Azərbaycan atalar sözləri/B

Vikisitat saytından
Jump to navigation Jump to search
A Azərbaycan atalar sözləri
Müəllif: Şifahi xalq ədəbiyyatı
C
Sister Projects. Həmçinin baxın: Haqqında •
 • Baba, baba dedilər, var-yoxunu yedilər. [1]
 • Baba vardan ver, olmasa hardan ver.[2]
 • Babadan hikmət – nəvədən xidmət. [3]
 • Babam mənə kor deyib, gəlib gedəni vur deyib!
 • Babanın üzünü ağardan nəvəsi olar. [4]
 • Bablı babın tapmasa, günü ah-vaynan keçər.
 • Bağ vaxtı bağbanın qulağı ağır eşidər.
 • Bağa bax üzüm olsun, yeməyə üzün olsun.
 • Bağa baxarsan bağ olar, baxmazsan dağ olar.
 • Bağban tələsər, armud vaxtında yetişər.
 • Bağda ərik var idi, salam-məleyik var idi; Bağdan ərik qurtardı, salam-məleyik qurtardı.
 • Bağı bağban yeyər, qoyunu çoban.
 • Bağa özün çəkə bilməz, evin dalına alar.
 • Bağanı ya öldür, ya dalısı üstə qoy.
 • Baxmaqla öyrənmək olsa, itdən qəssab olardı.
 • Bal verən çiçəyi arı tanıyar.
 • Bal yedin, bəlaya düşdün.
 • Bal yeyib, bəlasını çəkir.
 • Bala baldan şirindir.
 • Bala quşun ağzı böyük olar.
 • Balalı qarğa bal yeməz.
 • Balalı qarğaya yem yoxdu.
 • Baldızım – çuvaldızım, hərdən gələr, sancar, gedər.
 • Balığı haçan tutsan təzədir.
 • Balığı ya öldürdün, ya sudan qırağa qoydun.
 • Balığın dirisi də suda, ölüsü də.
 • Balıq balığı udmasa - dəryanı balıq tutar.
 • Balıq başdan iylənər.
 • Balıq sudaykən sövda olmaz.
 • Balıq suya çəkər.
 • Balıq tutan suyu bulanıq istər.
 • Balını ye, arısını soruşma.
 • Balta ağac kəsməzdi, sapı ağac olmasaydı.
 • Baltada varsa, sapında da var.
 • Baltanı dibdən vurmazlar.
 • Baltanı qızıldan elərsən, gedər odunun yanına düşər.
 • Bar verən ağacı kəsməzlər.
 • Barlı ağaca daş atarlar.
 • Barlı ağacın başına dolanarlar.
 • Barmaq-barmaq oğurlayan, qarış-qarış oğurladar.
 • Barmağın hansın kəssən, ağrısı birdir.
 • Barmağının beşini də bal elə, pis adamın ağzına sal, yenə deyər: acıdır.
 • Barsız ağaca daş atmazlar.
 • Barıt ilə odun dostluğu olmaz.
 • Basdırdığı ölü özündən qabaq gəldi.
 • Baş namərd əlindədir; nə kəsər, nə bağışlar.
 • Baş onun, daş bunun, mənimki görməməkdi.
 • Baş sağ olsun, papaq tapılar.
 • Başa dil gətirəni, el gətirə bilməz.
 • Başa düş, başımı yar.
 • Başa gələn dildən gələr.
 • Başaçığın qaçacağı yer - papaqçı dükanı.
 • Baş-başa verməyincə, dağ yerindən qopmaz.
 • Başbilənsiz iş olmaz.
 • Başda oturan bəy olmaz.
 • Başımı sındır, məzənnəni sındırma.
 • Başımı yarırsan, ətəyimə qoz tökürsən, baxan desin qoz yarıb.
 • Başımı yarmağına görə barı daş olaydı.
 • Başın keçəl, gözün kor, bəs sənin haran yaxşıdır?!
 • Başına daş da salsan uca yerdən sal.
 • Başını itirən tel üçün ağlamaz.
 • Başını keçəl eləmə; hər keçəlin taleyi bir olmaz.
 • Başladığın işi yarımçıq qoyma.
 • Başlı başın saxlasın, mən başımdan bezaram.
 • Başmaq cütlənəndə bilinər.
 • Başmaq palçıqsız olmaz.
 • Başmaqçının başmağı olmaz, börkçünün börkü.
 • Başmaqçının başmağı yırtıq olar.
 • Başmağımı geyə bilərsən, yerişimi yeriyə bilməzsən.
 • Bayırda mini ölsün, evimdə biri ölməsin.
 • Bayırı kaşı-çini, içərisi toyuq hini.
 • Bayquş xarabalıq sevər.
 • Bayquş xarabalığı gülüstana dəyişməz.
 • Bayram sümüyü ilə köpək kökəlməz.
 • Bayraməlisiz toy olmaz, Qəmbərsiz düyün.
 • Bazar içində it qulağı kəsməzlər.
 • Bazar quruldu, hesab duruldu.
 • Bazarın bazar, qadam sənə mərdiməzar.
 • Bənnasız divar hörülməz.
 • Bərəkət hərəkətdir.
 • Bekarlıq korluq (aclıq) gətirər.
 • Bekarlıqdansa - culfalıq.
 • Belə matahın var, Cəfərabad (Mazandaran) bazarına apar.
 • Belə şıllaq atan madyan qulun saxlamaz.
 • Belə otyeyən idin, nə üçün arıq düşdün?!
 • Belə yatan öküz yük götürməz.
 • Beş barmağın beşi də tən deyil.
 • Bez geyərəm, düz gəzərəm.
 • Bədcinslik maya istəməz.
 • Bədəsil əvvəl vəfa göstərər, sonra cəfa.
 • Bədəsildən əsil olmaz, boyunca qızıl qala.
 • Bədəsili başa çəkərsən, sürüşüb aşağı düşər.
 • Bədəsilin başmağını cütlərsən, deyər geridə dur.
 • Bədrəngdə bir rəngdir.
 • Bəhanəçiyə bəhanə əskik olmaz.
 • Bəhs ilə Həccə gedən yorular yolda qalar.
 • Bəxşiş var - valvarla, hesab var - dinarla.
 • Bəla bəla gətirər.
 • Bəla gələndə "gəlirəm" deməz.
 • Bəladan qaçan bəlaya tutular.
 • Bəlkə sən bostanını pozmusan, mən yemişsiz qalmayacağam ki...
 • Bəlkəni əkərsən bitməz.
 • Bəndə bəndəyə neylər, Xuda gözdən salmasa?!
 • Bənnasız hörük hörülməz.
 • Bənzəyə-bənzəyə yaz olar, bənzəyə-bənzəyə qış.
 • Bərəkət hada var? - böyüklü yerdə.
 • Bərəkət ondur, onu da düzlük.
 • Bəslə qarğanı, oysun gözünü.
 • Bəslə yetimi, yesin ətini.
 • Bəy dediyin nədir, bəyənmədiyin nə?!
 • Bəy don geydi, hamı dedi: mübarək olsun, Yoxsul geydi, hamı dedi: hardan gətirdin?!
 • Bəy ilə bəy savaşdı, ortada kasıbın başı yarıldı.
 • Bəy mənim arxam, mən kimdən qorxam?!
 • Bəy oğlu gördüm, tamaha düşdüm.
 • Bəy verən atın dişinə baxmazlar.
 • Bəyaz ipək hər rəngə boyanar.
 • Bəylə bostan əkənin tağı çiynində bitər.
 • Bəylə hacca gedən çöllərdə sərgərdan qalar.
 • Bəyliyi başarmadın, canın çıxsın belə gəz.
 • Bəzənmirəm ağadan qorxuram, bəzənirəm xanımdan.
 • Bildir gedən bildirçin, hanı sənin bir qılçın?
 • Bildir ölüb boz eşşək, bu il gəlin ağlayaq.
 • Bildir yedim bir incir, indi də qarnım incir.
 • Bildirçin camalabaddan hara gedər: dəni yanında, suyu yanında.
 • Bildirçinin bəyliyi darı sovrulanaacandır.
 • Bildiyindən danış, bilmədiyin səni güdaza verər.
 • Bilən az deyər, bilməyən yüz.
 • Bilənə bir, bilməyənə min oxu.
 • Bilənin də başına dönüm, bilməyənin də, dad yarımçıq əlindən.
 • Bilənlə bilməyən tay olmaz.
 • Biləyi güclü olan birin yıxar, biliyi güclü olan minin.
 • Bilmədiyin bildiyindən çoxdur.
 • Bilməmək ayıb deyil, soruşmamaq ayıbdır.
 • Bilməsən bir biləndən sor.
 • Bilsəydim atın öldüyünü, qulağı dolusu darıya satardım.
 • Bilsəydim dərdim iki olmazdı.
 • Bir ac güləyən olar, bir də yalavac.
 • Bir ac qudurğan olar, bir tox.
 • Bir ağacda gül də bitər, tikan da.
 • Bir ağıllı baş min başı saxlar.
 • Bir almağın bir də verməyi var.
 • Bir arxa ki, su gəlib, güman var yenə gələ.
 • Bir mıx bir nalı, bir nal bir atı, bir at bir igidi, bir igid bir eli qurtarar.
 • Bir ata yeddi oğulu dolandırdı, yeddi oğul bir atanı dolandırmadı.
 • Bir ayaq sən gəl, iki ayaq mən gəlim.
 • Bir barmaq baldan ötrü, tuluğun götün yırtmazlar.
 • Bir biləndən qorx, bir də bilməzdən.
 • Bir buğda əkməsən, min buğda biçməzsən.
 • Bir çılpağı yüz cübbəli soya bilməz.
 • Bir çıraq işığına yüz nəfər oturur.
 • Bir çıraq ki, haqdan yana, yağı neylər, yağı neylər.
 • Bir çörək özün ye, birin də Allah yolunda ver.
 • Bir çulum var ataram, harda gəldi yataram.
 • Bir çuval qızıl borcun olsun, bir çuval buğda borcun olmasın.
 • Bir dadan peşiman, bir dadmayan.
 • Bir dadanandan qorx, bir qudurandan.
 • Bir dağ yıxılmasa, bir dərə dolmaz.
 • Bir dana bir naxırı korlar.
 • Bir daş altda, bir daş üstə.
 • Bir daş qopanda daha yerini tutmaz.
 • Bir daşla divar olmaz.
 • Bir daşla iki quş vurmaq olmaz.
 • Bir də gəlin ollam, oturduğumu-durduğumu billəm.
 • Bir də qatırçının qatırını hürkütmə.
 • Bir dəfə aldanmışda qəbahət aldadanın, iki dəfə aldanmışda qəbahət aldananın.
 • Bir dəfə yeməknən qarın doymaz.
 • Bir dəli quyuya bir daş atdı, on ağıllı onu çıxara bilmədi.
 • Bir dəlidən yeddi məhləyə ziyan dəyər.
 • Bir dərdlinin dərmanın o dərdə düşəndən al.
 • Bir dirhəm min eybi örtər.
 • Bir doğru ki yalana oxşadı, onu söyləmə.
 • Bir əldə iki qarpız tutmaq olmaz.
 • Bir ət ki, girdi qazana,oldu yeməli.
 • Bir gələn bir də gələr, səbr elə.
 • Bir gördün namərdi, bir də görsən, namərdsən.
 • Bir işi başlamağa çalış, özü qurtarar.
 • Bir işi qurtarmamış, o biri işdən yapışma.
 • Bir qorxaq bir ordunu dağıdar.
 • Bir mıx bir nalı, bir nal bir atı, bir at bir igidi, bir igid bir eli qurtarar.
 • Bir torba dəni var, beş dəyirmana üyütməyə gedir.
 • Bir yaxşılıq, bir də pislik yaddan çıxmaz.
 • Bir vurmağla ağac yıxılmaz.
 • Biri oddur,gərək,biri su olsun.
 • Birlik harada, dirilik orada.
 • Bitmiş işdən gül iyi gələr.
 • Bizə yetişən keçəlin saçı dabanından oldu.
 • Bığdan kəsir, saqqala qoyur.
 • Boğaz yediyin istəməz, göz gördüyün istər.
 • Boğuşan köpəyin yarası əskik olmaz.
 • Borc alan salam da var.
 • Borc almaq başlayan yerdə dostluq pozular.
 • Borc gülə-gülə gedər, ağlaya-ağlaya gələr.
 • Borc igidi əridər.
 • Borc ilə alınan köynək adamı təmiz saxlamaz.
 • Borc ki oldu yüz, gir içində üz.
 • Borc su dəyirman dolandırmaz.
 • Borc verməklə tükənər, yol getməklə.
 • Borcdan qorxan qapısını gen açmaz.
 • Borcla alınan eşşək su yolunda ölər.
 • Borclu borclunun sağlığını istər.
 • Borclu ölməz, bənizi saralar.
 • Borclunun duaçısı alacaqlıdır.
 • Borcunu verən dövlətlənər.
 • Bostana dadanan eşşəyin qulağı-quyruğu olmaz.
 • Bostançının sovqatı kəlik olar.
 • Böyük danışanda kiçik danışmaz.
 • Böyük danışanı kiçik götürər.
 • Böyük tökəni kiçik yığar.
 • Böyüklərdə zor olar, yalan olmaz.
 • Böyüksüz evdə xeyir-bərəkət olmaz.
 • Böyüyün tanımayan qibləsin də tanımaz.
 • Böyüyün üzünə ağ olanı torpaq götürməz.
 • Bu ağıl məndə, o dua səndə - səhərəcən yatarıq.
 • Bu arxa bir su gəlib, ümid var bir də gələ.
 • Bu arşına bez verməzlər.
 • Bu cırım, bu cındırım, mən durum necə sındırım?!
 • Bu darı o aclığa çatmaz.
 • Bu əlin rənci, o ələ haramdır.
 • Bu gün sən deyirsən, sabah sənə deyərlər.
 • Bu günün işini sabaha qoymazlar.
 • Bu günün sabahı var.
 • Bu gününnən çörək qazan, onu da Nurcahan yesin, dindirəndə yalan desin.
 • Bu – hələ kamilləri, gör nədir cahilləri.
 • Bulaq başından bulanar.
 • Bulaq gərək yerindən bulaq ola.
 • Bulaq öz gözünü kor istəməz.
 • Bulamac dəliyə qaldı.
 • Bulaşıqlı səhəngdən bulanıq su tökülər.
 • Burda dilənir, orda zəkat verir.
 • Burda oturma, his olarsan, orda oturma, pis olarsan.
 • Burnu fırtıqlı quzu buynuzu burma qoç olar.
 • Buynuzsuz qoçun qisası, buynuzlu qoçda qalmaz.

İstinadlar[redaktə]

 1. Azərbaycan folkloru antologiyası. IV kitab. Şəki folkloru. I cild. Bakı–“Səda”–2000.
 2. Azərbaycan folkloru antologiyası. XIX cild. Zəngəzur folkloru – II kitab. Bakı–“Nurlan”–2009.
 3. Atalar sözü və məsəllər. Toplayanı və tərtib edəni: Aslan Əsədov. Bakı-2008
 4. sözləri. Bakı, “Nurlan”, 2013