dəəli dəvəçiyə, dəvəsi gedər, dəlisi qalar.
 • Qıznan qızıl gizli gərək.
 • Qoca at da arpa yeyər.
 • Qoca ayrı, qocaman ayrı.
 • Qoca evin sütunudur.
 • Qoca qurd yuvasından əl çəkməz.
 • Qoca öküzü oldürmək olar, öyrətmək olmaz!
 • Qoca tülkü hiyləbaz olar.
 • Qoca tülkü tora düşməz.
 • Qocadan demək, Cavandan əmək.
 • Qocalıq gəldi getməzdir, cavanlıq getdi gəlməzdir.
 • Qocalıq soruşmaz - gələr.
 • Qocalıqda yorğalıq.
 • Qocanın biliyi, cavanın biləyi.
 • Qocaya gedən quyruq yeyər, cavana gedən yumruq yeyər.
 • Qocaya gülən özünə gülər.
 • Qocaya hörmət elə, sən də qocalacaqsan.
 • Qoç döyüşünə qoç dayanar.
 • Qoç igid qurddan çəkinməz.
 • Qoç igiddən qoç törər.
 • Qoçdan qoç törər.
 • Qoçun buynuzu qoça ağırlıq eləməz.
 • Qoduq böyüyər, çulu böyüməz.
 • Qoduq böyüyər eşşək olar.
 • Qoduq hürkəndə anasından qabağa düşər.
 • Qohum gəlməyə-gəlməyə yad olar, yad gələ-gələ qohum olar.
 • Qohumun kimdir? Yaxın qonşun.
 • Qol əti qolda gedər, bud əti budda gedər.
 • Qoldan tutan azdır, yaxadan tutan çox.
 • Qolun sınığı boyuna yükdür.
 • Qoltuğuna qarpız yerləşmir.
 • Qonaq bərəkət gətirər.
 • Qonaq bir gün olar.
 • Qonaq, çörək yeyirsən?
 • Qonaq dur altını süpürüm.
 • Qonaq evinə motal yüklü gələnbuğda yüklü gedər.
 • Qonaq əvvəl gələndə gül üstə oturar, sonra gələndə çul üstə, üçüncü dəfə gələndə kül üstə.
 • Qonaq güclü olsa, ev yiyəsin evdən qovar.
 • Qonaq qonağı istəməz, ev yiyəsi heç birin.
 • Qonaq qonağın hesabın könlündə saxlar.
 • Qonaq özgə evində səliqəli olar.
 • Qonaq sevənin süfrəsi boş olmaz.
 • Qonaq umduğun yeməz, olduğun yeyər.
 • Qonaqsan - xoş gəlmisən, niyə əliboş gəlmisən?
 • Qonağa "get" deməzlər, altından palazı çəkərlər.
 • Qonağa hörmət elərləe, əyərçi kafər ola.
 • Qonağa üz versən, taxta-boxçanı gəzər.
 • Qonağı evə qoyan yox, şahqatarın mıxdan asır.
 • Qonağı gəlməyən evlər yıxılsa yaxşıdır.
 • Qonağı xan olanın anbarında arpa qalmaz.
 • Qonağı qonşuya tanıdarsan, hər ikisindən olarsan.
 • Qonağın ağzına baxarlar, atına yem verərlər.
 • Qonağın könlündən keçən, ev yiyəsinin könlündən keçməz.
 • Qonağın ruzusu özündən qabaq gələr.
 • Qonağını əzizləyən itə də sümük atar.
 • Qonşu aşı dadlı olar.
 • Qonşu çırağı qonşuya işıq salmaz.
 • Qonşu iti qonşuya hürməz.
 • Qonşu, qonşu, gəl savaşaq.
 • Qonşu qonşu olsa, kor qız ərə gedər.
 • Qonşu qonşudan tez durmaq öyrənər.
 • Qonşu qonşunun itiyini bayatı çağıra-çağıra tapar.
 • Qonşu qonşuya baxar, canını oda yaxar.
 • Qonşu qonşuynan boğuşdu, qaraçıya fürsət düşdü.
 • Qonşu muncuğun oğurlayan gorda taxar.
 • Qonşu paxıl olmasa, bağ çəpəri neylər?!
 • Qonşu payı dolu gələr, dolu gedər.
 • Qonşu payı qarın doyurmaz.
 • Qonşuda bişər, bizə də düşər.
 • Qonşuda qız sevənin ürəyində yağ olmaz.
 • Qonşum sağ olsun, ocağından od verməsin.
 • Qonşum şah, mən də şah.
 • Qonşun tox, sən də tox.
 • Qonşuna genəş, bildiyini əldən vermə.
 • Qonşunu iki inəkli istə ki, özün də bir inəkli olasan.
 • Qonşunun haqqı axirət haqqıdır.
 • Qonşunun quzusu qonşuya qoç gorünər.
 • Qonşunun şamından işıq düşməz.
 • Qonşunun toyuğu, qonşunun gözünə qaz görünər.
 • Qonşuya ümid olan şamsız qalar.
 • Qorx payızdan - qabağınca qış gəlir, Qorxma qışdan - qabağınca yaz gəlir.
 • Qorx Tanrıdan qorxmayandan.
 • Qorxaq gündə yüz yol ölər, igid ömürdə bir yol.
 • Qorxaq qaçar hay gəlməmiş, cırmanar keçməyə çay gəlməmiş.
 • Qorxaq nə zərər eylər, nə mənfəət.
 • Qorxaq öz kölgəsindən də qorxar.
 • Qorxan bəzirgan olmaz.
 • Qorxan gözə çöp düşər.
 • Qorxan öküz cütə getməz.
 • Qorxu adama yalan söylədər.
 • Qorxu başa bəladır.
 • Qorxursansa pişikdən, niyə çıxırsan deşikdən.
 • Qorunan baş salamat olar.
 • Qoyma başın balışa, Ver özünü yarışa.
 • Qoyun olasan, ot yeməyəsən.
 • Qoyunu qurda tapşırma.
 • Qozbeli qəbir düzəldər.

Qu - Qü

[redaktə]
 • Qudurasan, qurbağa, gedir ilan vurmağa.
 • Qumar pulu ilə məscid tikilməz.
 • Qurbağa gölünə daş atma.
 • Qurban olum zərgərə, saldı məni pərgara.
 • Qurbanı biz elədik, yağış Qarabağa yağdı.
 • Quda qudurar, qıznı aparar.
 • Qurd acgöz olar.
 • Qurd adını dəyişər, xasiyyətini dəyişməz.
 • Qurd balası qurd olar, eşşək balası - qoduq.
 • Qurd danaya baxan kimi baxır.
 • Qurd ilə qoyunun nə aşnalığı?
 • Qurd ilə qiyamətə qalmaz.
 • Qurd keçiyə dəyməsə, keçi Məkkəyə gedər. [2]
 • Qurd qaranlıq sevər.
 • Qurd qaranlıq yer axtarar.
 • Qurd qarıyanda köpəyə gülünc olar.
 • Qurd qoyunla gəzir.
 • Qurd qurda dal çevirməz.
 • Qurd nə bilir qatır bahadır?!
 • Qurd öz örüşündə ac qalmaz.
 • Qurd sürüyə gələndə tək qoyunlunun qoyununu aparar.
 • Qurd yuvasından sümük əskik olmaz.
 • Qurda qoyun tapşırmaq olmaz.
 • Qurda rəhm etmək qoyuna zülm etməkdir.
 • Qurddan qorxan qoyun saxlamaz.
 • Qurddan qurd törəyər.
 • Qurddur, qoyun dərisinə girib.
 • Qurdla qoyun bir yerdə keçinməz.
 • Qurdla qiyamətə qalmayacaq ki!
 • Qurdu qoyun dərisində göstərir.
 • Qurdun adı, yesə də, qurddur, yeməsə də.
 • Qurdun səbəbinə quş da yeyər.
 • Quru ağacın meyvəsi olmaz.
 • Quru palçıq divara yapışmaz.
 • Qurumuş ağacın kölgəsi olmaz.
 • Quş dənə, milçək şirəyə gələr.
 • Quş dimdiyi ilə, insan biliyi ilə.
 • Quş dimdiyindən, insan dilindən tələyə düşər.
 • Quş qanadı ilə tanınar, insan adı ilə.
 • Quş qanadına arxalanar, uşaq atasına.
 • Quşa qızıl qəfəs zindandır.
 • Quşdan qorxan darı əkməz.
 • Quşu quş ilə tutarlar.
 • Quşu yuvadan tutarlar.
 • Quyuya girərkən ordan çıxmağı da fikirləş.
 • Quyuya su tökməklə quyu dolmaz.
 • Quzğun balasıını bülbül sanar.
 • Quzğun kimi leş yemə, şahin ol kəklik ovla.
 • Quzu çoban üçün deyil, çoban quzu üçündür.
 • Quzu otaranımız da var, yun darayanımız da.
 • Quzusu gümrah olan çoban papağını yan qoyar.
 • Quzusuna qıymayan kabab yeyə bilməz.
 • Qürbət - adı bəd.
 • Qürbət cənnət olsa da, yenə vətən yaxşıdır.
 • Qürbət görməyən adam Vətən qədrini bilməz.
 • Qürbət yerdən vətən olmaz.
 • Qürbətdə xan olunca, Vətənində dilən, gəz.
 • Qürbətdə keçən ömür, nə dəmirdir, nə kömür.
 • Qürbətdə keçən ömür - ömür sayılmaz.
 • Qürbətdə ölənin papağı nişanə gedər.
 • Qüvvə hər şeyi, ağıl qüvvəni sındırar.

İstinadlar

[redaktə]
 1. Rzayev X.Atalar sözü. Bakı: Təbib, 1992, s.32
 2. Atalar sözü: Bakı: Azərnəşr, 1993, səh.226.