Əxlaq

Vikisitat saytından
Jump to navigation Jump to search

Əxlaq (әr. — xasiyyәt, tәbiәt sözünün cәmi) — İnsanın mənəvi keyfiyyətini, əhvali-ruhiyyəsini müəyyən edən etik normalar; mənəviyyat. İctimai şüur formalarından biri; ictimai hәyatın bütün sahәlәrindә (mәişәt, ailә, әmәk prosesi, elm vә siyasәt) insanların davranışını tәnzim edәn sosial institut. Əxlaq insanların öz davranışlarında rәhbәr tutduqları prinsip, norma vә qaydaların mәcmusu, onların hәyatda bir-birinә, ailәyә, işlәdiyi kollektivә, millәtә, bütövlükdә cәmiyyәtә olan münasibәtinin ifadәsidir.

Wikipedia logo
Əxlaq haqqında Vikipediyada məqalə var.A B C Ç D E Ə F G H X  İ   J  K Q L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z


A[redaktə]

 • Adi günlərdə biz öz əxlaqımızdan çox az istifadə edirik. Bazar günü isə onun təmirə ehtiyacı olur. Mark Tven
 • Ağlımda maraq,şübhə və hörmət oyandıran iki şey var: Üzərimdə ulduz kimi parıldayan cənnət və içimdəki əxlaq qanunu. İmmanuel Kant
 • Ağrımaq, zəif insanın bir xüsusiyyətidir və əxlaqsızlıqdır. Əxlaq da köləyə xasdır. Vicdan əxlaqı yerinə dahilik yəni iqtidara aparan əxlaqı qoymaq lazımdır.Fridrix Nitsşe
 • Ailə mərhəmət yurdu, əxlaq məktəbi, millətin sinəsində vuran ürək və mənəviyyat qalasıdır. Füyuzat jurnalı
 • Analar bəşəriyyətin əxlaq zəmanətçiləri, ruh və mənəviyyat qurucularıdır. Füyuzat jurnalı
 • Аsiyаlı və аvrоpаlı əcdаdlаrımızdаn bizə irs qаlаn irqi, mədəni, əxlаqi və sоsiаl kоnsеpsiyаlаr həmvətənlərimizə, оnlаrın istеdаd və rifаhınа hörmətdən kеçməklə hər şеyi qəbul еtməli və еhtirаm göstərməlidir. Pirаmidаnı öz şəxsi şərəfin üzərində qurmаq yоlvеrilməzdir. Nə qədər ki, biz şəxsi və milli аdətlərimizi möhkəm sаxlаyırıq, bizim həyаt еnеrjimizi sümürən təmtərаqlı özünüsеvmə оyunlаrının qurbаnı оlmаmаlıyıq. Atilla
 • Az danışmağı, susmağı, soruşanda cavab verməyi, böyüklərə qulaq asmağı öyrətmək, nalaiq sözlər, söyüşlər, yersiz kəlmələr işlətdikdə utandırmaq, gözəl, zərif, xoş kəlamlardan istifadə etdikdə tərifləmək, buna adət etməyə hüsn-rəğbət oyatmaq lazımdır. O, müəlliminə, yaşca özündən böyük olanlara hörmət və xidmət etməyi bilməlidir. Böyük adamların övladları belə davranış qaydalarına daha çox möhtacdır. Onun müəllimi ağıllı, vicdanlı, əxlaq normalarına, uşaq ruhiyyəsinə bələd, şirin danışmaqda, insaflı rəftarda, vüqarlı, zəhmli davranışda, pak və təmizlikdə məşhur, şahların xasiyyətindən, adət və ənənələrindən, eyş-işrətlərindən, məclis və söhbətlərindən bixəbər, camaatın hər təbəqəsi ilə danışmağı bacaran, rəzil və alçaq adamlardan qaçmalıdır. Böyük adamların yaxşı tərbiyə görmüş, gözəl adətlər qazanmış uşaqları ilə bir məktəbdə oxumalıdır ki, darıxmasın, onlardan öyrənsin, başqa şagidlərə qibtə hissi ilə yanaşsın, onlarla bəhs-bəhsə girsin, elmə həvəsi artsın. Nəsirəddin Tusi

B[redaktə]

 • Başçı tayfada əxlaq və intizamı formalaşdırmaq üçün var gücü ilə çalışmalı, sonra isə yorulmadan onu möhkəmləndirməlidir. Atilla
 • Bаşçı vаr gücü ilə çаlışmаlıdır ki, tаyfаdа intizаm və əxlаq fоrmаlаşsın, sоnrа isə yоrulmаdаn оnu möhkəmləndirməlidir. Atilla
 • Bаşçıyа əxlаqın və yа intizаmın zəifləməsi ilə bаrışmаq yоlvеrilməzdir. О, əxlаq və intizаmа söykənir və еlə özü də оnlаrı yаyır. Atilla
 • Belə fikir var ki, xristian dininə bağlı olmasaq, hamımız üçün pis olar. Mənə elə gəlir ki, buna sadiq qalan insanlar çox pis insanlar olublar. Siz bu maraqlı həqiqəti görürsünüz ki, hər hansı bir dövrdə din nə qədər güclü və doqmatik inanc nə qədər dərin olsa, qəddarlıq da bir o qədər çox olmuş, vəziyyət də bir o qədər pis olmuşdur. İnsanlar həqiqətən xristian dininə bütün tamlığı ilə inandıqları zaman, bütün işgəncələri ilə birlikdə inkvizisiya var idi; cadugər kimi yandırılan milyonlarla bədbəxt qadın var idi; din adı altında hər cür insana qarşı hər cür qəddarlıq edilirdi. Siz dünyaya nəzər saldıqda görürsünüz ki, insani hisslərdə hər bir irəliləyiş, cinayət qanununda hər bir təkmilləşmə, müharibənin azaldılması istiqamətində atılan hər addım, rəngli irqlərə qarşı daha yaxşı rəftar istiqamətində atılan hər addım və ya köləliyin yumşaldılması, dünyada mövcud olan mənəvi tərəqqi, dünyanın mütəşəkkil kilsələri tərəfindən davamlı olaraq qarşı çıxdı. Mən tamamilə qəsdən deyirəm ki, öz kilsələrində təşkil olunmuş xristian dini dünyada mənəvi tərəqqinin əsas düşməni olub və indi də belədir. Bir fakt götür. Bu, xoşagəlməz fakt deyil, lakin kilsələr insanı xoşagəlməz faktları qeyd etməyə məcbur edir. Fərz edək ki, bu gün yaşadığımız dünyada təcrübəsiz bir qız sifilisli kişi ilə evlidir; bu halda Katolik Kilsəsi deyir: “Bu, ayrılmaz bir müqəddəslikdir. Bekarlığa dözməli və ya birlikdə qalmalısınız. Birlikdə qalsanız, sifilitik uşaqların doğulmasının qarşısını almaq üçün kontraseptivlərdən istifadə etməməlisiniz." Bu yalnız bir nümunədir. Hazırda kilsənin əxlaq adlandırmaq üçün seçdiyi şeydə israrla hər cür insanlara layiq olmayan və lazımsız əzablar verməsinin bir çox yolu var. Bildiyimiz kimi, o, böyük ölçüdə dünyada əzab-əziyyəti azaldan bütün istiqamətlərdə hələ də irəliləyiş və təkmilləşmənin əleyhdarıdır, çünki o, əxlaq kimi müəyyən dar davranış qaydalarını qeyd etməyi seçmişdir. insan xoşbəxtliyi ilə heç bir əlaqəsi yoxdur; və siz deyəndə ki, bu və ya digər şeylər etmək lazımdır, çünki bu, insan xoşbəxtliyinə səbəb olacaq, bunun heç bir əlaqəsi olmadığını düşünürlər. “İnsan xoşbəxtliyinin əxlaqla nə əlaqəsi var? Əxlaqın məqsədi insanları xoşbəxt etmək deyil". Bertran Rassel
 • Bəşəriyyət köləlikdən deyil, köləlikdən azad edildi. Axı kobudluq, xəsislik, haqsızlıq pisdir; ondan azad olmayan bir insan əxlaqa qadir deyil və intizam onu məhz bu istəklərdən qurtardı. Georq Vilhelm Fridrix Hegel
 • Bir cəmiyyətə hər şeydən əvvəl elm və əxlaqı öyrətmək lazımdır. Epiktet
 • Bir hərəkətin əxlaqi dəyəri olması üçün ədalətli və ya ədalətsiz olduğunu, yaxşı və ya pis olduğunu anlamaq lazımdır. Georq Vilhelm Fridrix Hegel
 • Bir millətin əxlaqı dişləri kimidir-çürüdüyü zaman ağrısını hiss edər. Corc Bernard Şou
 • Biz "insan" deyəndə ilk növbədə onun əxlaqını nəzərdə tuturuq. Əxlaqdan kənarda insan yoxdur, yalnız heyvan var. Sinoplu Diogen
 • Bir insan üçün əxlaq tərbiyəsi çörək və paltardan daha vacibdir. Sokrat
 • Bizdən sonrakı nəsillərə faydalı olacaq şəkildə yaşamadıqca və onlara bir az daha görüş, düşünmə, bir az daha çox cəsarət və əxlaq sağlamlığı bıraxmaıdqca həyatdan çəkilməyin. P. Pecaut
 • Bütün insani dəyərlərin təməli əxlaqdır. Albert Eynşteyn

C[redaktə]

 • Cəmiyyət əxlaqlı olsa, qanunları daha asan tətbiq etmək olar. Molyer
 • Cəsarət bizim irsimizdən yoxa çıxıb. Güman ki, o bizdə heç vaxt olmayıb da. Cəmiyyətin zəhmi, hansı ki, əxlaqın təməlindədir, Allahın zəhmi, hansı ki, dinin sirridir — bu iki şey bizi idarə edir. Və hələ də, inanıram ki, əgər bir insan öz həyatının çərçivələrindən kənara çıxıb onu bütünlüklə, dolu-dolu yaşaya bilsə, hər hissə bir surət, hər fikrə bir təbir, hər arzuya reallıq qata bilər. Mən inanıram ki, dünya elə yeni sevinc impulsları əldə edər ki, biz orta əsrin bütün bəlalarını unudarıq və Antik idealdan da daha yaxşı, daha zəngin bir ideala qayıda bilərik. Ancaq aramızdakı ən cəsur insan belə özü özündən qorxur. İçimizdəki vəhşi insanın dağıdıcı hissi özümüzü təkzib etmədə faciəvi bir yer alır və həyatımızı korlayır. Biz öz imtinalarımızın cəzasını yaşayırıq. Hər impuls hansı ki, haqqında düşünməyi daxilimizdə boğmağa çalışırıq bizi zəhərləyir. Oskar Uayld

D[redaktə]

 • Dəlilər həmişə öz məqsədlərinə sağlam adamlardan daha yaxşı çatırlar. Çünki, dəlilər üçün heç bir əxlaqi əngəl, ayıb, haqsızlıq, nə də qorxu yoxdur. Lev Tolstoy
 • Din - yaşadığımız duyğular dünyasının bəzi bioloji və psixoloji ehtiyaclarımıza görə daxilimizdə yaratdığımız arzular aləmi vasitəsilə nəzarət altına alınması yolunda göstərilən cəhddir. Ancaq din son məqsədinə heç vaxt çatmır. Dini təlimlərdə yarandıqları dövrlərə, insan irqinin hələ tamamilə cahil olduğu uşaqlıq günlərinə aid izlər vardır. Onun verdiyi təskinlik və təsəllilərə qəti surətdə inanmaq lazım deyil. Təcrübələrimiz bizə dünyanın uşaq bağçası olmadığını öyrədir. Dinin söykənməyə çalışdığı əxlaqi buyruqlar dindən başqa dayaqların mövcudluğunu zəruri edir. Çünki insan cəmiyyətləri bəzi əxlaq qaydaları olmadan yaşaya bilmir; itaətkarlığı dini inanc və əxlaq qaydaları ilə əlaqələndirmək təhlükəlidir. İnsanın təkamül prosesində dinin yerini müəyyənləşdirməyə çalışan şəxs görəcəkdir ki, din o qədər də qədim tarixə malik deyildir və bu tarix sivilizasiyaya yiyələnmiş fərdin uşaqlıqdan yetkinliyə keçid prosesində məruz qaldığı nevrozlara paraleldir. Ziqmund Freyd
 • Din və əxlaq inama əsaslanmaqla vasitəsiz bilik olsalar da, hər halda yenə də tərbiyə və təhsillə vasitələnirlər. Georq Vilhelm Fridrix Hegel

E[redaktə]

 • Ehtiyatlılıq mənfəətin əxlaqi davranışın məqsədi kimi görünmədiyini, bunun nəticəsi ola biləcəyini düşünür. Georq Vilhelm Fridrix Hegel
 • Elm sahiblərini elmlərinin çoxluğu ilə deyil, əməllərinin faydalılığı, əxlaqlarının saflığı və özlərinin xeyirxahlığı ilə sınaqdan keçir. Platon
 • Evlilik bir anlıq hiss etdiyindən, mütləq deyil, qeyri-sabitdir və dağılma ehtimalını ehtiva edir. Ancaq qanunvericilik bu ehtimalın reallaşmasına ən yüksək dərəcədə mane olmalı və əxlaq hüququnu şıltaqlığa qarşı qorumalıdır. Georq Vilhelm Fridrix Hegel
 • Ey gördüyü gözələ ilişib qalan adam! Onun surətini görür, mənasından, yəni, əxlaqının gözəlmi, çirkinmi olduğundan qafil olursan. Əgər ağıllı bir adamsansa sədəfdəki incini tap. Mövlana Cəlaləddin Rumi

Ə[redaktə]

 • Ədalətin olmadığı yerdə əxlaq da yoxdur. Mişel de Monten
 • Əxlaq azadlıqda itaətdir. Georq Vilhelm Fridrix Hegel
 • Əxlaq bizim qıpçaq qürurumuzdan axır. İntizam isə əxlaqdan yaranır. Georq Vilhelm Fridrix Hegel
 • Əxlaq - bu iradənin ağılıdır. Georq Vilhelm Fridrix Hegel
 • Əxlaq bütün qanunlardan alidir. Samuel Smayls
 • Əxlaq çırağı saleh yolu işıqlandırır. Vicdan evdə fəzilət və mərhəmətlə ayrılaraq pis yolda alınmır. Georq Vilhelm Fridrix Hegel
 • Əxlaq da sənətdə olduğu kimi heç danışılmaz, ancaq yaşanar. Ernest Renan
 • Əxlaq düşüncəni itiləşdirir, insanlar arasında xoş münasibətlər bərqərar edir, mədəniyyəti elm və sənətdən yüksəyə qaldırır. Alfons Karr
 • Əxlaq elə bir güzgüdür ki, burada hər kəs öz simasını göstərir. İohann Volfqanq Göte
 • Əxlaq gözəllik libasında meydana çıxmalıdır. Georq Vilhelm Fridrix Hegel
 • Əxlaq gözəllik rolunu oynamalıdır. Georq Vilhelm Fridrix Hegel
 • Əxlaq xoşbəxt olmağımızı deyil, xoşbəxtliyə necə layiq olmağımızı öyrədən bir elmdir. İmmanuel Kant
 • Əxlaq hər şeyi əvəz edə bilər, amma əxlaqın yerini heç nə verməz. Avreli Avqustin
 • Əxlaq insanın xarakterində olmalıdır. [1] İmmanuel Kant
 • Əxlaq qanunlarını tapdalamağa heç gəlməz, dərhal qisaslarını alarlar. Lev Tolstoy
 • Əxlaq mövzusunda inandığım qanun budur; bir şeyi etdikdən sonra özünü yaxşı hiss edirsənsə o əxlaqidir; əgər özünü pis hiss edirsənsə o qeyri əxlaqidir. Ernest Heminquey
 • Əxlaq obyektiv ruhun tamamlanmasıdır. Georq Vilhelm Fridrix Hegel
 • Əxlaq təkcə xeyirxah amallar deyil, həm də xeyirxah niyyətlər fəlsəfəsidir. İmmanuel Kant
 • Əxlaq və qəbahət tərəzinin iki müxtəlif gözündə yerləşir. Bunlardаn biri qalxarsa, digəri enər. Platon
 • Əxlaq və şərəf həyatın ən böyük sərvətidir. Xosrov Ruzbeh
 • Əxlaqa doğru: içindəki ən yüksək şey bu qəlbin günahı və əzabının içində basdırılmasına və qəlbin qəlbin məzarına çevrilməsinə nail olmaqdır. Georq Vilhelm Fridrix Hegel
 • Əxlaqdan məhrumsansa, nə qədər yüksəyə qalxsan da, yenə heçsən. Corc Herbert
 • Əxlaqi davranışın keyfiyyəti işin içində olan insanların sayına tərs mütənasib olaraq dəyişir. Oldos Haksli
 • Əxlaqi münasibətdə səndən geri qalanlardan özünə dost seçmə. Konfutsi
 • Əxlaqın olmadığı yerdə qanun bir şey edə bilməz. Napoleon Bonapart
 • Əxlaqını itirmiş ölkə məhv olmağa məhkumdur. Samuel Smayls
 • Əxlaqlı insan fəaliyyətinin məzmununu zəruri bir şey kimi bilir ... və bu onun azadlığına o qədər az zərər verir ki, sonuncusu, əksinə, yalnız bu şüur sayəsində özbaşınalığın əksinə olaraq həqiqi və mənalı bir azadlığa çevrilir, hələ boş və yalnız mümkün olan azadlıqdır. Georq Vilhelm Fridrix Hegel
 • Əxlaqlın ən böyük düşməni duyğusuz olmaqdır. Albert Şveytser
 • Əxlaqlı adamda hiylə olmaz. Frensis Bekon
 • Ən yaxşı əxlaq məktəbi ailədir. Samuel Smayls
 • Əsl yetimlər anadan atadan deyil elm və əxlaqdan məhrum olanlardır. Həzrəti Əli
 • Əsl yüksək əxlaqlı, xeyirxah adam yalnız o adam hesab edilə bilər ki, o, özünün bütün hərəkət və davranışlarını əsil vətənpərvərliklə uyğunlaşdırsın. Mirzə Fətəli Axundov
 • Əxlaqı pozğun, adəti pis, pasibanı yox; Qəlbim yanar ona, deyərəm: “Ay yazıq çocuq!” Abbas Səhhət
 • Əvvəl çörək, sonra əxlaq. Bertolt Brext
 • Əvvəlcə ananın tərbiyəsi ən vacibdir, çünki əxlaq uşağa hiss kimi yeridilməlidir. Georq Vilhelm Fridrix Hegel

F[redaktə]

 • Fəzilət öyrənilməli və öyrənilə bilən, ancaq taleyi qəribə bir sənətə çevrildi: digər sənətlər inkişaf etdirilərkən və bir nəsil digər nəsildən öyrənildiyi halda, yalnız əxlaq nəzərəçarpacaq dərəcədə artmadı və burada ortaya çıxdı hər kəs yenidən öyrənməyə məcbur olur və əvvəlki nəsillərin təcrübəsindən istifadə edə bilmir. Georq Vilhelm Fridrix Hegel
 • Fəziləti fərdi hərəkətlərlə təyin etmək olmur. Bir insan fəzilətlə yaşadığı zaman, vicdan tərəfindən təsdiqlənmiş əxlaqi hərəkətlər onun üçün norma və reytinqdir. Georq Vilhelm Fridrix Hegel

G[redaktə]

 • Gözəl əxlaqa və saleh əmələ adət et ki, Allahın hüzurunda utanmayasan. Mövlana Cəlaləddin Rumi
 • Gözəl olan hər şey əxlaqidir. Flober
 • Gözlərin həyası, üzün isməti, iffətin zinəti, halal qazancın bərəkəti, səbrin yolu və qəlbin cövhəri əxlaqdır. Füyuzat jurnalı
 • Gözəl əxlaqı, pak və səmimi ürəyi, həddən artıq zirəkliyi və qabiliyyəti Budağı müəllimlərə və həm də yoldaşlarına çox sevdirdi. Əli Vəliyev
 • Güclünün zəifləri əzməsinə qanun da, əxlaq da yol vermir. İntellektual gücün isə başqa əraziyə müdaxiləsinin nə hüquq, nə də əxlaq müstəvisində qarşısı alınmır. Tur Xander

H[redaktə]

 • Həqiqi mənfəət yalnız əxlaqi davranışla əldə edilir. Georq Vilhelm Fridrix Hegel
 • Hər millətin tərəqqisi və fəaliyyətinin başlıca amili elm və əxlaqdır. Abdulla Şaiq
 • Hər şeydən əvvəl, qanuna uyğun davranışa və üstəlik, əxlaqi bir düşüncə tərzinə sahib olmaq lazımdır və yalnız o zaman qanuni bir resept olmadığı kimi mənəvi davranış gələ bilər. Georq Vilhelm Fridrix Hegel
 • Həyatda müvəffəq olmanın əsaslı vasitəsi xarakter və əxlaq möhkəmlikdir. İsmət İnönü
 • Həyatda rahat yaşamaq üçün gərək ağılla, əxlaq və ədalətlə yaşayasan və ya tərsinə ədalət, əxlaq və ağılla yaşayaraq, rahat yaşamamaq olmaz. Epikür

İ[redaktə]

 • İqtidara gəlirsinizsə, hərəkətlərinizə diqqət yetirin. Qürurlu olmayın, özünü bəyənmişlik etməyin. Sizə aid olmayan şeyləri götürməyin, gücsüzlərə kömək edin və əxlaq qaydalarına riayət edin. Unutmayın ki, sonsuz iqtidar yoxdur. Hər iqtidar keçicidir və hər kəs, əvvəl-axır, əvvəl millətin və nəhayət Allahın önündə hesab verəcək. Aliya İzzetbeqoviç
 • İlk vaxtlar ana tərbiyəsi çox vacibdir çünki, əxlaq uşaqda bir hiss kimi həkk olunmalıdır Georq Vilhelm Fridrix Hegel
 • İnsanı heyrətləndirən və heyran edən iki şey var ki, bunlardan biri başımızın üstündəki ulduzlu səma, o biri isə daxilimizdəki əxlaqi qanundur. İmmanuel Kant
 • İnsanı əxlaqi yox, (ancaq) intellektual səviyyədə tərbiyə etmək, cəmiyyət üçün təhlükə yaratmaq deməkdir. Teodor Ruzvelt
 • İnsanın həqiqətən qorxması lazım olan xarici bir əzəmətli güc deyil, öz sərbəst ağlının və eyni zamanda əbədi və qırılmaz bir şeyin tərifi olan əxlaqi gücdür, belə ki, insan ona qarşı dönərək onu özünə qarşı bərpa edir. Georq Vilhelm Fridrix Hegel
 • İnsanın qiyməti onun qabiliyyəti və əxlaqı ilə ölçülür. Əvəz Sadıq
 • İntizam qıpçaqlara inam verir. Beləliklə, intizam əxlaq möhkəmləndirir. Atilla

Q[redaktə]

 • Qanuna uyğun davranış və üstəlik, əxlaqi bir düşüncə tərzi ilə ilk növbədə əldə edilməli və yalnız o zaman qanuni bir resept olmadığı kimi mənəvi davranış gələ bilər. Georq Vilhelm Fridrix Hegel

L[redaktə]

 • Ləyaqətli və əxlaqlı adamlarla oturub-dursanız, bi məziyyətlər sizə də keçə bilər. Samuel Smayls

M[redaktə]

 • Mən bu istək aləmində əxlaqdan daha yaxşı bir şey görmədim. Mövlana Cəlaləddin Rumi
 • Mən … müsəlman xalqlarının əxlaq və rəftarını yaxşılaşdırmaq məqsədi ilə bir neçə səhnə əsəri yazmışam. Mirzə Fətəli Axundov
 • Məni iki şey heyran edir və düşündürür: başım üzərindəki ulduzlu səma və daxilimdəki əxlaq qanunu. İmmanuel Kant

N[redaktə]

 • Nizamülmülkün yazdığı siyasətnamə – tarix, Nizaminin nəzmə çəkdiyi siyasətnaməsi isə bir əxlaq dərsidir. Məmməd Səid Ordubadi

Ö[redaktə]

 • Öz subaylarınızı evləndirin. Bu əmələ Allah-taala onların əxlaqını gözəlləşdirər, ruzilərini artırar və mərdliklərini çoxaldar. Məhəmməd peyğəmbər

P[redaktə]

 • Pedantik bir əxlaqçıya vicdanın yaxşı yolu işıqlandıran əxlaq çırağı olduğunu söyləmək olar; ancaq pis birini açdıqda onu pozurlar. Georq Vilhelm Fridrix Hegel
 • Pis əxlaq yaraya oxşayır, sağalsa da, izi qalır. Sokrat

S[redaktə]

 • Sahib olduğumuz əxlaqi dəyərlər və qüsurlar bizim ayrılmaz bir parçamızdır, lap maddə və enerji kimi. Əgər bunlar bir-birindən ayrılarsa ortada insan olmaz. Nikola Tesla
 • Sənət, ağılın məqsədini həyata keçirmək üçün qeyri-adi dərəcədə təsirli bir rol oynamağa qadirdir, çünki əxlaq üçün zəmin hazırlayır, belə ki, gələndə onsuz da görülən işin yarısını, yəni həssaslıq bağlarından qurtuluşu tapır. Georq Vilhelm Fridrix Hegel
 • Səhiyyə sahəsində işləyənlər öz canını fəda etməyi bacarmalıdır. Bu heç də qəhrəmanlıq deyil, adi əxlaq normasıdır. Əziz Əliyev

T[redaktə]

 • Təhsilin edə bilməyəcəyi heç bir şey yoxdur. Heç bir şey onun təsir sahəsinin xaricində qala bilməz. Pis əxlaqları yaxşıya çevirə bilər; pis qanunları yuyar və yerinə yenilərini qoyar; insanları mələklər səviyyəsinə çıxara bilər. Mark Tven
 • Tövbə etmək əxlaqı təmir etmək kimi bir şeydir. Mark Tven

V[redaktə]

 • Vətən sevgisi əxlaq gözəlliyini, əxlaq gözəlliyi də vətən sevgisini meydana gətirir. Şarl Lui Monteskyö
 • Vicdan haqqında danışan bir pedantik bir əxlaqçı, incə bir şəkildə qeyd edir: bu hiss fərdi axtarış işığına bənzəyir və insana salehlərin yolunu aydınlatmaq üçün verilir. Günah yoluna keçdikdən sonra, işıqlandırıcı şüa azğınlıq labirintlərində itir və ya axtarış lampası xaricə atılır, bəzən qırılır və ya qarışıqlara çırpılır. Georq Vilhelm Fridrix Hegel

İstinadlar[redaktə]