Məzmuna keç

Azərbaycan atalar sözləri/E

D Azərbaycan atalar sözləri
Müəllif: Şifahi xalq ədəbiyyatı
Ə
Sister Projects. Həmçinin baxın: Haqqında •
 • Ehtiyac adamı oğru eləyər.
 • Ehtiyac igidi də sarsıdar.
 • Ehtiyat igidin yaraşığıdır.
 • Ehtiyat ehtiyacdan doğar.
 • Ehtiyat şərtdəndir.
 • Ehtiyatı əldən vermə.
 • Ehtiyatlı adamın anası ağlamaz.
 • Ehtiyatlı qoyunu qurd yeməz.
 • Ehtiyatlı oğulun anası ağlamaz.
 • Ehtiyatlılıq baş ağrısı gətirmir.
 • El ad başına yığılar.
 • El adamı igid deyə candan edər, comərd deyə maldan.
 • El ağzı — çuval ağzı.
 • El ağzı çuval ağzı deyil ki, bağlayasan.
 • El ağzı faldır.
 • El ağzı ilə quş tutulmaz.[1]
 • El ağzı ilə şorba içilməz.
 • El ağzı kəramətdir.
 • El ağzı torba deyil ki, büzəsən![2]
 • El ağzı — yel ağzı.[3]
 • El ağzına baxan, qarısını tez boşar.
 • El ağzına düşən xeyir görməz.
 • El ağzında bir sözün yüz rəngi var.
 • El ağzını bağlamaq olmaz.
 • El arasında it quyruğu kəsməzlər.
 • El arxası çəmən olar.
 • El atan daş dağdan aşar.
 • El atan daş uzağa gedər.
 • El atan daşa güc çatmaz.
 • El atan daşı qaldırmaq olmaz.
 • El atanı ər atar, el tutanı ər tutar.
 • El atanı haqq da atar.
 • El atdığı daş uzaq gedər.
 • El ayranı yanğını soyutmaz.
 • El baylı-yoxsullu olur.
 • El bərəkallahı qarın cırar.
 • El bir olsa, dağ oynadar yerindən, söz bir olsa, zərbi kərən sındırar.
 • El çalan zurnanın səsi uzağa gedər.
 • El dağlara dayanıb, çıraqlı indi oyanıb.
 • El dedikcə saxlamaq olmaz.
 • El dediyi mübarək olar.
 • El dəli olsa, mollaya gedər, molla dəli olsa kimə gedər.
 • El dəlisini çölə atmaz.
 • El dəlisini aldatmaz.
 • El dəlisiz olmaz.
 • El el ilə, dəyirman yel ilə.
 • El el ilə keçinmiş, qardaş qardaş ilə keçinməmiş.
 • El el üstə sığınar.
 • El el üstə sığışar, ev ev üstə sığışmaz.
 • El elə dayandı, qeyli-qal indi oyandı.
 • El elə sığışar, ev evə sığışmaz.
 • El elin aynası, batmanı, tərəzisi.
 • El elin aynasıdır.
 • El elin itkisini bayatı oxuya-oxuya axtarar.
 • El eybini sənə söyləyən sənin də eybini elə söylər.
 • El harda, sən də orda.
 • El gözü aydın görər.
 • El gözü sərrafdır.
 • El gözü tərəzidir.
 • El gözü uzağı görər.
 • El gözündən düşən boy atmaz.
 • El gözündən düşən gözsüz qalar.
 • El gözüylə dünya görünməz.
 • El gücü güclü olar.
 • El gücü, sel gücü.
 • El gücü, yel gücü, sel gücü.
 • El hara, sən də ora.
 • El hümmətlə, quş qanadla!
 • El içində — öl içində.
 • El igidi ilə tanınar.
 • El ilə bir ağla, el ilə bir gül.
 • El ilə duran yıxılmaz, əl ilə verən saxlamaz.
 • El ilə gələn qara gün toy-bayramdır.
 • El insanın şöhrətidir.
 • El ipilə quyuya düşən quyuda qalar.
 • El keçən körpüdən qorxma, sən də keç.
 • El köçdü, oba qaldı.
 • El köçdü, sən də köç.
 • El köçər, adət köçməz.
 • El qabağı, yel qabağı.
 • El qalxdı, sən də qalx.
 • El qapısı — həkim qapısı.
 • El qapısı həm gec, həm güc açılar.
 • El qarğıyan ağac bar verməz.
 • El qazanı ilə aş qaynamaz.
 • El qədrini el bilər.
 • El qızına inanmaq olmaz.
 • El mahnısı — yallı səsi.
 • El malı ilə dost qazanılmaz.
 • El malına göz dikən gözsüz qalar.
 • El malına göz tikmə, özün qazan, özün ye.
 • El malına kəm baxan, malsız-davarsız qalar.
 • El malına kəm baxanın gözlərindən qan damar.
 • El malını qoru, öz malın kimi.
 • El namusu elə düşər.
 • El nəğməsini eldən öyrənərlər.
 • El od başına yığılar.
 • El oğlu yumurtaya qulp qoyar.
 • El oğrusuz, çöl qurdsuz olmaz.
 • El öz dəlisini yaxşı tanıyar.
 • El salan körpüdən hamı keçər.
 • El sevəni aləm sevər.
 • El sevməyənin ağacı quruyar.
 • El səsi — haqq səsi.
 • El sözü — ata nəsihətidir.
 • El sözü — atalar sözüdür.
 • El sözünə uyan qarısını tez boşar.
 • El şamı daim yanar.
 • El tikəni aləm yıxa bilməz.
 • El tikəni yel yıxa bilməz.
 • El tutanı ər tutar, Ər atanı el atar.
 • El üçün ağlayan iki gözdən olar.
 • El üfürdü, sel köpürdü.
 • El üzünə namaz qılanın arxası Allahadı.
 • El yaxşı, biz yaman, el buğda, biz saman.
 • El yaxşılığını unutma.
 • El yandıran şamı söndürmək olmaz.
 • El yıxanı heç kəs tikə bilməz.
 • El yumruğun görməyən öz yumruğun batman sanar.
 • Elçi çox olar, qismət bir.
 • Elçisi Gülüm olanın başına külüm olar.
 • Elçiyə zaval yoxdur.
 • Eldə xəbər çox olar.
 • Eldə olan bəydə olmaz.
 • Eldən ayrılan itkin düşər.
 • Eldən dərs alan Loğman olar.
 • Eldən — elə, dildən — dilə, kim gülə, kim gülməyə.
 • Elə alaram, eşşəkdən palan alan kimi!
 • Elə arxalanan igidin, arxası yerə dəyməz.
 • Elə atadan belə oğul?!
 • Elə bağın belə də meyvəsi olar.
 • Elə bağla ki, aça biləsən.
 • Elə bil balıq ağzıdır.
 • Elə bil buz baltasıdır.
 • Elə bil dalınca atlı salıblar.
 • Elə bil daşdan talaşa qopub.
 • Elə bil dədəsini mən öldürmüşəm.
 • Elə bil dənizdə üzən gəmidir.
 • Elə bil kilsəyə bir daş atdım.
 • Elə bil qurbağa gölünə daş atdılar.
 • Elə bil malakan xəncər bağışlayıb.
 • Elə bil odun üstünə su töküblər.
 • Elə bil ölü qəbirdən xortdayıb.
 • Elə bil tükün oda tutdular.
 • Elə bil üstümdən dağ götürüldü.
 • Elə bil yumurta üstə oturub.
 • Elə bilir yuxa arasında halvadır.
 • Elə bilirsən qara gözünə aşiq olub?
 • Elə çalmağın belə də oynamağı olar.
 • Elə don geymək gərək ki, yamağı evdə tapıla.
 • Elə düyün sal ki, açanda dişini sındırmayasan.
 • Elə edən, sənə də edər.
 • Elə elə ki, bir də bazara şorsatan gəlsin.
 • Elə elə ki, nə şiş yansın, nə də kabab.
 • Elə elə ki, şorçu bir də bazara gəlsin.
 • Elə eləmə ki, körpü qala çayın o tayında.
 • Elə gedən əliboş qayıtmaz.
 • Elə gül ki, biz də gülək.
 • Elə iş tut ki, içindən qəmbərqulu çıxmasın.
 • Elə iynə sancmaq istəyən əvvəlcə özünə sancar.
 • Elə keçəl deyil ki, qartmağı yerə düşə.
 • Elə kor deyən özü badam gözlüdür?!
 • Elə köç, köçünə dana-buzov qarışmasın.
 • Elə qazana belə çuğundur gərək.
 • Elə qazanın belə də aşı olar.
 • Elə qırmızıdır ki, toxum xoruzuna oxşayır.
 • Elə musurman oldun ki, atovun xaçını da unutdun?
 • Elə söz deyir ki, bişmiş toyuğun gülməyi gəlir.
 • Elə ye ki, həmişə yeyəsən.
 • Elə yeməyin belə də qusmağı var.
 • Elə yerdə ev salmışam ki, yıxılanda vay deyim.
 • Elə zılxın belə də qazanı olar.
 • Eli dağlamaq olmaz, Ağzın bağlamaq olmaz.
 • Eli olmayanın dili də olmaz.
 • Elimə qalsın, günümə qalmasın.
 • Elin ağzı fal olar.
 • Elin ağzına baxan ac qalar.
 • Elin atdığı daş uzağa gedər.
 • Elin eybini saxlamayan, sənin də eybini saxlamaz.
 • Elin gözü daş əridər.
 • Elin gözü sərraf olar.
 • Elin gücü bir olsa, düşməni dara çəkər.
 • Elin gücü — tufan gücü.
 • Elin gücü, yelin gücü, selin gücü — güclü olar.
 • Elin oğlu yumurtaya qulp taxar.
 • Elin səsi — haqq səsidi.
 • Elin sözü əvvəl-axır düz olar.
 • Elin sözü — sözün düzü.
 • Elin sözünə baxan ac qalmaz.
 • Elin tərəzisi yoxdur.
 • Elin tutduğu quşun quyruğu qısa olar.
 • Elindən ayrılanı qurd yeyər.
 • Elini hürküt, axsağından yapış.
 • Ellər bizə, biz ellərə.
 • Ellər köçər, dağlar qalar.
 • Ellərə gülən canım — indi olub el gülüncü.
 • Elm adamın eybini örtər.
 • Elm ağılın çırağıdır.
 • Elm zəhmət ilə ələ gəlir.
 • Elm insana böyük mirasdır.
 • Elm mərtəbəsi uca olar.
 • Elm para ilə yox, çalışmaq ilə ələ gələr.
 • Elm sahibinə böyük zinətdir.
 • Elmin gücü, yıxar bürcü.
 • Elmli qazıya şahid lazım deyil.
 • Elmsiz adam meyvəsiz ağac kimidir.[4]
 • Elsiz dağ viranədir.
 • Enişdən yenə də yoxuş yaxşıdır.
 • Erkək atın yəhəri yırtıq olar.
 • Erkək eşşək, yanı qoduqlu?!
 • Erkək quşun yuvası olmaz.
 • Ermənidən bəy olmaz.
 • Erməninin qocalanı köpəyə, müsəlmanın qocalanı ipəyə dönər.
 • Ertəyə qalan bəladan qorxma.
 • Eşidibdi papağı qırxırlar, bilmir harasın qırxırlar.
 • Eşqin tərsi, avandı olmaz.
 • Eşşək aldım, qatır çıxdı.
 • Eşşək anqıranda itin başı ağrıyar.
 • Eşşək batdağa bir dəfə batar.
 • Eşşək eşşəyə uzunqulaq deyər.
 • Eşşək eşşəyi borc qaşıyar.
 • Eşşək hələ o eşşəkdi, palanı dəyişsə də.
 • Eşşək qazanar, at yeyər.
 • Eşşək qocalmaqla tövləbaşı olmaz.
 • Eşşək Məkkəyə getməklə Hacı olmaz.[5]
 • Eşşək nə bilir ki, zəfəran nədir?
 • Eşşək olasan, çulun məxmər?
 • Eşşək olasan, tükün bu narınlığında!
 • Eşşək tozda ağnayanda həvəsi gələr.
 • Eşşək üstə qəmə bağlayana gülərlər.
 • Eşşəkdən adınalıq umur.
 • Eşşəkdən soruşurlar: "Niyə bərk qaçırsan?", deyib "Bizləyəndən soruş".
 • Eşşəklə getdilər, qatırla döndülər.
 • Eşşəyə dedilər: mərifətini göstər, yatdı, ağanadı.
 • Eşşəyə güçü çatmaz, palanı çırpar.
 • Eşşəyə qantarğa keçirməklə at olmaz.
 • Eşşəyə qızıl çatmaqla qiyməti artmaz.
 • Eşşəyə məxmərdən çul tikməklə eşşəkliyini itirməz.
 • Eşşəyə minmək bir ayıb, qayıdıb düşmək iki ayıb.
 • Eşşəyi minərlər, ata çatınca.
 • Eşşəyi yüklədikcə tünd gedər.
 • Eşşəyim bozdur, dəyirmana getməyir.
 • Eşşəyim, ölmə, yaz gələr yonca bitər.
 • Eşşəyin anqırtısı özünə xoş gələr.
 • Eşşəyin arpası artıq düşəndə yiyəsinə şıllaq atar.
 • Eşşəyin canı yananda atdan yeyin qaçar.
 • Eşşəyin yükü yüngül olanda oynamağı gələr.
 • Ev alma, qonşu al.
 • Ev almıram, qonşu alıram.
 • Ev ayranı acı olar.
 • Ev bağda, bağ dağda.
 • Ev bizə qaldı desənə, halva bişibdir yesənə.
 • Ev bizim, sirr bizim.
 • Ev böyüksüz olmasın.
 • Ev buzovundan öküz olmaz.
 • Ev dağılsa tiri qalar, kalafa uçsa — yeri.
 • Ev xoruzudur.
 • Ev oğrusunu tutmaq olmaz.
 • Ev pəhləvanıdır.
 • Ev satmıram, qonşu satıram.
 • Ev sözsüz olmaz, meşə çaqqalsız.
 • Ev süpürərəm, yer salaram, kimin qızından geri qalaram?
 • Ev şamdan işıqlanar, baş — bilikdən.
 • Ev təzə, divar təzə, ələyim, səni hardan asım?
 • Ev tikən balta çöldə qalar.
 • Evdə bişməyib, qonşudan gəlməyib.
 • Evdə div olur, çöldə divanə.
 • Evdə gəlinim olsun, bayırda yeznəm.
 • Evdə xoruz, çöldə fərə.
 • Evdə xoruz olur, bayırda toyuq.
 • Evdə qonaq olanda uşağa acıqlanmazlar.
 • Evdə öz başını bağlaya bilmir, toyda gəlin başı bağlayır.
 • Evdəki hesab bayıra çıxmaz.
 • Evdən qabaq qonşu axtar.
 • Evdir, aşağısı da olar, yuxarısı da.
 • Evə girirəm qarı döyür, bayıra çıxıram — tanrı.
 • Evi abad al, bağı — bərbad.
 • Evi abad edən arvaddır.
 • Evi odlanan mən, əli kösövlü sən.
 • Evi yoxdur, qonşu axtarır.
 • Evimizə gəldi qonaq, vay dədəm vay, dədəm vay, olaydı yumurta, bişirəydim qayğanaq, vay tava dərdi, yağ da yoxdur!
 • Evin bərəkəti ocağındadır.
 • Evin bəzəyi ocaqdır.
 • Evin böyüyü buyruqda, kiçiyi — qulluqda.
 • Evin iti ol, kiçiyi olma.
 • Evin minarə dibində olsa da, qulağın səs eşitməz.
 • Evin olsun divardan, od düşsün gilavardan!
 • Evin yaraşığı gəlindir.
 • Evin yaraşığı uşaqdır, süfrənin yaraşığı — qonaq.
 • Evin yıxılsın Müşküllü Məmməd, ayının böyüyünü burda qoyub gedib meşədə axtarır.
 • Evin zibilini küçəyə atmazlar.
 • Evində dəlik, belində yara, yar sirrini ellərdə ara.
 • Evində tapmaz bir çürük darı, bardaş qurub oturar hamıdan yuxarı.
 • Evində yatır, yuxuda həzrəti Süleymanı görür.
 • Evinə görə ye, cibinə görə xərclə.
 • Evli evində yatar, qərib harda axşamlar?
 • Evlənən evdar olar.
 • Evlənən göz-qulaqda olar.
 • Evlənənlə ev tikənin köməkçisi çox olar.
 • Evlənmək bir qurtum su deyil ki, içəsən.
 • Evlənmək su içmək deyil.
 • Evlər ayrı, qayğılar ayrı.
 • Evlər damı isti sacdır, davam gətirən oturar.
 • Evlərə gedən qızın başı qovğalı olar.
 • Evlərə gedən qızın dili altında qənd gərək.
 • Evlərə gedən qızın: qulaqları kar, dili lal, gözləri kor gərək.
 • Evli evində gərək.
 • Evsizə qız verməzlər.
 • Ey cüt yatan bəxtəvər, demirsən bir tək də var?!
 • Ey əmmamə, gör qayış nə çəkir?
 • Ey fələk, batmanı eylədin çərək. Hamıya verdin qovun, qarpız, mənə verdin yelpənək.
 • Ey özü-özünü bəyənmiş, qoy səni el bəyənsin.
 • Ey yar, gəl bağrımı yar, gör içində nələr var.
 • Ey zər, allah deyilsən, amma eyiblərə pərdə çəkənsən.
 • Eybini bilən, özgəyə eyib eyləməz.
 • Eyib eyləmə eybəcərin eybinə, eyib edirsən öz eybinə eybi yox.
 • Eyib tapır özgəyə, bir baxmayır güzgüyə.
 • Eyibi eylər eybəcər, soğanı yeyər dərdəcər.
 • Eyibli eybini bilsə, başına palaz bürüyər.
 • Eyibli öz eybini bilsə, başına kilim örtər.
 • Eyibli söz danışma.
 • Eyibsiz dost axtaran, dostsuz qalar.
 • Eyibsiz dost axtaran tənha qalar.
 • Eyibsiz gözəl olmaz, ay üzündə də ləkə var.
 • Eyibsiz yar axtaran yarsız qalar.
 • Eyməçiyə (qatıqçıya) doşab göstərməzlər.

Mənbə[redaktə]

 • Atalar sözü, Bakı,2004

İstinadlar[redaktə]

 1. Atalar sözü. (İkinci nəşri). Toplayanı, tərtib edəni və nəşrə hazırlayanı Əbülqasım Hüseynzadə. Bakı: Yazıçı, 1982, səh. 14
 2. Atalar sözü. (İkinci nəşri). Toplayanı, tərtib edəni və nəşrə hazırlayanı Əbülqasım Hüseynzadə. Bakı: Yazıçı, 1982, səh. 14
 3. Atalar sözü. (İkinci nəşri). Toplayanı, tərtib edəni və nəşrə hazırlayanı Əbülqasım Hüseynzadə. Bakı: Yazıçı, 1982, səh. 14
 4. Ağıla və qəlbə işıq saçan sözlər. Bakı, 2014, səh.119
 5. Atalar sözü və məsəllər:/B. Tahirbəyovun redaktəsi ilə. Bakı: Azərnəşr, 1971,151.səh.100.