Aşıq Ələsgər

Vikisitat saytından
Jump to navigation Jump to search
Wikipedia logo
Aşıq Ələsgər haqqında Vikipediyada məqalə var.
Ashig Alesger.jpg
Wikipedia logo
Aşıq Ələsgər haqqında Vikipediyada məqalə var.

Aşıq Ələsgər — ustad aşıq.

Ağılsız cahalı kirşan aldadar,
Günü keçmiş qarı qız olmaz, olmaz.

 • * *

Axund gərək əyri yola getməsin,
Haqqın kəlamına yalan qatmasın.

 • * *

Alçaqda dayan ki, çıxasan başa.

 • * *

Alimin elmiylə helmi yarıdı.

 • * *

Aşığın nisyəsi, namərd ilqarı,
Desələr, inanma, düz olmaz, olmaz.

 • * *

Aşıq olub diyar-diyar gəzənin,
Əzəl başdan pür-kamalı gərəkdi.
Oturub durmaqda ədəbin bilə,
Mərifət elmində dolu gərəkdi.

Xalqa həqiqətdə mətləb qandıra,
Şeytanı öldürə, nəfsin yandıra.
El içində pak otura, pak dura,
Dalısınca xoş sədalı gərəkdi.

 • * *

Baxt yatanda qohum-qardaş yad olu.

 • * *

Bədəsildən hərgiz olmaz heç əsil.

 • * *

Bəylik, göylük, səylik olan məclisdə,
Qaç ki, orda xeyir-bərəkət olmaz.

 • * *

Bir adamsan, bir adama namə yaz,
Mahalı incidib, eldən danışma.

 • * *

Bir qul düz dolansa haqqın yolunda,
Qəza tapmaz, ona bəla yetişməz.

 • * *

Bir mərd ilə ağı yesən şirindi,
Yüz namərdlə şəkər yesən, dad olmaz.

 • * *

Bivəfadan yar olmaz,
Ömür üzsən yüzhayüz.

 • * *

Bivəfanın, müxənnəsin, nakəsin,
Doğru sözün, düz ilqarın görmədim.

 • * *

Bu dünyada üç şey başa bəladı,
Yaman oğul, yaman arvad, yaman at.
İstəyirsən qurtarasan əlindən,
Birin boşla, birin boşa, birin sat.

 • * *

Bülbül gül üstündə xarı görəndə,
Qan ağlar, ruxsarı yaşa dayanmaz.

 • * *

Bülbül gül yolunda keçər başından,
Əgər gül köysünə xarı çəkmiyə.

 • * *

“Can” deməklə candan can əysik olmaz,
Məhəbbət artırar, mehriban eylər.

 • * *

“Can” deyənə “can” deyinən mərdana,
Baş qoyanın, qoy yolunda başa baş.

 • * *

Can qurban eləsən, layiqdi layiq,
Bir yar ki, mətləbi tez qanan ola.

 • * *

Comərdin kisəsi, mərdlərin namı,
İnşallah, ölüncə az olmaz, olmaz.

 • * *

Çırağın ki, ilahdən a yana,
Ehtiyacın nədi a yağa, yağa.

 • * *

Çox gəzmişəm, az görmüşəm danəndə.

 • * *

Çox qazansan, az qazansan,
Beş arşın ağdı xələt.
Mal-dövlətə baş endirən,
Əfsana baş endirir.

 • * *

“Çor” deyənin nəfi nədi dünyada,
Abad könlü yıxar, pərişan eylər.

 • * *

Danışanda doğru danış,
Sözün çıxmasın qələt.

 • * *

Doğru yola əmək çəksən zay olmaz.

 • * *

Dosta xain baxan kor olacaqdı.

 • * *

Dost dostdan inciyər, qəlbində dönməz.

 • * *

Dostun məzəmməti adam öldürür.

 • * *

Dost odur ki, dosta yalan satmasın.

 • * *

Dost uzaq olmaqla könül yad olmaz.

 • * *

Dövlətdən qismətin beş arşın ağdı.

 • * *

Dövlətə güvənib gül tək açılma,
Çox sənin tək güllər soldu dünyada.

 • * *

Düşman günü düşmanınla düşmandı,
Yüz il keçsə, qohum sənlə yad olmaz.

 • * *

Eşit bu sözləri, saxla yadigar,
Gözəllərdə həya, iyidlərdə ar.

 • * *

Eşqin ataşına heç olmaz çara.

 • * *

Eşq oduna düşən aşkara yanmaz.

 • * *

Əbəs yerə bivəfaya can dedim,
Zəhmətin çox çəkdim, karın görmədim.

 • * *

Ədalət hakimin payi-turabı,
Kamil ustadlara qul kəmtər mənəm.

 • * *

Ələsgər, elmində olma nabələd,
Doğru söylə, sözün çıxmasın qələt.

 • * *

Əlin vurma gücün yetməyən daşa,
Götürə bilməzsən, zora düşərsən.

 • * *

Əndəlib qan ağlar, zəhri çak olar,
Görsə gül üstündə xar nişanası.

 • * *

Ərdən boşanmışdan bir az kənar dur.

 • * *

Əyləşəndə ağır əyləş,
Danışanda az danış.

 • * *

Gah baş olan, gah da düşər ayağa.

 • * *

Gədadan bəy olmaz, dəlidən darğa.

 • * *

Gədadan bəy olmaz, nakəsdən iyid.

 • * *

Görürsən ki, baxtın yatdı, sən də yat.

 • * *

Göz gözə baxanda halın soruşa,
Aləm düşman olsa, görüşmək olar.

 • * *

Göz gözə baxmasa mehriban olmaz.

 • * *

Gül olma dünya malına,
Qalacaqdı dünyada.

 • * *

Günhkardı nə ki yoldan azan var.

 • * *

Günü-gündən işi düşər müşgülə,
Hər kəs namus, qeyrət, arı çəkmiyə.

 • * *

Güzəran xoş olub, gün xoş keçəndə,
Ağ otaqdan tövləxana yaxşıdı.

 • * *

Haqdan yanan çıraq bad ilə sönməz.

 • * *

Haqq ilə nahaqqı axtaran hakim,
Tapar qulaq ilə göz arasında.

 • * *

Haqq, meyi islama haram buyurub,
Dərd tüğyan eləsə, mey içmək olar.

 • * *

Haqq-nahaqq seçilər haqq divanında.

 • * *

Haqq sözə gərəkdi düz qiymət olsun.

 • * *

Haqq verməsə, qonşu payı pay olmaz.

 • * *

Hər ağacdan sandal, hər yarpaqdan gül,
Hər torpağın tamı duz olmaz, olmaz.

 • * *

Hər ağac kökündən bitər,
Hər meyvə gözlər zatın.

 • * *

Hərca dilin salar bəlaya səni,
Çox da bilsən danış az, şair Nağı!

 • * *

Hərcayıdan, müxənnəsdən, nadandan,
Nə söz qaldı sənətkara dəyməmiş.

 • * *

Hərcayı sözüylə incimə dostdan.

 • * *

Hərcayınan aşna olma,
Namərdə bel bağlama.

 • * *

Hər kim ki, sidq ilə dilək diləsə,
Əlbəttə, mətləbin ha bular, bular.

 • * *

Hər könül özünə bir padişahdı.

 • * *

Xeyir çəkməz ustad ilə dəyinən.

 • * *

İbadət eləyən mömin sayılı,
Səxavətin ondan çoxdu savabı.

 • * *

İkiarvadlılıq mardan acı olu,
Bez geydirsən bir canana, yaxşıdı.

 • * *

İki könül bir-birini tutmasa,
Alan da yazıqdı, gələn də yazıq.

 • * *

İlqarın dalınca bir baş getməsin,
Onu bir qarpıza dəyişmək olar.

 • * *

İncidənlər, incidəcək,
İncidibsən hər kəsi.

 • * *

İnşallah, heç yerdə qalmaz avara,
Bir qula ki, Şahi-Mərdan yar olsun.

 • * *

İyid cavanlıqda dəli gərəkdi,
Qocaldıqca mərfət tapa, hal bilə.

 • * *

İyidlər məğrur olmasın,
Fəthi-nüsrət xudadandı.

 • * *

İyid sarsıyarmı baxtı yatmasa.

 • * *

Kərəm olmaz müxənnəsdə, xəsisdə.

 • * *

Kəsb elə özünə halaldan maya.

 • * *

Kibrdən qəlbində bərkitmə barı,
Top dəyər, dağılar bürcü, hasarı.

 • * *

Kimi gördün ki, qəzadan
Qurtardı, qaçdı dünyada?!

 • * *

Kişi gərək dediyindən dönməsin.

 • * *

Kişi gərək zəhmət çəksin, tər salsın,
Süfra açsın, ad qazansın, dər salsın.

 • * *

Könlümün şüşəsi saqın ki, sınar,
Toxunarsa ayna daşa, dayanmaz.

 • * *

Könül, doğru yoldan gəl olma kənar,
Əyri yola gedən haqdan utanar.

 • * *

Qabiliyyətsiz, mərifətsiz qızların,
Yüzü bir dərdimənd dul ola bilməz.

 • * *

Qarı düşmən bir də gəlib dost olmaz.

 • * *

Qarşı gəlsə həsrət çəkən yar yara,
Ağlı çaşar, səri ay eylər qıj-qıj.

 • * *

Qaytarmazlar pirə gələn qurbanı.

 • * *

Qədər sənlə gəzəcəkdi,
İstər gir dəryaya gəz.

 • * *

Qəlbi düz olanın evi hac olu.

 • * *

Qonşuya kəc baxan özü ac olu.

 • * *

“Lənət şeytana!” – de, şər işdən əl çək,
Şeytan səni salar ayaq-ayağa.

 • * *

Ləzzət verər bal qatanda qaymağa,
Qaymaqdan da ləziz olar narın üz.

 • * *

Loğmadan kəc olan, nüftədən əyri,
Yüz dərs olsa, pür kamala yetişməz.

 • * *

Məğrurluq eləyən namurad olu.

 • * *

Məğrurluq eləyib ustadan demə,
Vaxt olar bir yerdə dara düşərsən.

 • * *

Mən aşığam, yasaq yoxdu dilimə.

 • * *

Mənim sözüm yoldan çıxan mollanı,
İnşallah, qaytarar müsəlman eylər.

 • * *

Mən istərəm alim, mömin yüz ola,
Meyli haqqa doğru, yolu düz ola.
Diliylə zəbanı üzbəüz ola,
Ələsgər yolunda can qurban eylər.

 • * *

Mərd iyidə ölüm haqdı dünyada,
Yoxsul olub ahu-zarı çəkmiyə.

 • * *

Mömindən törəyən xoş idrak olar.

 • * *

Mövladan dərs alan heç düşməz ləngə.

 • * *

Mövla məhəbbətin kəsməz sağ ərdən.

 • * *

Müxənnəs ilə nakəsin,
Əlinə fürsət keçməsin.
Halalı harama qatır,
Şeytana sovqat aparır.

 • * *

Müxənnət qatar aşına
Ağı, gözlə, gözlə sən.

 • * *

Nakəs, müxənnətdən mətləb diləmə.

 • * *

Namərddə qaydadı, kəsər basdığın.

 • * *

Namərdin dünyada çox çəkdim bəhsin,
Namusun, qeyrətin, arın görmədim.

 • * *

Namus qədri bilib nanı gözləyən,
İnşallah, heç yerdə xəcalət olmaz.

 • * *

Nütfədən qarışan şeyitbaz olar.

 • * *

Nütfədən pak olan, loğmadan halal,
Mərifət elminə nabələd olmaz.

 • * *

Nütfədən pak olan özü pak olar.

 • * *

Nütfəsindən əyri olan,
Tez göstərər isbatın.

 • * *

Ov keçdi bərədən, ata bilməzsən.

 • * *

Öldürərsən zənburu, əl çəkmə şandan.

 • * *

Sayğısız iyidi düşmən aldadar.

 • * *

Sərraf yüz bəzəsə səngi-siyahı,
Əsli mütəlladı, ləl ola bilməz.

 • * *

Sidqini bağlayan Şahi-Heydara,
İnşallah, heç yerdə qalmaz avara.

 • * *

Şairin sinəsi haqq bazarıdı,
Satdığı kəlmələr ləl, mirvarıdı.

 • * *

Şəryətdə halaldı qisasa qisas.

 • * *

Şərü-böhtan doğru yola sığışmaz.

 • * *

Tərəqqidən təvəllüddü tənəzzül.

 • * *

Tər gəzən dünyada gedər tərsinə.

 • * *

Təzə aşnalıqla köhnə dostluğun,
Fərqi var qış ilə yaz arasında.

 • * *

Torpaq soyuq, bədən üryan, kəfən yaş,
Tək qalarsan tək məzarın içində.

 • * *

Unutma ilqarı, itirmə iman,
İman durar düz ilqarın içində.

 • * *

Uzaq vilayətdən qız sevən oğlan,
Yaxın qonşusundan soruş halını.

 • * *

Varlıqda dost olma, yoxluqda kənar,
İyidəm deyəndə, bu adət olmaz.

 • * *

Yadın oğlu yağlı aşa mehmandı,
Dar günündə görərsən ki, usandı.

 • * *

Ya dost olma, ya zəhmətdən incimə,
Dost yolunda boran, qar olacaqdı.

 • * *

Yaxşı can yetişsə yaxşı canana,
Həmi gün xoş keçər, həm ay-il eylə.

 • * *

Yaxşı yara qismət olmaz yaxşı yar.

 • * *

Yalan deyib qeybət etmə,
Rəhmin gəlsin canına.

 • * *

Zikirsiz mömini şeytan aldadar.

 • * *

Zinakar, haramxor yetişməz baya.

 • * *

Zülmətdə işıq var, acıda şirin.

 • * *

Zülm ilə, sələm ilə,
Yığıb ziyarata gedən.
Ziyarata getmək deyil,
Urusa sursat aparır.

Xarici keçidlər[redaktə]

 • "Azərbaycan Aşıqlar Birliyi: Ozan dünyası. №4(7)" (PDF) (azərb.). "Ozan dünyası" jurnalı. 2011. 2017-05-18 tarixində orijinalından (PDF) arxivləşdirilib. İstifadə tarixi: 2017-05-18.