Məzmuna keç

Azərbaycan atalar sözləri/Ç

C Azərbaycan atalar sözləri
Müəllif: Şifahi xalq ədəbiyyatı
D
Sister Projects. Həmçinin baxın: Haqqında •
 • Çağrılan yerə ərinmə, çağrılmayan yerdə görünmə.
 • Çağrılmamış qonaq süpürülməmiş yerdə oturar.
 • Çağırılmamış qonağı köpəklər qarşılar.
 • Çağıraram – eldən ayıb, çağırmaram – it itdi.
 • Çax-çax edən nalçadır, iş bitirən axçadır.
 • Çaxırı lala versən, lal dil açar.
 • Çaqqal güləndə toyuq qaqqıldar.
 • Çaqqal var gödən çıxarır, yenə ayaqları yalındır.
 • Çaqqal yuvasında toyuq qaqqıldayar.
 • Çaqqaldan çox çarıq aparan olmaz, qurdun adı bədnamdır.
 • Çaqqalın yuxusuna toyuq gələr.
 • Çala-çala çalağan olar.
 • Çalağan göydə dolanır, cücənin ürəyi bulanır.
 • Çalış ki, dostun olsun, düşman ocaq başında.
 • Çalışqan əl nəyə dəysə qızıl olar.
 • Çamura daş atma, üzünə sıçrar.
 • Çanaxda balın olsun, Yəməndən arı gələr.
 • Çanağında bal olsun, arısı gələr Bağdaddan. [1]
 • Çapqınçı ol, insafı əldən vermə.
 • Çarəsiz dərdə Loğman da acizdir.
 • Çarığını əsirgəməyən patavasın da qoyar üstünə.
 • Çarvadara yol göstərməzlər.
 • Çay bir olar, çeşmə min.
 • Çay görməmiş çırmanır.
 • Çaya çatmamış çarığını çıxarma.
 • Çayın daşı, çölün quşu.
 • Çayır dedi: yeddi il leylək yuvasında qaldım, yerə düşüb yenə atamın vətənini itirmədim.
 • Çəkmə, çəkə bilməzsən, bərkdir fələyin yayı.
 • Çəkmə, çəkmə bu dərdi, çəkən bilər bu dərdi.
 • Çəkmə namərd minnətin, get qürbətdə dolan gəz.
 • Çəkişməsən bərkiməzsən.
 • Çəltik xatirinə suluflar da su içər.
 • Çənginin qazandığı ənliyə, kirşana gedər.
 • Çətinliyə düşməyən rahatlığın qədrini bilməz.
 • Çıxan ay doğuşundan bəllidir.
 • Çıxan can geri dönməz.
 • Çıxmayan cana umud çoxdur.
 • Çıraq keçənə yaxın çox işıq verər.
 • Çıraq öz dibinə işıq salmaz.
 • Çibin qana yığılar.
 • Çirkaba daş atma, üstünə sıçrar.
 • Çirkin bəzənincə toy keçər.
 • Çirkin üzün gizlədər, göyçək budaqlar gəzər.
 • Çirkinim, gözlə, gedim gözəl axtarım, tapmadım gözəlimsən ki, gözəlim.
 • Çirkinliyin Allahdan, üz yumamağın nədən?
 • Çiy süd əmənə etibar yoxdur.
 • Çoban çox olanda qoyunu qurd yeyər.
 • Çoban köpəyi kimi nə yeyər, nə yedirdər.
 • Çobana vermə qızı, ya qoyun güddürər, ya quzu.
 • Çobanı özündən olanın qoyunu dişi doğar.
 • Çobanın könlü olsa, təkədən pendir tutar.
 • Çobanın yağı çox olanda çarığına sürtər.
 • Çobansız sürü yolu azar.
 • Çox aş ya qarın ağrıdar, ya baş.
 • Çox aşna tutan aşnasız qalar.
 • Çox bilən çox çəkər.
 • Çox bilən quş dimdiyindən tələyə düşər.
 • Çox bilib az danışmaq igidin ləngəridir.
 • Çox bilmək lazımdır ki, az bildiyini bilə biləsən.
 • Çox danışan çox yanılar.
 • Çox görən çox istər, az görənin yadına da düşməz.
 • Çox gülən çox da ağlar.
 • Çox hürən it tutmaz.
 • Çox istəyən azdan da olar.
 • Çox öyünmə tat qızı, pendirindən qıl çıxır.
 • Çox yaşayan çox bilməz, çox yer gəzən çox bilər.
 • Çox yemək adamı az yeməkdən də qoyar.
 • Çox yemək heyvan işidir.
 • Çoxluğa daş atılmaz.
 • Çolaq koru görəndə öz halına şükr elər.
 • Çömçə tutan sənə sarıdır.
 • Çörək açanı qılınc açmaz.
 • Çörək baha olanda ölüm ucuz olar.
 • Çörək basan ayağa düşər.
 • Çörək tapmaz yeməgə, turp axtarar gəgirməgə.
 • Çörəksiz ev olmaz, köpəksiz kənd.
 • Çörəyi at dəryaya, balıq bilməz, Xalıq bilər.
 • Çörəyi dizində olandan uzaq.
 • Çörəyi torpaqdan al, özgənin ağzından yox.
 • Çörəyi ver çörəkçiyə, bir çörək də üstəlik.
 • Çörəyin tək yeyən yükün özü çəkər.
 • Çör-çöplə yanan ocağın istisi olmaz.
 • Çubuğu vaxtkən əyməsən, böyüyəndə əyilməz.
 • Çuvala girməyən canım dağarcığa girib.
 • Çuvallar doldu, dağarcıqlar dolmaz.
 • Çünki oldun dəyirmançı, çağır gəlsin dən Koroğlu.
 • Çürük taxta mıx götürməz.

İstinadlar[redaktə]

 1. Atalar sözü:/ B. Tahirbəyovun redaktəsi ilə. Bakı:Yazıçı, 1985, s.670.