Əxlaq

Vikisitat saytından
Jump to navigation Jump to search

Əxlaq (әr. — xasiyyәt, tәbiәt sözünün cәmi) — İnsanın mənəvi keyfiyyətini, əhvali-ruhiyyəsini müəyyən edən etik normalar; mənəviyyat. İctimai şüur formalarından biri; ictimai hәyatın bütün sahәlәrindә (mәişәt, ailә, әmәk prosesi, elm vә siyasәt) insanların davranışını tәnzim edәn sosial institut. Əxlaq insanların öz davranışlarında rәhbәr tutduqları prinsip, norma vә qaydaların mәcmusu, onların hәyatda bir-birinә, ailәyә, işlәdiyi kollektivә, millәtә, bütövlükdә cәmiyyәtә olan münasibәtinin ifadәsidir.

Wikipedia logo
Wikipedia logo
Əxlaq haqqında Vikipediyada məqalə var.A B C Ç D E Ə F G H X  İ   J  K Q L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z


A[redaktə]

B[redaktə]

 • Başçı tayfada əxlaq və intizamı formalaşdırmaq üçün var gücü ilə çalışmalı, sonra isə yorulmadan onu möhkəmləndirməlidir. Atilla
 • Bаşçı vаr gücü ilə çаlışmаlıdır ki, tаyfаdа intizаm və əxlаq fоrmаlаşsın, sоnrа isə yоrulmаdаn оnu möhkəmləndirməlidir. Atilla
 • Bаşçıyа əxlаqın və yа intizаmın zəifləməsi ilə bаrışmаq yоlvеrilməzdir. О, əxlаq və intizаmа söykənir və еlə özü də оnlаrı yаyır. Atilla
 • Belə fikir var ki, xristian dininə bağlı olmasaq, hamımız üçün pis olar. Mənə elə gəlir ki, buna sadiq qalan insanlar çox pis insanlar olublar. Siz bu maraqlı həqiqəti görürsünüz ki, hər hansı bir dövrdə din nə qədər güclü və doqmatik inanc nə qədər dərin olsa, qəddarlıq da bir o qədər çox olmuş, vəziyyət də bir o qədər pis olmuşdur. İnsanlar həqiqətən xristian dininə bütün tamlığı ilə inandıqları zaman, bütün işgəncələri ilə birlikdə inkvizisiya var idi; cadugər kimi yandırılan milyonlarla bədbəxt qadın var idi; din adı altında hər cür insana qarşı hər cür qəddarlıq edilirdi. Siz dünyaya nəzər saldıqda görürsünüz ki, insani hisslərdə hər bir irəliləyiş, cinayət qanununda hər bir təkmilləşmə, müharibənin azaldılması istiqamətində atılan hər addım, rəngli irqlərə qarşı daha yaxşı rəftar istiqamətində atılan hər addım və ya köləliyin yumşaldılması, dünyada mövcud olan mənəvi tərəqqi, dünyanın mütəşəkkil kilsələri tərəfindən davamlı olaraq qarşı çıxdı. Mən tamamilə qəsdən deyirəm ki, öz kilsələrində təşkil olunmuş xristian dini dünyada mənəvi tərəqqinin əsas düşməni olub və indi də belədir. Bir fakt götür. Bu, xoşagəlməz fakt deyil, lakin kilsələr insanı xoşagəlməz faktları qeyd etməyə məcbur edir. Fərz edək ki, bu gün yaşadığımız dünyada təcrübəsiz bir qız sifilisli kişi ilə evlidir; bu halda Katolik Kilsəsi deyir: “Bu, ayrılmaz bir müqəddəslikdir. Bekarlığa dözməli və ya birlikdə qalmalısınız. Birlikdə qalsanız, sifilitik uşaqların doğulmasının qarşısını almaq üçün kontraseptivlərdən istifadə etməməlisiniz." Bu yalnız bir nümunədir. Hazırda kilsənin əxlaq adlandırmaq üçün seçdiyi şeydə israrla hər cür insanlara layiq olmayan və lazımsız əzablar verməsinin bir çox yolu var. Bildiyimiz kimi, o, böyük ölçüdə dünyada əzab-əziyyəti azaldan bütün istiqamətlərdə hələ də irəliləyiş və təkmilləşmənin əleyhdarıdır, çünki o, əxlaq kimi müəyyən dar davranış qaydalarını qeyd etməyi seçmişdir. insan xoşbəxtliyi ilə heç bir əlaqəsi yoxdur; və siz deyəndə ki, bu və ya digər şeylər etmək lazımdır, çünki bu, insan xoşbəxtliyinə səbəb olacaq, bunun heç bir əlaqəsi olmadığını düşünürlər. “İnsan xoşbəxtliyinin əxlaqla nə əlaqəsi var? Əxlaqın məqsədi insanları xoşbəxt etmək deyil". Bertran Rassel
 • Bəşəriyyət köləlikdən deyil, köləlikdən azad edildi. Axı kobudluq, xəsislik, haqsızlıq pisdir; ondan azad olmayan bir insan əxlaqa qadir deyil və intizam onu məhz bu istəklərdən qurtardı. Georq Vilhelm Fridrix Hegel
 • Bir cəmiyyətə hər şeydən əvvəl elm və əxlaqı öyrətmək lazımdır. Epiktet
 • Biz "insan" deyəndə ilk növbədə onun əxlaqını nəzərdə tuturuq. Əxlaqdan kənarda insan yoxdur, yalnız heyvan var. Sinoplu Diogen
 • Bir insan üçün əxlaq tərbiyəsi çörək və paltardan daha vacibdir. Sokrat
 • Bizdən sonrakı nəsillərə faydalı olacaq şəkildə yaşamadıqca və onlara bir az daha görüş, düşünmə, bir az daha çox cəsarət və əxlaq sağlamlığı bıraxmaıdqca həyatdan çəkilməyin. P. Pecaut
 • Bütün insani dəyərlərin təməli əxlaqdır. Albert Eynşteyn

C[redaktə]

 • Cəmiyyət əxlaqlı olsa, qanunları daha asan tətbiq etmək olar. Molyer
 • Cəsarət bizim irsimizdən yoxa çıxıb. Güman ki, o bizdə heç vaxt olmayıb da. Cəmiyyətin zəhmi, hansı ki, əxlaqın təməlindədir, Allahın zəhmi, hansı ki, dinin sirridir — bu iki şey bizi idarə edir. Və hələ də, inanıram ki, əgər bir insan öz həyatının çərçivələrindən kənara çıxıb onu bütünlüklə, dolu-dolu yaşaya bilsə, hər hissə bir surət, hər fikrə bir təbir, hər arzuya reallıq qata bilər. Mən inanıram ki, dünya elə yeni sevinc impulsları əldə edər ki, biz orta əsrin bütün bəlalarını unudarıq və Antik idealdan da daha yaxşı, daha zəngin bir ideala qayıda bilərik. Ancaq aramızdakı ən cəsur insan belə özü özündən qorxur. İçimizdəki vəhşi insanın dağıdıcı hissi özümüzü təkzib etmədə faciəvi bir yer alır və həyatımızı korlayır. Biz öz imtinalarımızın cəzasını yaşayırıq. Hər impuls hansı ki, haqqında düşünməyi daxilimizdə boğmağa çalışırıq bizi zəhərləyir. Oskar Uayld

D[redaktə]

 • Din - yaşadığımız duyğular dünyasının bəzi bioloji və psixoloji ehtiyaclarımıza görə daxilimizdə yaratdığımız arzular aləmi vasitəsilə nəzarət altına alınması yolunda göstərilən cəhddir. Ancaq din son məqsədinə heç vaxt çatmır. Dini təlimlərdə yarandıqları dövrlərə, insan irqinin hələ tamamilə cahil olduğu uşaqlıq günlərinə aid izlər vardır. Onun verdiyi təskinlik və təsəllilərə qəti surətdə inanmaq lazım deyil. Təcrübələrimiz bizə dünyanın uşaq bağçası olmadığını öyrədir. Dinin söykənməyə çalışdığı əxlaqi buyruqlar dindən başqa dayaqların mövcudluğunu zəruri edir. Çünki insan cəmiyyətləri bəzi əxlaq qaydaları olmadan yaşaya bilmir; itaətkarlığı dini inanc və əxlaq qaydaları ilə əlaqələndirmək təhlükəlidir. İnsanın təkamül prosesində dinin yerini müəyyənləşdirməyə çalışan şəxs görəcəkdir ki, din o qədər də qədim tarixə malik deyildir və bu tarix sivilizasiyaya yiyələnmiş fərdin uşaqlıqdan yetkinliyə keçid prosesində məruz qaldığı nevrozlara paraleldir. Ziqmund Freyd
 • Din və əxlaq inama əsaslanmaqla vasitəsiz bilik olsalar da, hər halda yenə də tərbiyə və təhsillə vasitələnirlər. Georq Vilhelm Fridrix Hegel

E[redaktə]

 • Elm sahiblərini elmlərinin çoxluğu ilə deyil, əməllərinin faydalılığı, əxlaqlarının saflığı və özlərinin xeyirxahlığı ilə sınaqdan keçir. Platon
 • Evlilik bir anlıq hiss etdiyindən, mütləq deyil, qeyri-sabitdir və dağılma ehtimalını ehtiva edir. Ancaq qanunvericilik bu ehtimalın reallaşmasına ən yüksək dərəcədə mane olmalı və əxlaq hüququnu şıltaqlığa qarşı qorumalıdır. Georq Vilhelm Fridrix Hegel
 • Ey gördüyü gözələ ilişib qalan adam! Onun surətini görür, mənasından, yəni, əxlaqının gözəlmi, çirkinmi olduğundan qafil olursan. Əgər ağıllı bir adamsansa sədəfdəki incini tap. Mövlana Cəlaləddin Rumi

Ə[redaktə]

 • Ədalətin olmadığı yerdə əxlaq da yoxdur. Mişel de Monten
 • Əgər mütləq əxlaq mövcud olsaydı, o hökmən həqiqətin ardınca sürünən bir əxlaq olardı: və bu, nəticə etibarilə məni də, digər insanları da qarşısıalınmaz fəlakətlər girdabına, məhvə aparardı. – Mənim insanları əxlaqın buxovlarından azad etməkdəki marağım da bununla əlaqədardır. Yaşamaq və ucalara can atmaq üçün, iradənin hakimiyyət hərisliyini təmin etmək üçün mütləq olan hər bir şey yoldan kənarlaşdırılmalıdır. Qüdrətli insan üçün yalan icazə verilmiş bir vasitədir, lap yaradıcılıqda olduğu kimi: təbiət özü də beləcə hərəkət edir. Fridrix Nitsşe
 • Əxlaq azadlıqda itaətdir. Georq Vilhelm Fridrix Hegel
 • Əxlaq bəzi adamlar üçün fəzilət, çoxları üçün isə qüsurdur. Fridrix Nitsşe
 • Əxlaq bizim qıpçaq qürurumuzdan axır. İntizam isə əxlaqdan yaranır. Georq Vilhelm Fridrix Hegel
 • Əxlaq - bu, insanın təbiət qarşısında təkəbbürüdür. Fridrix Nitsşe
 • Əxlaq - bu iradənin ağılıdır. Georq Vilhelm Fridrix Hegel
 • Əxlaq bütün qanunlardan alidir. Samuel Smayls
 • Əxlaq çırağı saleh yolu işıqlandırır. Vicdan evdə fəzilət və mərhəmətlə ayrılaraq pis yolda alınmır. Georq Vilhelm Fridrix Hegel
 • Əxlaq da sənətdə olduğu kimi heç danışılmaz, ancaq yaşanar. Ernest Renan
 • Əxlaq düşüncəni itiləşdirir, insanlar arasında xoş münasibətlər bərqərar edir, mədəniyyəti elm və sənətdən yüksəyə qaldırır. Alfons Karr
 • Əxlaq elə bir güzgüdür ki, burada hər kəs öz simasını göstərir. İohann Volfqanq Göte
 • Əxlaq gözəllik libasında meydana çıxmalıdır. Georq Vilhelm Fridrix Hegel
 • Əxlaq gözəllik rolunu oynamalıdır. Georq Vilhelm Fridrix Hegel
 • Əxlaq xoşbəxt olmağımızı deyil, xoşbəxtliyə necə layiq olmağımızı öyrədən bir elmdir. İmmanuel Kant
 • Əxlaq hər şeyi əvəz edə bilər, amma əxlaqın yerini heç nə verməz. Avreli Avqustin
 • Əxlaq insanın xarakterində olmalıdır. [1] İmmanuel Kant
 • Əxlaq kiməsə yükdürsə, ruhu çirkaba batıran və şəhvətə cəlb edən cəhənnəm yoluna çevrilən əxlaqı həmin şəxsə məsləhət görmək lazım deyil. Fridrix Nitsşe
 • Əxlaq qanunlarını tapdalamağa heç gəlməz, dərhal qisaslarını alarlar. Lev Tolstoy
 • Əxlaq qaydaları vasitəsilə həqiqi olan hər şeyin saxtalaşdırılması bütün eybəcər görkəmi ilə qarşımızdadır: miskin psixologiya, — o, filosofu əyalət keşişinin səviyyəsinə endirir. Fridrix Nitsşe
 • Əxlaq mövzusunda inandığım qanun budur; bir şeyi etdikdən sonra özünü yaxşı hiss edirsənsə o əxlaqidir; əgər özünü pis hiss edirsənsə o qeyri əxlaqidir. Ernest Heminquey
 • Əxlaq mütləq mənada başa düşüldükdə, məsələn, dini anlamda yalanın tamamilə qadağan edilməsi kimi, onda dərhal bütün əxlaq, eləcə də siyasət tarixi əhəmiyyətsiz bir şeyə çevrilir. Biz yalan və xəlvəti kəsilmiş qəlp pullarla yaşayırıq. Hakim təbəqələr daim yalanın gücünə arxalanmışlar.Fridrix Nitsşe
 • Əxlaq obyektiv ruhun tamamlanmasıdır. Georq Vilhelm Fridrix Hegel
 • Əxlaq təkcə xeyirxah amallar deyil, həm də xeyirxah niyyətlər fəlsəfəsidir. İmmanuel Kant
 • Əxlaq və qəbahət tərəzinin iki müxtəlif gözündə yerləşir. Bunlardаn biri qalxarsa, digəri enər. Platon
 • Əxlaq və şərəf həyatın ən böyük sərvətidir. Xosrov Ruzbeh
 • Əxlaq yatanda düha fışqırar. Fridrix Nitsşe
 • Əxlaqa doğru: içindəki ən yüksək şey bu qəlbin günahı və əzabının içində basdırılmasına və qəlbin qəlbin məzarına çevrilməsinə nail olmaqdır. Georq Vilhelm Fridrix Hegel
 • Əxlaqdan məhrumsansa, nə qədər yüksəyə qalxsan da, yenə heçsən. Corc Herbert
 • Əxlaqın olmadığı yerdə qanun bir şey edə bilməz. Napoleon Bonapart
 • Əxlaqını itirmiş ölkə məhv olmağa məhkumdur. Samuel Smayls
 • Əxlaqlı insan fəaliyyətinin məzmununu zəruri bir şey kimi bilir ... və bu onun azadlığına o qədər az zərər verir ki, sonuncusu, əksinə, yalnız bu şüur sayəsində özbaşınalığın əksinə olaraq həqiqi və mənalı bir azadlığa çevrilir, hələ boş və yalnız mümkün olan azadlıqdır. Georq Vilhelm Fridrix Hegel
 • Əxlaqlın ən böyük düşməni duyğusuz olmaqdır. Albert Şveytser
 • Əxlaqlı adamda hiylə olmaz. Frensis Bekon
 • Əxlaqsızlıq həmişə əxlaq libasına bürünməyi xoşlayır. Fridrix Nitsşe
 • Ən yaxşı əxlaq məktəbi ailədir. Samuel Smayls
 • Əsl yetimlər anadan atadan deyil elm və əxlaqdan məhrum olanlardır. Həzrəti Əli
 • Əsl yüksək əxlaqlı, xeyirxah adam yalnız o adam hesab edilə bilər ki, o, özünün bütün hərəkət və davranışlarını əsil vətənpərvərliklə uyğunlaşdırsın. Mirzə Fətəli Axundov
 • Əxlaqı pozğun, adəti pis, pasibanı yox; Qəlbim yanar ona, deyərəm: “Ay yazıq çocuq!” Abbas Səhhət
 • Əvvəl çörək, sonra əxlaq. Bertolt Brext
 • Əvvəlcə ananın tərbiyəsi ən vacibdir, çünki əxlaq uşağa hiss kimi yeridilməlidir. Georq Vilhelm Fridrix Hegel

F[redaktə]

 • Fəzilət öyrənilməli və öyrənilə bilən, ancaq taleyi qəribə bir sənətə çevrildi: digər sənətlər inkişaf etdirilərkən və bir nəsil digər nəsildən öyrənildiyi halda, yalnız əxlaq nəzərəçarpacaq dərəcədə artmadı və burada ortaya çıxdı hər kəs yenidən öyrənməyə məcbur olur və əvvəlki nəsillərin təcrübəsindən istifadə edə bilmir. Georq Vilhelm Fridrix Hegel
 • Fransada qış, yay və əxlaq yoxdur. Bu nöqsanları hesaba almasaq, Fransa çox gözəl ölkədir. Mark Tven

G[redaktə]

 • Gözəl əxlaqa və saleh əmələ adət et ki, Allahın hüzurunda utanmayasan. Mövlana Cəlaləddin Rumi
 • Gözlərin həyası, üzün isməti, iffətin zinəti, halal qazancın bərəkəti, səbrin yolu və qəlbin cövhəri əxlaqdır. Füyuzat jurnalı
 • Gözəl əxlaqı, pak və səmimi ürəyi, həddən artıq zirəkliyi və qabiliyyəti Budağı müəllimlərə və həm də yoldaşlarına çox sevdirdi. Əli Vəliyev
 • Güclünün zəifləri əzməsinə qanun da, əxlaq da yol vermir. İntellektual gücün isə başqa əraziyə müdaxiləsinin nə hüquq, nə də əxlaq müstəvisində qarşısı alınmır. Tur Xander

H[redaktə]

 • Hər millətin tərəqqisi və fəaliyyətinin başlıca amili elm və əxlaqdır. Abdulla Şaiq
 • Həyatda müvəffəq olmanın əsaslı vasitəsi xarakter və əxlaq möhkəmlikdir. İsmət İnönü
 • Həyatda rahat yaşamaq üçün gərək ağılla, əxlaq və ədalətlə yaşayasan və ya tərsinə ədalət, əxlaq və ağılla yaşayaraq, rahat yaşamamaq olmaz. Epikür

İ[redaktə]

 • İqtidara gəlirsinizsə, hərəkətlərinizə diqqət yetirin. Qürurlu olmayın, özünü bəyənmişlik etməyin. Sizə aid olmayan şeyləri götürməyin, gücsüzlərə kömək edin və əxlaq qaydalarına riayət edin. Unutmayın ki, sonsuz iqtidar yoxdur. Hər iqtidar keçicidir və hər kəs, əvvəl-axır, əvvəl millətin və nəhayət Allahın önündə hesab verəcək. Aliya İzzetbeqoviç
 • İlk vaxtlar ana tərbiyəsi çox vacibdir çünki, əxlaq uşaqda bir hiss kimi həkk olunmalıdır Georq Vilhelm Fridrix Hegel
 • İnsanın qiyməti onun qabiliyyəti və əxlaqı ilə ölçülür. Əvəz Sadıq
 • İntizam qıpçaqlara inam verir. Beləliklə, intizam əxlaq möhkəmləndirir. Atilla

K[redaktə]

 • Kim namus və əxlaq cəngavərliyi edirsə, bilin ki, ən əxlaqsız odur! Fridrix Nitsşe

Q[redaktə]

 • Qeyri-əxlaqi hərəkətlər bizim əxlaqa əsaslanan həyat tərzimizin ilikin şərtlərini yaradır. Onlar ruhumuza, daxili varlığımıza hakim kəsilmişlər. Biz heç vaxt heç kəsə rəva bilmədiyimiz dərəcədə öz-özümüzə qəsd edir, oğurluq və ikiüzlülük edir, cilddən-cildə giririk. Fridrix Nitsşe

L[redaktə]

 • Ləyaqətli və əxlaqlı adamlarla oturub-dursanız, bi məziyyətlər sizə də keçə bilər. Samuel Smayls

M[redaktə]

 • Mahiyyətcə qeyri-əxlaqi olan hisslərimiz gerçək dünya haqqında bizə heç də etibarlı bilik vermir. Əxlaq budur: hisslərimizin aldanışından, dünyanın gərdişindən, tarixdən, yalandan mümkün qədər uzaq olmaq. Tarix hisslərə sadiqlikdən, yalana inamdan başqa bir şey deyildir. Fridrix Nitsşe
 • Mən bu istək aləmində əxlaqdan daha yaxşı bir şey görmədim. Mövlana Cəlaləddin Rumi
 • Mən … müsəlman xalqlarının əxlaq və rəftarını yaxşılaşdırmaq məqsədi ilə bir neçə səhnə əsəri yazmışam. Mirzə Fətəli Axundov
 • Məni iki şey heyran edir və düşündürür: başım üzərindəki ulduzlu səma və daxilimdəki əxlaq qanunu. İmmanuel Kant

N[redaktə]

 • Nə Manu, nə Platon, nə Konfutsi, nə də yəhudi və xristian alimləri heç vaxt özlərinin yalan demək hüquqları olduğuna şübhə etməmişlər. Onlar digər başqa hüquqlarından da bol-bol istifadə etmişlər… Bunu belə bir düsturla ifadə etmək olar: Bəşəriyyətin indiyə qədər insanların əxlaq tərbiyəsində istifadə etdikləri vasitələr kökündən qeyri-əxlaqi olmuşdur. Fridrix Nitsşe
 • Nizamülmülkün yazdığı siyasətnamə – tarix, Nizaminin nəzmə çəkdiyi siyasətnaməsi isə bir əxlaq dərsidir. Məmməd Səid Ordubadi

Ö[redaktə]

 • Öz əxlaqsızlığına utanmaq – bu, zirvəsində əxlaqına görə utanacağın nərdivanın birinci pilləsidir. Fridrix Nitsşe
 • Öz subaylarınızı evləndirin. Bu əmələ Allah-taala onların əxlaqını gözəlləşdirər, ruzilərini artırar və mərdliklərini çoxaldar. Məhəmməd peyğəmbər

P[redaktə]

 • Pedantik bir əxlaqçıya vicdanın yaxşı yolu işıqlandıran əxlaq çırağı olduğunu söyləmək olar; ancaq pis birini açdıqda onu pozurlar. Georq Vilhelm Fridrix Hegel
 • Pis əxlaq yaraya oxşayır, sağalsa da, izi qalır. Sokrat

S[redaktə]

 • Sənət, ağılın məqsədini həyata keçirmək üçün qeyri-adi dərəcədə təsirli bir rol oynamağa qadirdir, çünki əxlaq üçün zəmin hazırlayır, belə ki, gələndə onsuz da görülən işin yarısını, yəni həssaslıq bağlarından qurtuluşu tapır. Georq Vilhelm Fridrix Hegel
 • Səhiyyə sahəsində işləyənlər öz canını fəda etməyi bacarmalıdır. Bu heç də qəhrəmanlıq deyil, adi əxlaq normasıdır. Əziz Əliyev

T[redaktə]

 • Təhsilin edə bilməyəcəyi heç bir şey yoxdur. Heç bir şey onun təsir sahəsinin xaricində qala bilməz. Pis əxlaqları yaxşıya çevirə bilər; pis qanunları yuyar və yerinə yenilərini qoyar; insanları mələklər səviyyəsinə çıxara bilər. Mark Tven
 • Tövbə etmək əxlaqı təmir etmək kimi bir şeydir. Mark Tven

V[redaktə]

 • Vətən sevgisi əxlaq gözəlliyini, əxlaq gözəlliyi də vətən sevgisini meydana gətirir. Şarl Lui Monteskyö
 • Vicdan haqqında danışan bir pedantik bir əxlaqçı, incə bir şəkildə qeyd edir: bu hiss fərdi axtarış işığına bənzəyir və insana salehlərin yolunu aydınlatmaq üçün verilir. Günah yoluna keçdikdən sonra, işıqlandırıcı şüa azğınlıq labirintlərində itir və ya axtarış lampası xaricə atılır, bəzən qırılır və ya qarışıqlara çırpılır. Georq Vilhelm Fridrix Hegel

İstinadlar[redaktə]