Aşıq Ələsgər

Vikisitat saytından
Jump to navigation Jump to search
Wikipedia logo
Aşıq Ələsgər haqqında Vikipediyada məqalə var.
Ashig Alesger.jpg
Wikipedia logo
Aşıq Ələsgər haqqında Vikipediyada məqalə var.

Aşıq Ələsgər — ustad aşıq.A B C Ç D E Ə F G H X  İ   J  K Q L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z


A[redaktə]

 • Ağılsız cahalı kirşan aldadar,

Günü keçmiş qarı qız olmaz, olmaz.

 • Axund gərək əyri yola getməsin,

Haqqın kəlamına yalan qatmasın.

 • Alçaqda dayan ki, çıxasan başa.
 • Alimin elmiylə helmi yarıdı.
 • Aşığın nisyəsi, namərd ilqarı,

Desələr, inanma, düz olmaz, olmaz.

 

 • Aşıq olub diyar-diyar gəzənin,

Əzəl başdan pür-kamalı gərəkdi.
Oturub durmaqda ədəbin bilə,
Mərifət elmində dolu gərəkdi.

B[redaktə]

 • Baxt yatanda qohum-qardaş yad olu.
 • Bədəsildən hərgiz olmaz heç əsil.
 • Bəylik, göylük, səylik olan məclisdə,

Qaç ki, orda xeyir-bərəkət olmaz.

 • Bir adamsan, bir adama namə yaz,

Mahalı incidib, eldən danışma.

 • Bir qul düz dolansa haqqın yolunda,

Qəza tapmaz, ona bəla yetişməz.

 • Bir mərd ilə ağı yesən şirindi,

Yüz namərdlə şəkər yesən, dad olmaz.

Ömür üzsən yüzhayüz.

 • Bivəfanın, müxənnəsin, nakəsin,

Doğru sözün, düz ilqarın görmədim.

 

 • Bu dünyada üç şey başa bəladı,

Yaman oğul, yaman arvad, yaman at.
İstəyirsən qurtarasan əlindən,
Birin boşla, birin boşa, birin sat.

 • Bülbül gül üstündə xarı görəndə,

Qan ağlar, ruxsarı yaşa dayanmaz.

 • Bülbül gül yolunda keçər başından,

Əgər gül köysünə xarı çəkmiyə.

C[redaktə]

 • “Can” deməklə candan can əysik olmaz,

Məhəbbət artırar, mehriban eylər.

 • “Can” deyənə “can” deyinən mərdana,

Baş qoyanın, qoy yolunda başa baş.

 • Can qurban eləsən, layiqdi layiq,

Bir yar ki, mətləbi tez qanan ola.

 • Comərdin kisəsi, mərdlərin namı,

İnşallah, ölüncə az olmaz, olmaz.

Ç[redaktə]

 • Çırağın ki, ilahdən a yana,

Ehtiyacın nədi a yağa, yağa.

 • Çox gəzmişəm, az görmüşəm danəndə.
 • Çox da havalanıb coşma dünyada.[1]
 • Çox qazansan, az qazansan,

Beş arşın ağdı xələt.
Mal-dövlətə baş endirən,
Əfsana baş endirir.

 • “Çor” deyənin nəfi nədi dünyada,

Abad könlü yıxar, pərişan eylər.

D[redaktə]

 • Danışanda doğru danış,

Sözün çıxmasın qələt.

 • Doğru yola əmək çəksən zay olmaz.
 • Dosta xain baxan kor olacaqdı.
 • Dost dostdan inciyər, qəlbində dönməz.
 • Dostun məzəmməti adam öldürür.
 • Dost odur ki, dosta yalan satmasın.
 • Dost uzaq olmaqla könül yad olmaz.
 • Dövlətdən qismətin beş arşın ağdı.
 • Dövlətə güvənib gül tək açılma,

Çox sənin tək güllər soldu dünyada.

 • Düşman günü düşmanınla düşmandı,

Yüz il keçsə, qohum sənlə yad olmaz.

E[redaktə]

 • Eşit bu sözləri, saxla yadigar,

Gözəllərdə həya, iyidlərdə ar.

 • Eşqin ataşına heç olmaz çara.
 • Eşq oduna düşən aşkara yanmaz.

Ə[redaktə]

 • Əbəs yerə bivəfaya can dedim,

Zəhmətin çox çəkdim, karın görmədim.

 • Ədalət hakimin payi-turabı,

Kamil ustadlara qul kəmtər mənəm.

 • Ələsgər, elmində olma nabələd,

Doğru söylə, sözün çıxmasın qələt.

 • Əlin vurma gücün yetməyən daşa,

Götürə bilməzsən, zora düşərsən.

 • Əndəlib qan ağlar, zəhri çak olar,

Görsə gül üstündə xar nişanası.

 • Ərdən boşanmışdan bir az kənar dur.
 • Əyləşəndə ağır əyləş,

Danışanda az danış.

G[redaktə]

 • Gah baş olan, gah da düşər ayağa.
 • Gədadan bəy olmaz, dəlidən darğa.
 • Gədadan bəy olmaz, nakəsdən iyid.
 • Görürsən ki, baxtın yatdı, sən də yat.
 • Göz gözə baxanda halın soruşa,

Aləm düşman olsa, görüşmək olar.

 • Göz gözə baxmasa mehriban olmaz.
 • Gül olma dünya malına,

Qalacaqdı dünyada.

 • Günhkardı nə ki yoldan azan var.
 • Günü-gündən işi düşər müşgülə,

Hər kəs namus, qeyrət, arı çəkmiyə.

 • Güzəran xoş olub, gün xoş keçəndə,

Ağ otaqdan tövləxana yaxşıdı.

H[redaktə]

 • Haqdan yanan çıraq bad ilə sönməz.
 • Haqq ilə nahaqqı axtaran hakim,

Tapar qulaq ilə göz arasında.

 • Haqq, meyi islama haram buyurub,

Dərd tüğyan eləsə, mey içmək olar.

 • Haqq-nahaqq seçilər haqq divanında.
 • Haqq sözə gərəkdi düz qiymət olsun.
 • Haqq verməsə, qonşu payı pay olmaz.
 • Hər ağacdan sandal, hər yarpaqdan gül,

Hər torpağın tamı duz olmaz, olmaz.

 • Hər ağac kökündən bitər,

Hər meyvə gözlər zatın.

 • Hərca dilin salar bəlaya səni,

Çox da bilsən danış az, şair Nağı!

 • Hərcayıdan, müxənnəsdən, nadandan,

Nə söz qaldı sənətkara dəyməmiş.

 • Hərcayı sözüylə incimə dostdan.
 • Hərcayınan aşna olma,

Namərdə bel bağlama.

 • Hər kim ki, sidq ilə dilək diləsə,

Əlbəttə, mətləbin ha bular, bular.

 • Hər könül özünə bir padişahdı.

X[redaktə]

 • Xalqa həqiqətdə mətləb qandıra,

Şeytanı öldürə, nəfsin yandıra.
El içində pak otura, pak dura,
Dalısınca xoş sədalı gərəkdi.

 • Xeyir çəkməz ustad ilə dəyinən.

İ[redaktə]

 • İbadət eləyən mömin sayılı,

Səxavətin ondan çoxdu savabı.

 • İkiarvadlılıq mardan acı olu,

Bez geydirsən bir canana, yaxşıdı.

 • İki könül bir-birini tutmasa,

Alan da yazıqdı, gələn də yazıq.

 • İlqarın dalınca bir baş getməsin,

Onu bir qarpıza dəyişmək olar.

 • İncidənlər, incidəcək,

İncidibsən hər kəsi.

 • İnşallah, heç yerdə qalmaz avara,

Bir qula ki, Şahi-Mərdan yar olsun.

 • İyid cavanlıqda dəli gərəkdi,

Qocaldıqca mərfət tapa, hal bilə.

 • İyidlər məğrur olmasın,

Fəthi-nüsrət xudadandı.

 • İyid sarsıyarmı baxtı yatmasa.

K[redaktə]

 • Kərəm olmaz müxənnəsdə, xəsisdə.
 • Kəsb elə özünə halaldan maya.
 • Kibrdən qəlbində bərkitmə barı,

Top dəyər, dağılar bürcü, hasarı.

 • Kimi gördün ki, qəzadan

Qurtardı, qaçdı dünyada?!

 • Kişi gərək dediyindən dönməsin.
 • Kişi gərək zəhmət çəksin, tər salsın,

Süfra açsın, ad qazansın, dər salsın.

 • Könlümün şüşəsi saqın ki, sınar,

Toxunarsa ayna daşa, dayanmaz.

 • Könül, doğru yoldan gəl olma kənar,

Əyri yola gedən haqdan utanar.

Q[redaktə]

 • Qabiliyyətsiz, mərifətsiz qızların,

Yüzü bir dərdimənd dul ola bilməz.

 • Qarı düşmən bir də gəlib dost olmaz.
 • Qarşı gəlsə həsrət çəkən yar yara,

Ağlı çaşar, səri ay eylər qıj-qıj.

 • Qaytarmazlar pirə gələn qurbanı.
 • Qədər sənlə gəzəcəkdi,

İstər gir dəryaya gəz.

 • Qəlbi düz olanın evi hac olu.
 • Qonşuya kəc baxan özü ac olu.

L[redaktə]

 • “Lənət şeytana!” – de, şər işdən əl çək,

Şeytan səni salar ayaq-ayağa.

 • Ləzzət verər bal qatanda qaymağa,

Qaymaqdan da ləziz olar narın üz.

 • Loğmadan kəc olan, nüftədən əyri,

Yüz dərs olsa, pür kamala yetişməz.

M[redaktə]

 • Məğrurluq eləyən namurad olu.
 • Məğrurluq eləyib ustadan demə,

Vaxt olar bir yerdə dara düşərsən.

 • Mən aşığam, yasaq yoxdu dilimə.
 • Mənim sözüm yoldan çıxan mollanı,

İnşallah, qaytarar müsəlman eylər.

 • Mən istərəm alim, mömin yüz ola,

Meyli haqqa doğru, yolu düz ola.
Diliylə zəbanı üzbəüz ola,
Ələsgər yolunda can qurban eylər.

 • Mərd iyidə ölüm haqdı dünyada,

Yoxsul olub ahu-zarı çəkmiyə.

 • Mömindən törəyən xoş idrak olar.
 • Mövladan dərs alan heç düşməz ləngə.
 • Mövla məhəbbətin kəsməz sağ ərdən.

 

 • Müxənnəs ilə nakəsin,

Əlinə fürsət keçməsin.
Halalı harama qatır,
Şeytana sovqat aparır.

 • Müxənnət qatar aşına

Ağı, gözlə, gözlə sən.

N[redaktə]

 • Nakəs, müxənnətdən mətləb diləmə.
 • Namərddə qaydadı, kəsər basdığın.
 • Namərdin dünyada çox çəkdim bəhsin,

Namusun, qeyrətin, arın görmədim.

 • Namus qədri bilib nanı gözləyən,

İnşallah, heç yerdə xəcalət olmaz.

 • Nütfədən qarışan şeyitbaz olar.
 • Nütfədən pak olan, loğmadan halal,

Mərifət elminə nabələd olmaz.

 • Nütfədən pak olan özü pak olar.
 • Nütfəsindən əyri olan,

Tez göstərər isbatın.

O[redaktə]

 • Ov keçdi bərədən, ata bilməzsən.

Ö[redaktə]

 • Öldürərsən zənburu, əl çəkmə şandan.

S[redaktə]

 • Sayğısız iyidi düşmən aldadar.
 • Sərraf yüz bəzəsə səngi-siyahı,

Əsli mütəlladı, ləl ola bilməz.

 • Sidqini bağlayan Şahi-Heydara,

İnşallah, heç yerdə qalmaz avara.

Ş[redaktə]

 • Şairin sinəsi haqq bazarıdı,

Satdığı kəlmələr ləl, mirvarıdı.

 • Şəryətdə halaldı qisasa qisas.
 • Şərü-böhtan doğru yola sığışmaz.

T[redaktə]

 • Tərəqqidən təvəllüddü tənəzzül.
 • Tər gəzən dünyada gedər tərsinə.
 • Təzə aşnalıqla köhnə dostluğun,

Fərqi var qış ilə yaz arasında.

 • Torpaq soyuq, bədən üryan, kəfən yaş,

Tək qalarsan tək məzarın içində.

U[redaktə]

 • Unutma ilqarı, itirmə iman,

İman durar düz ilqarın içində.

 • Uzaq vilayətdən qız sevən oğlan,

Yaxın qonşusundan soruş halını.

V[redaktə]

 • Varlıqda dost olma, yoxluqda kənar,

İyidəm deyəndə, bu adət olmaz.

Y[redaktə]

 • Ya dost olma, ya zəhmətdən incimə,

Dost yolunda boran, qar olacaqdı.

 • Yadın oğlu yağlı aşa mehmandı,

Dar günündə görərsən ki, usandı.

 • Yaxşı can yetişsə yaxşı canana,

Həmi gün xoş keçər, həm ay-il eylə.

 • Yaxşı yara qismət olmaz yaxşı yar.
 • Yalan deyib qeybət etmə,

Rəhmin gəlsin canına.

Z[redaktə]

 • Zikirsiz mömini şeytan aldadar.
 • Zinakar, haramxor yetişməz baya.
 • Zülmətdə işıq var, acıda şirin.

 

 • Zülm ilə, sələm ilə,

Yığıb ziyarata gedən.
Ziyarata getmək deyil,
Urusa sursat aparır.

Haqqında deyilənlər[redaktə]

 • Mehdi Hüseyn — "Xalq dilinin ən gözəl xüsusiyyətlərini bilən, bu dili yüksək şeir səviyyəsinə qaldıran Ələsgərdə məyyən bir fikir ifadə etməyən süni misralara rast gəlmirik".[2]
 • İslam Ələsgər — "Şeirlərinin məzmunu və bədii dəyəri ilə heç bir aşıqla müqayisəyə gəlməyən Aşıq Ələsgər dodaqdəyməz, dildönməz, müstəzad təcnis, ərəb əlifbasının 28 hərfinin sıralandığı "əlif-lam" yaratmaqla Azərbaycan aşıq şeiri tarixində belə formalı şeir şəkillərinin əsasını qoymuşdur".[3]

İstinadlar[redaktə]

 1. Ağıla və qəlbə işıq saçan sözlər. Bakı,2014. səh. 416
 2. M.Hüseyn. Ədəbiyyat və sənət məsələləri. Bakı, 1958, səh. 404
 3. İslam Ələsgər, "Sazlı-sözlü Göyçə" (II kitab), Bakı, "Elm və təhsil", 2018. Səh. 5

Xarici keçidlər[redaktə]

 • "Azərbaycan Aşıqlar Birliyi: Ozan dünyası. №4(7)" (PDF) (azərb.). "Ozan dünyası" jurnalı. 2011. 2017-05-18 tarixində orijinalından (PDF) arxivləşdirilib. İstifadə tarixi: 2017-05-18.