Məzmuna keç

İstismarA B C Ç D E Ə F G H X  İ   J  K Q L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z


 • ABŞ-ın hakim sinfi Amerika adlanan həyat tərzini “azad dünya” üçün nümunə kimi qoyur. Bəs bu hansı azadlıqdır? Bu, bir tərəfdən israfçılıq olduğu halda istismar etmək, qarət etmək, ac qalmaq azadlığıdır, digər tərəfdən iqtisadi resurslar tam istifadə edilmədiyi halda işsiz qalmaq azadlığıdır. ABŞ-ın azadlığı inhisarçı kapitalın proletariatı əzmək, ikipartiyalı sistemlə xalqı aldatmaq, hərbi bloklarla öz iradəsini başqalarına sırımaq azadlığıdır. Xalqlar arasında müharibənin başlanması üçün bəhanə verən cəmiyyət budur, çünki öz ölkəsi daxilində reaksiya vermək, xaricdə təcavüz və genişlənmə meyli kapitalizm və imperializmin əlamətidir. Nikita Xruşşov
 • Ağlı olmayan adamı aldadır, gözünü bağlayır, istismar edirlər.[1] Lüdviq Feyerbax
 • Bizim kəndi hüdudları daxilində qalan rus millətinə qarşı ədavətimiz yoxdur. Biləkis ona bu xüsusda hər dürlü iyi təmənnilərdə bulunuruz. Fəqət bununla bərabər bizi istədiyimiz şəkildə həyatımızı qurtarmaqdan və mədəni həyatımıza istədiyimiz istiqaməti verməkdən mənilə, kəndi kərdunəsinə taxaraq, istismar və istila əməlində bulunan hər hanki rus imperializminə bütün varlığımızla düşmanız. Bunu biz bu imperializmin keçmişinə və halinə olduğu kibi, gələcəyinə də təşmil etməkdən zərrə qədər çəkinməyiz! Və əminiz ki, cahan əfkarı ümumiyyəsilə bərabər, tarix də Avstriya imperatorluğuna qarşı “ihanət”lə Rusiya cəbhəsinə iltica edən Çexoslavakları ittiham etmədiyi kibi, bizi də ittiham etməz![2] Məhəmməd Əmin Rəsulzadə
 • Etiraf etmək lazımdır ki, bütün dünya ixtişaşlarının, bəşəriyyəti məhv edən dünya müharibələrinin və planetimizdə geniş yayılmış səfalətlərin səbəbi, əsasən, əsrlər boyu kütlələri istismar edən, öz eqoist məqsədləri üçün bəşəriyyətin əməyindən istifadə edən, maddi məqsədlər güdən eqoist qrupa aid edilə bilər. Bu kapitalistlər qrupu dünya resurslarını və sivil yaşayış üçün tələb olunan əsas elementləri küncə sıxıb istismar etmişlər; bir-birinə bağlı idarələri vasitəsi ilə dünya sərvətlərinə sahib olduqları və onlara nəzarət etdikləri və öz əllərində saxladıqları üçün bunu edə bildilər. Onlar çox zəngin və çox kasıb arasında mövcud olan böyük fərqləri mümkün etdi; onlar pulu və pulun verdiyi gücü sevirlər; onlar hökumətlərin və siyasətçilərin arxasında dayanıblar; onlar seçicilərə nəzarət ediblər; eqoist siyasətin dar millətçi məqsədlərini mümkün etdilər; onlar dünya bizneslərini maliyyələşdirdilər və neft, kömür, enerji, işıq və nəqliyyata nəzarət etdilər; onlar aşkar və ya gizli şəkildə dünya bank hesablarına nəzarət edirlər. Bu gün dünyanın hər bir ölkəsində rast gəlinən geniş yayılmış bədbəxtliyin məsuliyyəti əsasən bir-biri ilə əlaqəli olan, korporativ və ya şəxsi mənfəət üçün işləyən iş adamlarının, bankirlərin, beynəlxalq kartellərin, monopoliyaların, trestlərin və təşkilatların rəhbərlərinin, nəhəng korporasiyaların direktorlarının qapısındadır. Alisa Beyli
 • Heç bir xalq demokratiyası ölkəsində bu ölkədəki qədər çox millət yoxdur. Yalnız Çexoslovakiyada iki qohum millət var, bəzi digər ölkələrdə isə yalnız azlıqlar var. Ona görə də bu xalq demokratiyası ölkələrində bizim burada məskunlaşmalı olduğumuz kimi ciddi problemlərin həllinə ehtiyac yox idi. Onlarda sosializmə gedən yol burada olduğundan daha az mürəkkəbdir. Onlarda əsas amil sinif məsələsidir, bizdə isə həm millət, həm də sinif məsələsidir. Millət məsələsini bu qədər dərindən həll edə bilməyimizin səbəbini ölkədəki bütün millətlərin iştirak etdiyi Qurtuluş Müharibəsi zamanı inqilabi yolla həll olunmağa başlamasında axtarmaq lazımdır. ki, hər bir milli qrup öz imkanlarına uyğun olaraq işğalçıdan azad olmaq üçün ümumi səylərə öz töhfəsini verirdi. Nə makedoniyalılar, nə də o vaxta qədər zülmə məruz qalan hər hansı digər milli qrup fərmanla öz milli azadlığını əldə etmədi. Əllərində tüfənglə milli azadlıqları uğrunda vuruşurdular. Kommunist Partiyasının rolu ilk növbədə, həmin mübarizəyə rəhbərlik etməsi idi, bu da müharibədən sonra milli məsələnin kommunistlərin müharibədən xeyli əvvəl və müharibə zamanı düşündüyü kimi qəti şəkildə həll olunacağına zəmanət idi. Kommunist Partiyasının bu baxımdan bu gün sosializm quruculuğu mərhələsində rolu müsbət milli amillərin ölkəmizdə sosializmin inkişafına əngəl deyil, stimul olmasından ibarətdir. Bu gün Kommunist Partiyasının rolu ondan ibarətdir ki, milli şovinizmin heç bir millətdə meydana çıxmaması və inkişaf etməməsi üçün diqqətli olmaq lazımdır. Kommunist partiyası həmişə çalışmalıdır və çalışır ki, millətçiliyin bütün mənfi hallarının aradan qalxması, insanların beynəlmiləlçilik ruhunda tərbiyə olunmasını təmin etsin. Millətçilik fenomenləri hansılardır? Onlardan bəziləri bunlardır: 1) Millətçiliyin bir çox digər mənfi xüsusiyyətlərindən qaynaqlanan milli eqoizm, məsələn: yadelli işğalı arzusu, başqa millətləri sıxışdırmaq istəyi, başqa millətlərə iqtisadi istismar etmək istəyi və s.; 2) milli nifrət, başqa xalqları aşağılamaq, onların tarixini, mədəniyyətini, elmi fəaliyyətini, elmi nailiyyətlərini aşağılamaq və s. kimi millətçiliyin bir çox digər mənfi xüsusiyyətlərinin mənbəyi olan milli-şovinizm; öz tarixlərində mənfi olan və marksist nöqteyi-nəzərimizdən mənfi hesab edilən hadisələrin tərənnümü. Və bu neqativ hallar nədir? İstila müharibələri, başqa xalqların tabe və zülmü, iqtisadi istismar, müstəmləkə əsarətinə çevrilmə və s. Bütün bunlar marksizm tərəfindən mənfi hesab edilir və pislənir. Keçmişin bütün bu hadisələri, doğrudur, izah oluna bilər, lakin bizim nöqteyi-nəzərimizdən onlara heç vaxt haqq qazandırmaq olmaz. Sosialist cəmiyyətində belə hadisələr yox olmalıdır və yox olacaq. Köhnə Yuqoslaviyada böyük serb kapitalist qruplaşmasının milli zülmü məzlum xalqların iqtisadi istismarını gücləndirmək demək idi. Bu, milli zülmdən əziyyət çəkən hər kəsin qaçılmaz taleyidir. Yeni, sosialist Yuqoslaviyada mövcud hüquq bərabərliyiçünki bütün millətlər bir milli qrupun digərinə iqtisadi istismar tətbiq etməsini qeyri-mümkün etmişdir. Çünki bu ölkədə bir milli qrupun digəri üzərində hegemonluğu artıq mövcud deyil. İstənilən belə hegemonluq istər-istəməz özü ilə bu və ya digər dərəcədə bu və ya digər formada iqtisadi istismarı da gətirməlidir; və bu, sosializmin söykəndiyi prinsiplərə zidd olardı. Yalnız iqtisadi, siyasi, mədəni və ümumbəşəri hüquq bərabərliyi cəmiyyətimizin bu böyük səylərində gücümüzü artırmağımıza imkan verə bilər. İosip Broz Tito
  • Sloveniya İncəsənət və Elmlər Akademiyasında milli məsələ və sosial vətənpərvərlik nitqi ilə bağlı, 26 noyabr 1948-ci il, Lyublyana.
 • İki fövqəldövlət günümüzün ən böyük beynəlxalq istismarçıları və zalımlarıdır. Onlar yeni dünya müharibəsinin mənbəyidir. Onların hər ikisi çoxlu sayda nüvə silahına malikdir. Onlar kəskin mübahisəli silahlanma yarışı aparır, xaricdə böyük qüvvələr yerləşdirir və hər yerdə hərbi bazalar qurur, bütün xalqların müstəqilliyini və təhlükəsizliyini təhdid edir. Hər ikisi başqa ölkələri öz nəzarətinə, təxribatına, müdaxiləsinə və ya təcavüzünə məruz qoyurlar. Hər ikisi digər ölkələri iqtisadi cəhətdən istismar edir, sərvətlərini talayır və resurslarını ələ keçirir. Den Syaopin
 • İstismar missiyasını yerinə yetirmək üçün kapitalizm harada peyda olursa, orada səfalətlə mayalanmış, göz yaşları ilə sulanan, ajiotajla canlanan, sinfi mübarizə bayrağını açan və öz azadlıq missiyasını elan edən sosializm də tapılacaqdır. Yucin Viktor Debs
 • İstismarın ən bariz forması fahişəlikdir: burjuaziya hətta proletariata belə fiziki hücum edir... Qadın kişi şəhvətinin obyekti və uşaq yetişdirmək üçün maşın kimi istismar olunur. Fridrix Engels
 • Kilsə təkcə müxtəlif sosial qruplar arasında deyil, həm də dünyanın müxtəlif bölgələri arasında malların ədalətsiz bölüşdürülməsinə diqqət çəkməyi öz üzərinə götürdü. Əslində, getdikcə zənginləşən zəngin Şimal ilə müstəmləkə dövrünün bitməsindən sonra da istismar olunmağa və bir çox cəhətdən cəzalandırılmağa davam edən yoxsul Cənub arasında uçurum getdikcə daha aydın görünürdü. Güneyin yoxsulluğu azalmaq əvəzinə, durmadan artırdı. Zənginləri getdikcə daha da zənginləşdirən, kasıbları isə artan deqradasiya şəraitinə məcbur edən cilovsuz kapitalizmin nəticələri belədir. II İohann Pavel
 • Kommunizmə nifrət edirəm, çünki bu azadlığın inkarıdır və mənim üçün insanı azadlıq olmadan təsəvvür etmək mümkün deyil. Mən kommunist deyiləm, çünki kommunizm cəmiyyətin bütün gücünü dövlətdə cəmləşdirir, bu mülkiyyətin tamamilə dövlətin əlinə verilməsidir; bu qurumun ləğv edilməsini, yox edilməsini istəyirəm. İnsanları əxlaqlandırmaq və mədəni etmək bəhanəsi ilə bu günə qədər yalnız tabe edilmiş, əzilmiş, istismar edilmişdir və bu, pozulmuş dövlətin hakimiyyət prinsipinin və himayəsinin radikallığıdır. Cəmiyyətin və kollektiv və ya sosial mülkiyyətin aşağıdan yuxarıya, sərbəst birləşmə yolu ilə, yuxarıdan aşağıya, hər hansı bir səlahiyyət forması vasitəsi ilə qurulmasını istəyirəm. Mixail Bakunin
 • Konqo ilə Belçika arasındakı münasibətlərdəki gərginliyi yalnız Konqonun sərvətlərini istismar etməkdə maraqlı olan və müstəmləkə rejimini genişləndirmək üçün hakimiyyətə yumurta qoyan qruplar, eləcə də öz şəxsi maraqlarını güdən bəzi məmurlar daha da gücləndirir. Patris Lumumba
 • Qədim dövrlərdən bəri qətllə sona çatan şiddətin, istismar edilən və çarəsiz siniflərin, istismar edilən və ümidsiz fərdlərin qonşuları tərəfindən törədilən pisliklərə, onlar üçün dözülməz hala gələn pisliklərə cavabı olması mübahisəsiz bir həqiqətdir. Emma Qoldman
 • Mən inanıram ki, o (katoliklik) həqiqi din deyil, müxtəlif dinlərin və dünyagörüşlərinin məcmusudur. Burada xristianlığın, bütpərəst dinlərin, qədim və müasir fəlsəfələrin elementlərini tapa bilərsiniz. Bu, vahid və təmiz bir din deyil. Katoliklik orijinallıqdan məhrumdur. Bu kilsədə başqa dindən oğurlanmamış bir iman həqiqəti yoxdur. Kilsə isə dinə xəyanət və xəyanətdir, çünki o, insanları manipulyasiya etmək, aldatmaq və istismar etmək üçün ondan sui-istifadə edir. Hubertus Mynarek
 • Mən onlara ölüm əvəzinə həyat, mövhumat ipləri əvəzinə azadlıq, fəsad və istismar əvəzinə gözəllik və həqiqət verdim. Aqata Kristi
 • Mülkiyyət, yarandığı ilk gündən təsiri altında olanlar üçün istismar aləti və vasitəsi olmuşdur. Jan Jak Russo
 • Müstəmləkəçilik, imperializm və xüsusilə də fövqəldövlətlər tərəfindən talan və istismar kasıb ölkələri daha kasıb, varlı ölkələri daha da zənginləşdirir, ikisi arasında uçurumu daha da genişləndirir. Imperializm inkişaf etməkdə olan ölkələrin azadlığı və tərəqqisi qarşısında ən böyük maneədir. İnkişaf etməkdə olan ölkələrin imperialist iqtisadi inhisarına və talanına son qoyması, bu maneələri aradan qaldırması, öz iqtisadi resurslarını və digər hüquq və mənafelərini qorumaq üçün bütün lazımi tədbirləri görməsi tamamilə düzgündür. Den Syaopin
 • O (Mucib) həbsxanadan çıxmışdı, cılızlığı ilə dolu görünürdü və bu dəfə demək olar ki, sakit danışa bildik. Şərqi Pakistanın Qərbi Pakistan tərəfindən necə istismar olunduğunu, bir koloniya kimi davranıldığını, qanına qərq olduğunu söylədi və bu çox həqiqətdir; Eyni şeyi bir kitabda da yazardım. Ancaq heç bir nəticə çıxarmadı, günahın iqtisadi sistemdə və rejimdə olduğunu izah etmədi, sosializm və mübarizədən danışmadı. Əksinə, xalqın mübarizəyə hazır olmadığını, heç kimin orduya qarşı çıxa bilməyəcəyini, haqsızlıqları həll etmək məcburiyyətində qalan hərbçilər olduğunu bildirdi. Cəsarəti yox idi. Heç vaxt belə olmamışdı. Doğrudanmı, özünü jurnalistlərə, "Benqal pələngləri" adlandırır? Zülfiqar Əli Bhutto
 • Ölkəmiz çiçəklənmir. Xalqlarımızın böyük yaradıcılıq və mənəvi potensialından ağılla istifadə olunmur. Sənayenin bütün sahələri heç kimə maraqlı olmayan mallar istehsal edir, biz isə ehtiyacımız olan şeylərdən məhrum oluruq. Özünü fəhlə dövləti adlandıran dövlət işçiləri aşağılayır, istismar edir. Köhnəlmiş iqtisadiyyatımız əlimizdə olan az enerjini israf edir. Vatslav Havel
 • Səlcuqlulardan başlayaraq, Anadolu torpaqları istismar olunan məzlum xalqın üsyanlarının beşiyi olmuş, cəsur liderlərin və döyüşçülərin qanı ilə suvarılan məhsuldar Anadolu torpağı üsyanlardan yoğrulmuşdur. Bu torpaqlar üsyankar torpaqlardır və köklərimiz buradadır. Saysız-hesabsız bu üsyanlar və qiyamlar Anadolu inqilabını böyüdür və ona güc qatırdı. Ədalətli bir həyat üçün bəzən beş və ya on il davam edən bu üsyanlar, istismar və zülmün hakim olduğu vətənimizdə üsyan ənənəsi yaratdı. Tarixi axın və inkişaf fasiləsizdir. Hər mərhələ, hər dönüş, hər məğlubiyyət və qələbə yeni bir proses yaradır. Üsyan hərəkatı onilliklər ərzində bütün Anadolu torpaqlarına yayıldı və bu gün də davam edir. Anadoluda anti-imperialist, anti-oliqarxik demokratik xalqın sabitliyi, yəni Anadolu inqilabının imperializmə və birgə faşist hökumətinə qarşı mübarizə aparır. Anadolu inqilabı uğrunda can verməyə hazırıq. Gənc, yaşlı, işçi, müəllim, kişi, qadın, müstəqilliyimizin və azadlığımızın qiymətini ödəyəcəyik ki, nəticədə əldə edəcəyik. Dursun Qaradaş
 • Səndə günah yoxdu. Beynini yuyublar. Bu işlərin xalqa heç bir xeyri yoxdur. Bu inam səni başqalarından asılı edir. Bunları səni qorxutmaq üçün fikirləşiblər ki, hər nə var, ona qane olasan. Olmayan şeyləri tələb eləməyəsən. Bu ümidlə yaşayasan ki, o biri dünyada bunları sənə verəcəklər. Sənin o şeylərə etiqadın var ki, onlar səni istismar etməkdən ötrü yaranıb. Xurafat budu. Mənim payım
 • Siyasi müstəqillik qazanmış bir çox Asiya, Afrika və Latın Amerikası ölkələrində iqtisadi həyat xətləri hələ də müxtəlif dərəcələrdə müstəmləkəçilik və imperializm tərəfindən idarə olunur və köhnə iqtisadi quruluş əsaslı şəkildə dəyişməyib. İmperialistlər, xüsusən də fövqəldövlətlər inkişaf etməkdə olan ölkələrə qarşı istismar və talanlarını davam etdirmək və gücləndirmək üçün neokolonialist üsullara əl atdılar. Onlar inkişaf etməkdə olan ölkələrə kapital ixrac edir və iqtisadi talan və siyasi müdaxilələr həyata keçirmək üçün “transmilli korporasiyalar” kimi beynəlxalq inhisarçı təşkilatlar vasitəsilə orada “dövlət daxilində dövlət” qururlar. Beynəlxalq bazarlarda inhisarçı mövqelərindən istifadə edərək, onlar öz məhsullarının ixrac qiymətlərini yüksəltməklə və inkişaf etməkdə olan ölkələrdən gələn xammalın qiymətlərini aşağı salmaqla inanılmaz gəlir əldə edirlər. Üstəlik, kapitalizmin siyasi və iqtisadi böhranlarının dərinləşməsi və onların qarşılıqlı rəqabətinin kəskinləşməsi ilə iqtisadi və pul böhranlarını ikincilərə keçirərək, inkişaf etməkdə olan ölkələrdə talanlarını daha da gücləndirirlər. Den Syaopin
 • Siyasi partiyanın dini ola bilməz. Yalnız fərdlər bilər. Əks halda, siz dini istismar etmiş olarsınız və din o qədər ucadır ki, onu istismar etmək və ya istifadə etmək olmaz. Rəcəb Tayyib Ərdoğan
 • Strateji rəqib faşizmdir... hamımızın içindəki, beynimizdəki və gündəlik davranışımızdakı faşizm, bizi hakimiyyəti sevməyə, bizə hakim olan və bizi istismar edən şeyi arzulamağa vadar edən faşizmdir. Mişel Fuko
 • Tarixdə ən böyük olan bu müharibə nəticəsində bəşəriyyətin etdiyi qurbanlara haqq qazandıracaq yeni bir dünya yaranmalıdır. Bu yeni dünya güclülərin zəifləri, yaxşıların pisləri istismar etmədiyi, varlıların kasıbları alçatmadığı, ağılın, elmin, sənət əsərlərinin həyat şəraitini yüngülləşdirmək və yaxşılaşdırmaq üçün ayrı-ayrı şəxslərin sərvət toplamasına yox, bütövlükdə bütün cəmiyyətə xidmət edən bir dünya olacaq. Bu yeni dünya alçaldılmış və əsarət altına alınmış insanların olmadığı bir dünya olacaq. Bu dünya ləyaqət və hörmətdə bərabər, azad insanlar və xalqlar dünyası olacaqdır. Nikola Tesla
 • Təhsil sistemi həm Avropada, həm də Amerikada köhnəlmiş bir proses kimi inkişaf etmişdir, hətta ağdərili insanın ehtiyacları vəziyyətində belə, damğasını vurmur. Ağ adam ondan yapışmaq istəyirsə, qoy etsin; lakin zənci bacardığı qədər öz proqramı hazırlayıb həyata keçirməlidir. Müasir təhsil adlanan şey bütün qüsurları ilə birlikdə başqalarına zəncilərdən qat-qat çox xeyir verir, çünki o, zəif xalqları əsarət altına alan və zülm edənlərin ehtiyaclarına uyğun olaraq işlənib hazırlanmışdır. Məsələn, təhsil sistemimizdən yaranan fəlsəfə və etika köləliyi, peonajı (Istismar forması), seqreqasiyanı və linççiliyi əsaslandırıb. Zalımın istismar etmək, əlil etmək və məzlumu öldürmək hüququ var. Gündəlik belə bir güclü dinin əqidəsində təhsil alan zəncilər zəiflərin statusunu ilahi təyinat kimi qəbul etdilər və nominal azadlıqlarının son üç nəsli ərzində bunu dəyişmək üçün praktiki olaraq heç nə etmədilər. Karter Qodvin Vudson
 • Və bizi gözləyir, əgər Allah sülh versə. Bu indi ola bilməz, amma tezliklə. Və hazırlaş, o sülhə yaxşı hazırlaş. Peyğəmbərimiz çətin döyüşdən qayıdanda deyirdi ki, kiçik döyüşdən böyük döyüşə gedirəm. Həqiqətən də, sülh bağlandıqda bizi nələr gözləyir, heç də asan olmayacaq. Qorxuram ki, tez-tez yalnız müharibənin olduğu o günləri xatırlayacağıq. Deyirlər ki, xəstə olanda insanın bircə arzusu olur - sağalmaq, sağalanda isə yüz arzu yaranır və bəzən yataqda olduğundan daha bədbəxt olur. Müharibə şəraitində olan və bizim kimi vəziyyətdə olan xalqla da belədir. Ona elə gəlir: bu mərmilər dayanıb sülh gələndə hər şey asan olacaq, o zaman onun qarşısında düz bir yol var. Çoxunuz burada gənclərsiniz. Bizi böyük problemlər gözləyir: çökmüş sənaye, işsizlik, aclıq... İndi dünya bizi qidalandırır. Hər kəs az-çox bərabər qazanır. Bununla belə, qarşıdan gələn həddindən artıq bərabərsizlikdir - zənginlər, müharibə qazanclıları olacaq, burada tam əsaslandırılmış ifadəni işlətmək, heç bir işi olmayacaq adi dünyanı istismar etmək. Və sonra, əlbəttə, ədalət və ədalətsizliyin qaçılmaz sualları. Odur ki, siz bu xalqa sülh yolu ilə rəhbərlik etməli olacaqsınız, buna yaxşı hazırlaşın! Aliya İzzetbeqoviç
 • Yüksək mənəvi keyfiyyətləri olan işçi qüvvəsi, istismar edilən kütlədən daha məhsuldardır. Alfred Nobel

İstinadlar

[redaktə]
 1. Aforizmlər və hikmətli sözlər. Bakı, 2005, səh.36
 2. RUSİYA KÖLƏLİYİNDƏ